فهرست مطالب

انسان و محیط زیست - سال بیست و یکم شماره 3 (پیاپی 66، پاییز 1402)

نشریه انسان و محیط زیست
سال بیست و یکم شماره 3 (پیاپی 66، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/28
 • تعداد عناوین: 10
|
 • رضا شعاری، میرسعید موسوی *، محمدرضا پاکدل فرد، اسدالله شفیع زاده صفحات 1-19
  زمینه و هدف

  امروزه، علی رغم تحولات گسترده جوامع شهری، بازار همچنان توانسته نقش اجتماعی خود را حفظ کند. با در نظر گرفتن اهیمت بازار به عنوان یک مرکز برای فعالیت های اجتماعی، هدف اصلی این تحقیق سنجش میزان پایداری اجتماعی در محدوده بازار تاریخی تبریز بر اساس دیدگاه های کسبه فعال می باشد.

  روش بررسی

  روش تحقیق بصورت توصیفی-تحلیلی است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، شاپیرو ویلک، کروسکال والیس و اسپیرمن انجام شد.

  یافته ها

  نشان داد که تمامی مولفه های پایداری اجتماعی به یکدیگر وابسته اند. تغییر در هریک از مولفه ها تغییر در سایر مولفه ها را به دنبال خواهد داشت. در این میان بیشترین همبستگی بین مولفه حس تعلق و تعاملات اجتماعی با مقدار 902/0 همبستگی بین دو مولفه تعاملات اجتماعی و امنیت اجتماعی با مقدار 896/0 مولفه حس تعلق و رضایتمندی با مقدار 893/0 در مرتبه ی بعدی قرار دارند. کمترین میزان همبستگی هم بین مولفه هویت-نظارت اجتماعی با مقدار 574/0 است. در مقایسه بین کمترین میزان همبستگی، همبستگی بین متغیرهای دوگانه هویت-امنیت اجتماعی و هویت-حس تعلق، هویت- تعاملات اجتماعی به ترتیب با مقادیر 640/0، 645/0، 652/0 قرار دارند. به این اساس مولفه ی هویت کمترین میزان وابستگی را با سایر مولفه های پایداری اجتماعی دارد.

  بحث و نتیجه گیری

  مشخص شد که نقش و اهمیت بازار به عنوان یک بستر برای فعالیت های اجتماعی، با گذشت زمان تغییر نکرده و همچنان در ذهن کسبه فعال در مجموعه بازار هنوز پایدار است.

  کلیدواژگان: حس تعلق، پایداری اجتماعی، امنیت، بازار تبریز
 • یونس شکوهی فر، رضا حسن پور *، بهمن خوشرو، حسین بشارتی صفحات 21-42
  زمینه و هدف

  تجمع املاح در خاک یک تهدید عمده برای تولید کشاورزی و پایداری اکوسیستم می باشد. هزینه تحمیل شده به بهره وری کشاورزی به دلیل شوری و سدیمی بودن خاک بسیار بالا بوده و انتظار می رود در آینده با گسترش مناطق متاثر از املاح افزایش یابد. در دهه اخیر تمرکز زیادی بر روی استفاده از بیوچار در سیستم های زراعی با هدف اولیه تثبیت کربن آلی در خاک و درنتیجه کاهش گازهای گلخانه ای اتمسفر و همچنین اصلاح و افزایش حاصلخیزی خاک شده است. ولی این مطالعات اغلب در خاک های غیرشور انجام گرفته است و نیاز به انجام این تحقیقات در خاک های متاثر از املاح نیز وجود دارد.

  روش بررسی

  به دلیل کمبود تحقیقات انجام شده در مورد نقش بیوچار در خاک های متاثر از املاح، در این مقاله ابتدا یک نمای کلی از وسعت و مشکلات خاک های متاثر از املاح ارایه گردید. سپس به بررسی تحقیقات انجام شده در مورد تاثیر بیوچار بر ویژگی های خاک، ترسیب کربن و اصلاح خاک های متاثر از املاح پرداخته شد و شکاف های مطالعاتی و پژوهشی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  کاربرد بیوچار در خاک باعث ترسیب کربن در خاک می شود و انتشار گازهای گلخانه ای به اتمسفر را کاهش می دهد. در خاک های متاثر از املاح، بیوچار به عنوان یک اصلاح کننده آلی خاک ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک را بهبود می دهد و درنتیجه باعث تعدیل اثرات نمک بر خاک و گیاه می شود.

