تاثیر آموزش برنامه مراقبت های پیشرفته حیاتی در بیماران ترومایی، بر عملکرد پرستاران بر روی بیمارشبیه ساز تروما

پیام:
چکیده:
مقدمه
ازآنجایی که اقدامات مناسب و بموقع در مراقبت از بیماران ترومایی تاثیر بسزایی در بهبود این بیماران دارند بنابراین در این مطالعه تاثیر برنامه پیشرفته حمایتی بیماران ترومایی (Advanced Trauma Life Support) که به اختصار آن را ATLS می نامند در یک شرایط شبیه سازی شده بر روی پرستاران اورژانس موردبررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها
برای این مطالعه 30 نفر از پرستاران بخش اورژانس در بیمارستان شهید مدنی کرج در یک دوره 4 روزه در مهرماه سال 1395 در یک مطالعه توصیفی - تحلیلی شرکت نمودند. در روز اول، آگاهی از نوع اقدامات،توالی اقدامات و همچنین روش انجام آن ها در پرستاران اورژانس در برخورد با یک بیمار شبیه سازی شده ترومایی با آزمون OSCE ارزیابی شد. در روز دوم و سوم کارگاه آموزشی ATLS اجرا و در روز چهارم ارزیابی مشابه روز اول بر روی همان افراد انجام شد و امتیازهای دو آزمون انجام گرفته در روز اول و چهارم با یکدیگر مقایسه گردید. نتایج به دست آمده از قبل و بعد از آموزش ATLS توسط نرم افزار SPSS ورژن 15 تجزیه وتحلیل گردید و P value کمتر از 05/0 به عنوان درجه معناداری در نظر گرفته شد.
یافته ها
یافته های ما نشان داد که توانایی ها پرستاران اورژانس در هر سه بخش بعد از آموزش بهبود پیداکرده بود. در روز چهارم افزایش معنادار آماری در دانش کلینیکی پرستاران اورژانس درزمینه نوع اقدامات ATLS، توالی اقدامات و روش انجام آن ها در مواجه با موقعیت های ترومایی مشاهده شد (P Value به ترتیب 001/0 >، 016/0 و 01/0).
نتیجه گیری
دوره ATLS نقش مهمی در افزایش دانش کلینیکی و بهبود کارایی مهارت های عملی در مراقبت های ترومایی در پرستاران اورژانس داشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
173 -178
لینک کوتاه:
magiran.com/p1751326 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.