ارزیابی و اولویت بندی ریسک های زیست محیطی تالاب بین المللی مصب رودهای گز و حرا

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
اکوسیستم های تالابی دارای ارزش و کارکردهای اقتصادی و اکولوژیکی بسیاری هستند اما امروزه امنیت و موجودیت آنها از طریق عوامل مختلف طبیعی و انسانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. از این رو تحقیق حاضر با هدف شناسایی، رتبه بندی و ارزیابی ریسک زیست محیطی عوامل تهدید تالاب بین المللی رودهای گز و حرا واقع در استان هرمزگان صورت پذیرفت. جهت شناسایی مهم ترین عوامل تهدید از روش دلفی و از روش های تصمیم گیری چند معیاره AHP و TOPSIS برای اولویت بندی ریسک ها استفاده شد. طبق نتایج AHP، قاچاق سوخت، حمل و نقل های آبی و آلودگی نفتی در رتبه های اول تا سوم قرار دارند. نتایج به دست آمده از روش TOPSIS براساس میزان نزدیکی نسبی (CJ+) نشان می دهد که آلودگی نفتی (1) و قاچاق سوخت (9154/0) در رتبه های اول و دوم جای دارند. به طور کلی از لحاظ سطوح مخاطرات، 6/8 درصد مخاطرات در رده غیرقابل تحمل، 6/8 درصد در رده قابل توجه، 08/26 درصد در رده متوسط، 43/30 درصد در رده قابل تحمل و 08/26 درصد مخاطرات در رده جزئی قرار گرفتند. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده اولویت های مدیریتی و برنامه ریزی در جهت کاهش اثرات و پیامدهای عوامل تهدید که تاثیرات جبران ناپذیری بر محیط زیست و عملکرد تالاب دارند، می بایست مورد توجه جدی قرار گیرند.
زبان:
فارسی
صفحات:
71 تا 87
لینک کوتاه:
magiran.com/p1776066 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!