  بحث و نتیجه گیری

  ترسیب کربن و بهبود کیفیت خاک دو مزیت کلی گزارش شده کاربرد بیوچار در خاک می باشد. نتایج پژوهش های انجام شده در این زمینه متفاوت هستند که به منبع تهیه بیوچار و روش تهیه آن، ویژگی های خاک و شرایط انجام آزمایش بستگی دارد. بنابراین مطالعات مختلفی برای شناخت کامل مکانسیم های تاثیر بیوچار بر ویژگی های خاک های متاثر از املاح و اصلاح آنها نیاز است. ارایه راه حل کاربردی با انجام چند پژوهش میسر نیست ولی توسعه یافته های علمی در این زمینه می تواند سیاست های آینده را جهت دار کند.

  کلیدواژگان: اصلاح خاک، کربن آلی، شوری خاک، بیوچار
 • عطیه قره داغی شیرجینی، علی خانمیرزایی *، شکوفه رضایی صفحات 47-58
  زمینه و هدف

  بررسی تغییر رفتار فلزات سنگین در خاک به عنوان یکی از چالش های زیست محیطی، موضوع بحث برانگیزی می باشد که توجه محققین زیادی را به خود جلب کرده است. تحقیق حاضر به منظور بررسی تغییر شکل های شیمیایی عناصر سنگین کادمیوم و سرب تحت تاثیر دو گونه باکتری حل کننده فسفات Pseudomonas sp. P169 و Pseudomonas koreensis P56 انجام پذیرفت.

  روش بررسی

  دو خاک با درصد رس متفاوت انتخاب و همزمان با فسفر(منبع نمک پتاسیم دی هیدروژن فسفات)، کادمیوم و سرب (منبع نمک نیترات کادمیوم و سرب) جهت تشکیل کانی های فسفره این فلزات و آلوده سازی مصنوعی خاک، تیمار گردیدند. پس از گذشت دو ماه، خاک ها با دو گونه ی سودوموناس (با جمعیت 108 باکتری در هر میلی لیتر) تلقیح یافتند. پس از گذشت 5، 25، 60 و 90 روز از تلقیح، شکل های شیمیایی کادمیوم و سرب، با روش عصاره گیری متوالی و دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد استفاده از باکتری باعث تغییر شکل های شیمیایی کادمیوم و سرب شد. باکتری کادمیوم محلول و تبادلی را نسبت به شاهد به طور معنی دار کاهش و جزء همراه با مواد آلی را به طور معنی دار افزایش داد. همچنین کاربرد باکتری، سرب کربناتی را به طور معنی دار افزایش و سرب همراه با اکسیدهای آهن و منگنز و همراه با مواد آلی را به طور معنی دار کاهش داد. به عبارت دیگر استفاده از باکتری باعث کاهش ترکیبات کادمیوم با حلالیت بیشتر و افزایش ترکیبات سرب با حلالیت بیشتر شد.

  بحث و نتیجه گیری

  واکنش کادمیوم و سرب نسبت به باکتری های حل کننده فسفر در دو خاک متفاوت بود. رفتار فلزات سنگین تحت تاثیر باکتری حل کننده فسفر بسته نوع فلز و خصوصیات خاک متفاوت است. باکتری های مورد استفاده در این تحقیق باعث تثبیت کادمیوم و تحرک مجدد سرب شدند.

  کلیدواژگان: عصاره گیری متوالی، سودوموناس، سرب، کادمیوم
 • منوچهر حبیبی، نفیسه مرصوصی *، اسماعیل علی اکبری صفحات 59-75
  زمینه و هدف

  در این تحقیق مناطق فرسوده بخش مرکزی شهر قزوین از لحاظ شدت فرسودگی الویت بندی و نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید های این مناطق شناسایی شده است.

  روش بررسی

  برای رسیدن به این هدف از اسناد و مدارک، آمار و اطلاعات موجود درمنابع علمی و همچنین مصاحبه با سرپرستان خانوارهای ساکن در بافت فرسوده، صاحب نظران، مدیران و کارشناسان مرتبط با مباحث معماری، اجتماعی و بکارگیری تکنیک سلسله مراتبی فازی مدلAHP ومدل SWOT استفاده به عمل آمده است. در مرحله اول مناطق فرسوده بخش مرکزی شهر قزوین از لحاظ شدت فرسودگی الویت بندی شده است. در مرحله بعد با استفاده از مدل SWOT با حجم نمونه 417 نفر برای سطح اطمینان 95 درصد و احتمال خطای 5 درصد نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید های مناطق فرسوده بخش مرکزی شهر قزوین شناسایی شده است.

  یافته ها

  کمبود فضاهای خدماتی رفاهی در محدوده مورد مطالعه با ضریب اهمیت (033/0) مهمترین نقطه ضعف، دسترسی آسان به خیابان های اصلی، بازار و مرکز شهر با ضریب اهمیت (024/0) بالاترین نقطه قوت، عدم وجود برنامه ای مدون در راستای عدالت محوری در پهنه شهر قزوین با ضریب اهمیت (054/0) است.

