برآورد میزان تاثیر تغییر اقلیم بر بارش- رواناب حوضه آبریز صوفی چای

چکیده:
امروزه تاثیر پدیده گرمایش جهانی و تغییر اقلیم به خاطر افزایش گازهای گلخانه ای در اتمسفر بر بسیاری از سیستم های طبیعی به اثبات رسیده است. تمامی مدل های گردش عمومی آتمسفر (GCM) آینده گرم تری را برای کره ی زمین پیش بینی می کنند. وقوع چنین شرایطی می تواند فرآیندهای هیدرولوژیک نظیر بارش و جریان رودخانه ها را که یکی از اصلی ترین منابع تامین کننده آب حوضه ها می باشد تحت تاثیر قرار دهد. به دلیلتفکیک فضاییکمیاسادهسازیبرخیپدیده هایخرد مقیاسدر مدل هایگردش عمومیجو،این مدل هانمی توانند تقریبدرستی از شرایطآبوهواییمناطق کوچک ارائه دهند،لذا بایستیخروجی آن هاتاحدایستگاههواشناسیریزمقیاس گردد. دراین تحقیقداده هایمدل گردش عمومی جو HadCM3با به کارگیری مدل LARS-WGطبق دو سناریوی A2و A1B، ریزمقیاس شده و پارامترهای روزانه بارش، دمای حداقل و دمای حداکثر حوضه آبریز صوفی چای برای سه دوره 2030-2011، 2065-2046 و 2099- 2080 تولید گردید. برای ارزیابی تاثیر تغییر اقلیم بر رواناب حوضه، از مدل های هوشمند شبکه عصبی مصنوعی و برنامه ریزی ژنتیک استفاده شده است. نتایج حاکی از افزایش مقطعی بارش در دوره 2030-2011 و کاهش آن در آینده های دورتر نسبت به اقلیم کنونی، افزایش تدریجی دمای حداقل و دمای حداکثر در هر سه دوره و کاهش میزان رواناب در آینده نسبت به حال حاضر می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
89 -101
لینک کوتاه:
magiran.com/p1753835 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!