اثربخشی رفتار درمانگری شناختی بر استقامت ذهنی و امید به زندگی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف
مولتیپل اسکلروزیس از شایعترین بیماری های مزمن سیستم عصبی مرکزی می باشد که فرد را با چالش های روان شناختی عمده ای روبه رو می کند. از این رو هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی رفتار درمانگری شناختی به شیوه گروهی بر استقامت ذهنی و امید به زندگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس بود.
روش بررسی
روش پژوهش حاضر نیمه تجربی (Quasi-experimental study) با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود که از مهرماه تا آذرماه 1395 در مرکز انجمن ام اس شهر زاهدان انجام شد. نمونه شامل 30 بیمار مبتلا به بیماری ام اس بود که به شیوه داوطلبانه انتخاب و به روش تصادفی به دو گروه (آزمایش و کنترل) تقسیم شدند. گروه آزمایش مداخله درمانی را در طی هشت جلسه هفتگی دریافت نمودند، ولی گروه کنترل هیچ نوع مداخله ای را دریافت نکردند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه امید به زندگی حلاجیان و پرسشنامه استقامت ذهنی (MTQ-48) بود.
یافته ها
برای همسانی گروه ها از نظر سن و تحصیلات به ترتیب از آزمون t-test Student’ و Chi-square test استفاده شد که تفاوت معناداری در گروه آزمایش و کنترل مشاهده نشد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد رفتار درمانگری شناختی به شیوه گروهی افزایش معناداری در امید به زندگی و استقامت ذهنی بیماران داشت. به صورتی که میانگین نمره استقامت ذهنی در گروه آزمایش پیش از درمان 1/05 و پس از درمان 1/24 و پیگیری 1/21 و میانگین نمره امید به زندگی در گروه آزمایش پیش از درمان 4/67 و پس از درمان 7/20 و پیگیری 7/01 با (0/001P<) به دست آمد.
نتیجه گیری
اجرای رفتار درمانگری شناختی به شکل گروهی در فرآیند درمان بیماران ام اس به افزایش استقامت ذهنی و امید به زندگی آن ها منجر شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
593 تا 599
لینک کوتاه:
magiran.com/p1772136 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!