  بحث و نتیجه گیری

  مهم ترین تهدید وجود طرح های تشویقی (نظیر اعطای وام، افزایش تراکم و...) توسط سازمان های ذیربط در راستای افزایش سرمایه گذاری و نوسازی با ضریب اهمیت (032/0) و برترین فرصت در ساماندهی بافت بخش مرکزی شهر قزوین با رویکرد باز آفرینی شهری پایدار شناخته شد.

  کلیدواژگان: بافت بخش مرکزی شهر قزوین، باز آفرینی شهری پایدار، مدل SWOT، مدل AHP
 • خدیجه صفری، سید علی جوزی *، سحر رضایان صفحات 77-93
  زمینه هدف

  مدیریت پسماندها یکی از مهم ترین وظایف مدیریت شهری شهرها در سراسر دنیا است، از پیچیده ترین و پرهزینه ترین مشکلات مدیریت شهری نیز محسوب می شود. عدم مدیریت صحیح و عدم انتخاب جایگاه مناسب جهت دفن پسماند شهری، مشکلاتی را برای محیط زیست شهروندان ایجاد می کند.

  روش بررسی

  در این مقاله، روش ترکیبی با هدف مدل سازی مکان دفن پسماند شهری در محیط QGIS در شهرستان زاهدان ارایه شده است. ابتدا معیارهای موثر در انتخاب محل دفن باتوجه به شرایط منطقه و با نظر خبرگان (پرسشنامه دلفی) بررسی و 18 زیر معیار در دو گروه، معیار اکولوژیکی و معیار اجتماعی اقتصادی تعیین گردید. تمام مراحل، به جز تعیین وزن و بررسی ارتباطات داخلی معیارها در نرم افزار متن باز QGIS کدنویسی شده و سامانه مکان یابی محل دفن پسماند شهری در بستر متن باز، تدوین گردید.

  یافته ها

  به منظور ساخت پلاگین مکان یابی محل دفن پسماند شهرستان زاهدان از نرم افزار QGIS 3.16 استفاده شده است. استفاده از نرم افزار متن باز برای تدوین و توسعه مدل های حرفی عددی در فرایند بررسی تناسب شایستگی اراضی برای کاربری محل دفن پسماند شهری امکان پذیر است، به طور کلی استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی امکان تحلیل مکانی، استفاده از آنالیز و ذخیره، تعریف توابع مختلف به منظور مکان یابی با معیارهای مختلف، اطلاعات توصیفی سازی داده های مکانی و غیر مکانی، را فراهم آورده است.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج به دست آمده در نرم افزار QGIS کاملا با نتایج به دست آمده از اجرای فرآیند در نرم افزار ARC GIS مطابقت دارد. نرم افزار QGIS با هدف انتخاب سریع تر و هوشمند معیارهای مکان یابی دفن پسماند شهرستان زاهدان روش مناسبی شناخته شده است.

  کلیدواژگان: شهرستان زاهدان، نرم افزار، PLUGIN، QGIS، مدل سازی دفن پسماند
 • سید هادی موسوی، ابراهیم تقی زاده *، علی چهکندی نژاد صفحات 95-106

  امروزه مدیریت پسماند یکی از ضروری ترین محورهای توسعه پایدار محسوب می شود. روند رو به گسترش تولید پسماندها، ضرورت توجه به این موضوع را دو چندان نموده است. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی و با اتکاء به منابع کتابخانه ای اعم از کتب و پژوهش های انجام گرفته مرتبط ، صورت پذیرفته است. در کشور ما، اصل 50 قانون اساسی و قانون مدیریت پسماند به صورت تخصصی و همچنین قوانین پراکنده دیگر از جمله قانون مجازات اسلامی، ظرفیت های قانونی مناسبی در مدیریت پسماند مقرر نموده است. از جمله سازوکارهای پیش بینی شده، ضمانت اجراهای کیفری برای مرتکبین اعمال خارج از چارچوب و ضوابط قانونی در حوزه پسماندها می باشد. بر خلاف برخی از کشورها که از دو ابزار حبس و جزای نقدی برای کنترل این موضوع بهره گرفته اند، سیاست تنبیهی نظام حقوقی ایران، مبتنی بر جریمه متخلف بوده و اشاره ای به حبس به عنوان مکانیزم بازدارنده ننموده است.

