بررسی و شناسایی عناصر مهم و موثر در ارزیابی کیفیت زیبایی شناختی انواع سیمای سرزمین

چکیده:
با توجه به محدودیت ها و پتانسیل اکوسیستم های سرزمین، یکپارچگی و روابط اکولوژیک بین اجزای مختلف آن به خاطر تشدید فعالیت های غیر منطقی انسان به شدت آسیب پذیر به نظر می رسد. بنابراین جهت حفظ یکپارچگی و تعادل اکوسیستم ها و همچنین دست یابی به توسعه پایدار ضروری است در طرح ریزی و برنامه ریزی سرزمین جنبه های مختلف محیط زیست از جمله کیفیت زیبایی شناختی سیماهای آن مورد توجه و تاکید قرار گیرد. در ارزیابی کیفیت زیبایی شناختی سیماهای یک قطعه از سرزمین شناسایی و مطالعه عناصر مهم و تاثیرگذار بر کیفیت آن لازم و ضروری به نظر می رسد. در مطالعه حاضر با مدنظر قرار دادن بررسی و شناسایی عناصر مهم در ارزیابی کیفیت زیبایی شناختی انواع سیمای سرزمین، ویژگی ها و معیارهای زیبایی شناختی مورد استفاده در مطالعات و مستندات گذشته مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن، عناصر مهم و تاثیرگذار سرزمین از جنبه های مختلف اکولوژیکی، اقتصادی - اجتماعی و بصری در ارزیابی کیفیت زیبایی شناختی سیماهای شهری، جنگلی، کشاورزی، ساحلی، دشتی و کوهستانی شناسایی شدند. بر اساس عناصر و معیارهای شناسایی شده، تجزیه و تحلیل کیفی در رابطه با هر یک از سیماهای سرزمین صورت پذیرفت. این مطالعه نشان داد که شناخت و آگاهی در مورد عناصر محیط زیستی و بصری تاثیر گذار است و خصوصیات آن ها می تواند در ارزیابی کیفیت بصری سیمای سرزمین کمک کننده بوده و موجب تسهیل در روند آن شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
59 تا 72
لینک کوتاه:
magiran.com/p1754031 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!