بررسی میزان تجارب زنان از یائسگی و عوامل موثر بر آن

پیام:
چکیده:
مقدمه
کیفیت زندگی زنان در یائسگی علاوه بر تحولات جسمی و روانشناختی، تحت تاثیر نگرانی ها، احساسات و نگرش ها و میزان سازگاری است. هدف از این مطالعه، بررسی تجارب زنان از یائسگی و عوامل موثر بر آن بود.
مواد و روش ها
این مطالعه ی توصیفی روی 350 زن یائسه ی تحت پوشش 12مرکز بهداشتی شهری دانشگاه علوم پزشکی تبریز- ایران در سال 1395 انجام گرفت. نمونه گیری به صورت خوشه ایدومرحله ای بود. داده ها از طریق مصاحبه و با استفاده از دو پرسش نامه محقق ساخته، شامل پرسش نامه ی مشخصات فردی و پرسش نامه ی روا و پایای «سنجش تجارب زنان در یائسگی»، جمع آوری شدند و با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، آنالیز واریانس یک طرفه و رگرسیون چندگانه خطی تحلیل شدند.
یافته ها
نمره ی کسب شده از ابزار سنجش تجارب زنان در یائسگی 4/16±9/34 درصد (میانگین±انحراف معیار) بود. در حیطه های تجارب زنان در یائسگی، به ترتیب نزولی، نمره ی تجارب شان از عوارض جسمانی 3/19±8/42 درصد، نگرش منفی 4/26±8/34 درصد، احساسات منفی 5/27±1/34 درصد، نگرانی ها 6/19±7/32 درصد، سازگاری 2/28±2/33 درصد و عوارض روان شناختی 3/24±5/29 درصد بود. تنها متغیر پیشگویی کننده بر نمره ی کل تجارب زنان در یائسگی، مدت زمان یائسگی بود. به ازای گذشت هر سال از یائسگی، در حدود 1 نمره از نمره ی کل کاهش می یافت.
نتیجه گیری
تنها متغیر پیشگویی کننده بر نمره ی کل تجارب زنان در یائسگی، مدت زمان یائسگی است. سیاست ها و برنامه های ارتقای کیفیت زندگی زنان در یائسگی باید در جهت رفع عوارض جسمی، اصلاح نگرش ها و احساسات منفی، نگرانی ها و هم چنین رفع عوارض روانشناختی گام بردارد و به سازگاری در یائسگی کمک کند.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
صفحات:
185 -193
لینک کوتاه:
magiran.com/p1744875 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.