  کلیدواژگان: ایران، پسماند، مجازات، مسیولیت، فرانسه
 • دلارام موسوی خطیبی، شهرام بیک پور *، علیرضا قراگوزلو، مهدی رمضانی صفحات 107-116
  زمینه و هدف

  آلودگی آب شرب به عنوان یکی از مسایل مهم در زندگی روزمره بشر تبدیل شده است. محدوده مورد مطالعه به وسعت 1580 کیلومتر مربع می باشد. در مطالعه حال حاضر کیفیت آب شرب شهرستان ورامین از نظر آلودگی به فلزات سنگین از جمله سرب و روی، آرسنیک و کادمیوم مورد بررسی قرار گرفت.

  روش بررسی

  در این مطالعه 30 نمونه از آب شرب شهر ورامین جمع آوری شده و پس از آماده سازی در آزمایشگاه با استفاده از دستگاه ICP-OES EOP مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. به منظور تعیین درجه آلودگی و همچنین پراکندگی فلزات سنگین در آب شرب منطقه، نقشه پراکندگی فلزات سنگین با استفاده از نرم افزار Arc GIS تنظیم شده است. برای تعیین درجه آلودگی آب شرب منطقه ای از دو شاخص آلودگی آب ارزیابی فلزات سنگین و آلودگی فلزات سنگین با توجه به غلظت سنجش قرار می دهد و فلزات سنگین در منطقه نسبت به حداکثر غلظت مجاز تعیین شده برای مصارف شرب، کیفیت آب استفاده شده است.

  یافته ها

  در مطالعه انجام شده بر روی آلودگی فلزات سنگین همچون سرب، روی، کادمیوم، مس، آرسنیک، کروم و آهن با استفاده از دو روش ارزیابی شاخص آلودگی نشان می دهد که عناصر سنگین در روش ارزیابی فلزات سنگین کمتر از 10 بوده و در درجه آلودگی کم قرار دارد. نتایج بدست آمده با استفاده از روش آلودگی فلزات سنگین نشان می دهد که این عناصر در اغلب ایستگاه های مورد مطالعه در درجه آستانه آلودگی قرار دارند.

  بحث و نتیجه گیری

  پهنه بندی های انجام شده در این منطقه با استفاده از روش درون یابی وزندهی فاصله معکوس در محیط نرم افزار ArcGIS می توان به این نتیجه رسید که بیشترین میزان عناصر سنگین در شمال غرب و غرب این شهر قرار دارد و کمترین آن در شمال شرق این شهر واقع شده است.

  کلیدواژگان: سازمان بهداشت جهانی، ICP-OES EOP، شهرستان ورامین، آلودگی فلزات سنگین
 • مریم کریمی، فرزام بابایی *، هومن بهمن پور، علی محمدی، محمدرضا تابش صفحات 117-132
  زمینه و هدف

  هدف از این تحقیق سنجش آلاینده های هوا (اختصاصا ذرات معلق) در پایانه بیهقی تهران و مدلسازی انتشار این آلاینده تحت شرایط گوناگون است.

  روش بررسی

  به منظور سنجش آلاینده ذرات معلق با قطر 10 میکرون (PM10) از دستگاه پرتابل مدل Grimm 108/109 استفاده شد. در نقاط انتخاب شده، نمونه برداری به صورت ماهی یک مرتبه در طول سال و سه روز در ماه و 3 بار در روز انجام گرفت که عمل نمونه برداری در زمان های مختلف روز یعنی صبح، ظهر و غروب با توجه به افزایش و کاهش تردد وسایط نقلیه انجام گرفت و به منظور مدلسازی از نرم افزار Austal view, version 7 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که غلظت سنجش شده در فصول پاییز و زمستان بالاتر از ششماهه ابتدایی سال بوده است. از آنجا که در استاندارد سازمان جهانی بهداشت، حد مجاز روزانه برای این آلاینده 50 میکروگرم بر مترمکعب می باشد، می توان دریافت که در سناریو اول، در برخی محدوده ها (فاصله های کمتر از 300 متر از مبدا)، غلظت آلاینده فراتر از استاندارد بوده است. مابقی محدوده ها در حد استاندارد قرار دارند. در سناریو دوم و براساس ضریب کاهش انتشار 70 درصدی، مشخص گردید که تمام مناطق در محدوده استاندارد قرار دارند.

  بحث و نتیجه گیری

  در نهایت، کاهش زمان توقف خودروها، عدم روشن بودن درجا و استفاده از فیلترهای جاذب اگزوز کمک شایانی به کاهش انتشار آلاینده ذرات معلق می نماید.

  کلیدواژگان: آلودگی هوا، ذرات معلق، پایانه مسافربری، شبیه سازی انتشار
 • معصومه کردی، ناصر فرخی * صفحات 133-142
  زمینه و هدف

  کیتین در اسکلت خارجی حشرات، پوسته سخت پوستان و دیواره سلولی قارچ ها یافت می شود. کیتین با فرمول بتا 1 و 4 -N استیل -D گلوکز آمین، اولین بار در سال 1884 شناسایی شد. کشورهایی مانند هندوستان، ژاپن، لهستان و استرالیا از جمله تولیدکنندگان اصلی این بیوپلیمر به حساب می آیند.

  روش بررسی

  در این پژوهش به مطالعه ساختار و اهمیت کیتین و یکی از مشتقات ارزشمند آن، کیتوزان پرداخته شده است. کیتین ماده ای سخت با ساختار کریستالی و سفید رنگ است. منبع اصلی تولید صنعتی کیتین در دنیا، ضایعات پوسته حاصل از صنایع فرآوری میگو و خرچنگ است. کیتوزان از مشتقات کیتین است که با فرآیند دی استیلاسیون کیتین به دست می آید. در واقع، کیتوزان پلیمر ترکیبی گلوکز آمین و N- استیل گلوکز آمین است که به وسیله پیوندهای 1و 4 گلیکوزیدی به هم متصل شده اند. به دلیل وجود گروه های آمینی در ساختمان کیتوزان، این ماده در محیط های اسیدی از حلالیت بهتری برخوردار است.

  یافته ها

  به دلیل خواص منحصر به فرد کیتین و کیتوزان، کاربرد آن در صنایع مختلف از جمله مهندسی آب، صنعت کاغذ، صنعت نساجی، پردازش غذا، کشاورزی، آزمایشگاهی (کروماتوگرافی)، باتری های حالت جامد، ژل کیتوزان برای LED، در زمینه پزشکی و زیستی از جمله مهندسی بافت، بهبود زخم/پانسمان زخم، چشم پزشکی گزارش شده است.

  بحث و نتیجه گیری

  به طور کلی کیتین و کیتوزان در کلیه زمینه های اشاره شده کاربرد دارد. استفاده از این ترکیبات سالم و دوستدار محیط زیست خصوصا در حوزه ی پزشکی و سایر صنایع بسیار مقرون به صرفه و سودآور می باشد.

  کلیدواژگان: پزشکی، تولید، کیتین، صنعت، زیست فناوری
 • ابوذر رمضانی *، مسلم درویشی، داود نجات صفحات 143-158
  زمینه هدف

  گلخانه به فضای محدودی اطلاق می شود که قابلیت کنترل شرایط محیطی مناسب را برای رشد گیاهان از نواحی مختلف در طی فصول مختلف یک سال داشته باشد. رشد سریع اقتصادی و فرهنگی، رشد جمعیت، محدودیت آب وخاک، نیاز جامعه به مواد غذایی، وجود بازارهای بزرگ مصرف و علاقه مندی به تولید محصولات خارج از فصل در سال های اخیر موجب توسعه کشت محصولات گلخانه ای شده است. اما انتخاب مکان نامناسب برای ایجاد گلخانه منجر به هدر رفت سرمایه و عدم رخداد اهداف مذکور می شود. هدف از این تحقیق یافتن مکان بهینه استقرار گلخانه در دشت اسدآباد با رویکرد توسعه پایدار است.

  روش بررسی

  به علت وجود پارامترهای متعدد و موثر در عملکرد گلخانه ها از تکنیک تحلیل های چندمعیاره جهت یافتن مکان مناسب استفاده شده است. همچنین باتوجه به وجود عدم قطعیت در رفتار پارامترهای طبیعی، منطق فازی جهت مدل سازی تاثیر پارامترها به کار گرفته شده است.

  یافته ها

  نتایج نشان می دهد از کل پهنه دشت اسدآباد، 10درصد وضعیت خیلی مناسب، 39درصد در وضعیت مناسب (مناسب همراه با محدودیت) و 51 درصد در وضعیت نامناسب از نظر احداث گلخانه قرار دارند.

  بحث و نتیجه گیری

  با تکیه بر تحلیل های مکانی می توان ریسک سرمایه گذاری در مورد گلخانه ها را کاهش داده و موجب پایداری محیط زیست شد.

  کلیدواژگان: مکان یابی، گلخانه، توسعه پایدار، بهینه سازی، کشاورزی
|
 • Reza Shoari, MirSaeid moosavi *, Mohammadreza PakdelFard, Assadollah Shafizadeh Pages 1-19
  Background and Objective

  Today, despite the extensive changes in urban communities, the Bazzar has been able to maintain its social role. Considering the importance of the Bazzar as a center for social activities, the main purpose of this study is to measure the degree of social stability in the historical Bazzar of Tabriz based on the views of active traders.

  Material and Methodology

  The research method is descriptive-analytical. Data analysis was performed using Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, Kruskal-Wallis and Spearman tests.

  Findings

  showed that all components of social sustainability are interdependent. A change in any of the components will lead to a change in the other components. Among these, the highest correlation between the component of sense of belonging and social interactions with the value of 0.902 is the correlation between the two components of social interaction and social security with the value of 0.896 and the component of sense of belonging and satisfaction with the value of 0.893 are in the next order. The lowest correlation between the identity-social monitoring component is 0.574. In comparison between the lowest correlation, the correlation between the dual variables of identity-social security and identity-sense of belonging, identity-social interactions are 0.640, 0.645 and 0.652, respectively. Accordingly, the identity component has the least degree of dependence on other components of social stability.

  Discussion and Conclusion

  It was found that the role and importance of the Bazzar as a platform for social activities has not changed over time and is still stable in the minds of active traders in the Bazzar.

  Keywords: Security, Social sustainability, Bazaar Tabriz, Attachment
 • Younes Shukuhifar, Reza Hassanpour *, Bahman Khoshru, Hossein Besharati Pages 21-42
  Background and Objective

  Salts accumulation in soil is a major threat to agricultural production and ecosystem sustainability. The cost imposed on agricultural productivity due to salinity and sodicity is very high and is expected to increase in the future with the expansion of salt-affected areas. In the last decade, a great focus has been made on the application of biochar in farming systems with the primary aim of organic carbon sequestration in soil and subsequently reducing greenhouse gases emission to air and also reclaim soils, and increasing soil fertility. But these studies often were in non-saline soils and it is needed to study the biochar effect in salt-affected soils.

  Material and Methodology

  Due to the lack of research on the role of biochar in salt-affected soils, this paper first provides an overview of the extent and problems of these soils. Then, the researches on the effect of biochar on soil properties, carbon sequestration, and remeduatuib if sakt-affected soils were reviewed and study and research gaps in this field were investigated.

  Findings

  The application of biochar in the soil causes the sequestration of carbon in the soil and reduces the emission of greenhouse gases into the atmosphere. In the salt-affected soils, biochar, as an organic soil amendment, improves the physical, chemical, and biological properties of the soil, thereby mitigating the effects of salt on soil and plants.

  Discussion and Conclusion

  Carbon sequestration and improvement of soil quality are the two reported general benefits of biochar application in soil. The results of researches in this field are different depending on the source and method of biochar preparation, soil properties, and experiment conditions. Therefore, various studies are needed to fully understand the mechanisms of biochar effect on the properties of salt-affected soils and their remediation. It is not possible to provide a practical solution by doing some research, but developing scientific findings in this field can guide future policies.

  Keywords: Biochar, organic carbon, soil remediation, Soil salinity
 • Gharedaghi Shirejini, ali khanmirzaei *, Shekoofeh Rezaei Pages 47-58
  Background and Objective

  The behavior of heavy metals in the soil as one of the environmental challenges has attracted the attention of many researchers. The present study was conducted to evaluate the phosphorus solubilizing bacteria on remobilization of cadmium (Cd) and lead (Pb) in two calcareous soils.

  Material and Methodology

  Phosphorus, cadmium and lead in the forms of KH2PO4, Cd(NO3)2 and Pb(NO3)2 simultaneously were introduced to the soils to promote the formation of phosphate minerals of added metals in two selected soils. Ater two months the soils were inoculated with two Pseudomonas species and incubated for 3 months. Sequential extraction scheme were applied to determine the chemical forms of Cd and Pb 5, 25, 60 and 90 days after incubation.

  Findings

  The results showed that application of phosphorus solubilizing bacteria changed chemical forms of Cd and Pb. Inoculation with Pseudomonas decreased the soluble and exchangeable cadmium while increased organic matter-bound Cd concentration. Inoculation by Pseudomonas increased carbonate-bound Pb and decreased Fe-Mn oxide and organic matter bound Pb. In the other hand, phosphate solubilizing bacteria (Pseudomonas) decreased mobility and bio-availability of cadmium and immobilization of lead.

  Discussion and Conclusion

  In fact, the behavior of heavy metals in the presence of phosphorus solubilizing bacteria was different and depends on the type of metal and soil properties. In present study, bacteria cause immobilization of cadmium and remobilization of lead.

  Keywords: Pseudomonas, Lead, Cadmium, sequential extraction
 • Manuchehr Habibi, Nafise Marsoosi *, Ismail Aliakbari Pages 59-75
  Background and Objective

  In this research, the worn-out areas of the central part of Qhazvin city have been identified in terms of the intensity of wear and tear, prioritization and the strengths, weaknesses, opportunities and threats of these areas.

  Material and Methodology

  To achieve this goal, the documents, statistics and information available in scientific sources, as well as interviews with heads of households living in dilapidated contexts, experts, managers and experts related to architectural and social issues and using the fuzzy hierarchy technique of AHP model and SWOT model It has been used. In the first stage, the worn-out areas of the central part of Qhazvin city have been prioritized in terms of the severity of wear and tear. In the next step, using the SWOT model with a sample size of 417 people for a confidence level of 95% and a probability of error of 5%, the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the worn-out areas of the central part of Qhazvin city have been identified.

  Findings

  lack of service-welfare spaces in the studied area with importance factor (0.033) as the most important weakness, easy access to the main streets, market and city center with importance factor (0.024) as the highest strength, lack of plan E. Madoon is in the direction of central justice in the area of Qhazvin city with a significance coefficient (0.054).

  Discussion and Conclusion

  The most important threat is the existence of incentive schemes (such as granting loans, increasing density, etc.) by the relevant organizations in order to increase investment and renovation with a coefficient of importance (0.032) and the best opportunity to organize the context of the sector. The center of Qhazvin city was recognized with a sustainable urban regeneration approach. 

  Keywords: SWOT model, AHP model, Sustainable urban approach, Central sector context of Ghazvin city
 • khadijhe safari, Seyed Ali Jozi *, Sahar rezaian Pages 77-93
  Background and Objective

  Waste management, which is one of the most important tasks of metropolitan urban management around the world, is also one of the most complex and costly problems of urban management. Precise principles of locating different activities in the city Due to the nature of urban problems are very much solved. Lack of proper management and not choosing the right location for landfilling municipal waste creates problems for the environment.

  Material and Methodology

  In this paper, method 3 is presented with the aim of modeling municipal landfills in QGIS environment in Zahedan city. First, the effective criteria in selecting the burial site according to the conditions of the region and with the opinion of experts (Delphi questionnaire) were examined and 18 sub-criteria were determined in two groups, ecological criteria and socio-economic criteria. All steps, except for determining the weight and examining the internal relationships of the criteria, were coded in the QGIS open source software and the location system of the municipal waste landfill was developed in the open source context.

  Findings

  QGIS 3.16 software was used to build a landfill for Zahedan landfill. It is possible to use open source software to develop numerical numerical models in the process of assessing the suitability of land for landfill use. In general, the use of geographic information systems, the possibility of spatial analysis, analysis and storage, definition Different functions have provided appropriate visual representation in order to locate with different criteria, descriptive information of spatial and non-spatial data.

  Discussion and Conclusion

  The results obtained in QGIS software are completely consistent with the results obtained from the implementation of the process in ARC GIS software. QGIS software is a suitable method with the aim of faster and smarter selection of landfill location criteria in Zahedan city.

  Keywords: Waste landing modeling, QGIS, Zahedan City, Software, PLUGIN
 • Ebrahim Taghizade *, Sayed Hadi Mosavi, Ali Chahcandinejad Pages 95-106

  Today, waste management is one of the most essential axes of sustainable development. The growing trend of waste production has doubled the need to pay attention to this issue.
  The present study is based on descriptive-analytical method and relying on library resources, including books and related research.
  In our country, Article 50 of the Constitution and the Law on Waste Management, as well as other scattered laws, including the Islamic Penal Code, have established appropriate legal capacities in waste management. Among the envisaged mechanisms is the guarantee of criminal executions for perpetrators of actions outside the framework and legal rules in the field of waste.
  Unlike some countries that have used both the tools of imprisonment and fines to control this issue, the punitive policy of the Iranian legal system is based on the fine of the offender and does not mention imprisonment as a deterrent mechanism.

  Keywords: Waste, Punishment, Responsibility, Iran, French
 • Delaram Moosavi, Shahram Baikpour *, Alireza Gharagozlu, Mahdi Ramezani Pages 107-116
  Background and Objective

  Drinking water pollution has become one of the most important issues in everyday human life. This study covered a 1580 square kilometers area. In this research, the quality of Varamin drinking water was studied in terms of heavy metal contaminants including lead, zinc, arsenic, and cadmium.

  Material and Methodology

  In this study, 30 samples of Varamin drinking water were collected and analyzed using ICP-OES EOP after preparation in the laboratory. The map of heavy metal distribution was prepared using Arc GIS to determine the degree of heavy metal pollution and distribution in the region’s drinking water. Two indices of Heavy Metal Evaluation Index (HEI) and Heavy Metal Pollution Index (HPI) based on concentration and heavy metals in the region proportionate to the maximum allowed concentration for drinking were used to determine the degree of regional drinking water pollution.

  Findings

  The results of the study on heavy metal contaminants including lead, zinc, cadmium, copper, arsenic, chromium, and iron using two methods of pollution index evaluation showed that the heavy elements were less than 10 according to Heavy Metal Evaluation method and the pollution degree was low. The results of Heavy Metal Pollution method showed that these elements were at pollution threshold value in most stations under study.

  Discussion and Conclusion

  Based on the zoning in this region by inverse distance weighting (IDW) interpolation in ArcGIS, it was concluded that the highest degree of heavy elements was in northwestern and western part of the city and the lowest degree was in northeastern part of the city.

  Keywords: ICP-OES EOP, heavy metal pollution, world health organization, Varamin
 • maryam karimi, farzam Babaie *, Hooman Bahmanpour, ali mohammadi, Mohammad Reza Tapesh Pages 117-132
  Background and Objective

  The purpose of this research is to measure air pollutants (especially PM10) in Beyhaqi Terminal of Tehran and to model the release of this pollutant under various conditions.

  Material and Methodology

  In order to measure the pollutant of suspended particles with a diameter of 10 microns (PM10), a portable device model Grimm 108/109 was used. In the selected points, sampling was done once a month during the year, three days a month and 3 times a day, and the sampling was done at different times of the day, i.e. morning, noon and evening, according to the increase and decrease of vehicle traffic. And for the purpose of modeling, Austal view, version 7 software was used.

  Findings

  The results showed that the concentration measured in the autumn and winter seasons was higher than the first six months of the year. Since in the standard of the World Health Organization, the daily limit for this pollutant is 50 micrograms per cubic meter, it can be seen that in the first scenario, in some areas (distances less than 300 meters from the source), the concentration of the pollutant exceeded the standard. The rest of the ranges are within the standard range. In the second scenario and based on the emission reduction factor of 70%, it was determined that all areas are within the standard range.

  Discussion and Conclusion

  Finally, reducing the stopping time of cars, not turning on lights and using exhaust absorbent filters will help to reduce the emission of suspended particles.

  Keywords: PM10, Emission simulation, Air pollution, Passengers Terminal
 • Environment Pullotion, nasser farokhi * Pages 133-142
  Background and Objective

  Chitin is found in the external skeleton of insects, the shell of crustaceans and the fungal cell wall. Chitin with the formula B-1, 4 N- acetyl glucosamine, it was first identified in 1884. Countries such as India, Japan, Poland and Australia are among the main producers of this biopolymer.

  Material and Methodology

  In this research, the structure and importance of chitin and one of its valuable derivatives, chitosan, have been studied. Chitin is a hard substance with a crystalline structure and white color. The main source of industrial chitin production in the world is shell waste from shrimp and crab processing industries. Chitosan is a derivative of chitin obtained by deacetylation of chitin. In fact, chitosan is a composite polymer of glucose amine and N-acetylglucose amine, which are connected by 1 and 4 glycosidic bonds. Due to the presence of amino groups in the structure of chitosan, this substance has better solubility in acidic environments.

  Findings

  Due to the unique properties of chitin and chitosan, its use in various industries such as water engineering, paper industry, textile industry, food processing, agriculture, laboratory (chromatography), solid state batteries, chitosan gel for LED, it has been reported in medical and biological fields including tissue engineering, wound healing/wound dressing, ophthalmology.

  Discussion and Conclusion

  In general, chitin and chitosan are used in all mentioned fields. The use of these healthy and environmentally friendly compounds, especially in the field of medicine and other industries, is very economical and profitable.

  Keywords: Chitin, medicine, Production, Biotechnology, Industry
 • Abouzar Ramezani *, Moslem Darvishi, Davod Nejat Pages 143-158
  Backgeround and Objective

  Greenhouse refers to a limited space that has the ability to control the appropriate environmental conditions for the growth of plants in different areas during different seasons of the year. Rapid economic and cultural growth, population growth, soil and water constraints, the community's need for food, the existence of large consumer markets and the interest in producing off-season crops in recent years have led to the development of greenhouse crops. But choosing the wrong place to build a greenhouse leads to a waste of capital and the failure of these goals. The purpose of this study is to find the optimal location of the greenhouse in Asadabad plain with a sustainable development approach.

  Material and Methodology

  Due to the existence of numerous and effective parameters –for the performance of greenhouses, the technique of multi-criteria analysis has been used to find a suitable location. Also, due to the uncertainty in the behavior of natural parameters, fuzzy logic has been used to model the effect of the parameters.

  Findings

  The results show that of the total area of Asadabad plain, 10% are in a very good condition, 39% are in a good condition (suitable with restrictions) and 51% are in a bad condition in terms of greenhouse construction.

  Discussion and Conclusion

  Relying on spatial analysis can reduce the investment risk for greenhouses and lead to environmental sustainability.

  Keywords: location, greenhouse, sustainable development, optimization, agriculture