معرفی حشره کش دیفلوبنزورون (دیمیلین® SC48%) برای کنترل کرم سیب

چکیده:
کرم سیب Cydia pomonella L.آفت کلیدی سیب در ایران است. به علت ناکارآمدی سایر روش های کنترلی، استفاده از حشره کش ها، اولین گزینه، عمومی ترین و موفق ترین روش کنترل این آفت است. در تحقیق حاضر تاثیر حشره کش دیفلوبنزورون (دیمیلین(SC48% ® به همراه حشره کش های فوزالون )زولون(SE 35% ® و تیاکلوپرید (کالیپسو® 48% SC) و شاهد در 4 تکرار و در سه منطقه ارومیه، زنجان و بجنورد به مدت یک سال، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که تیمار دیمیلین با میانگین درصد آلودگی 23/0± 02/4 درصد، 4/1±26/7 و 42/0±06/2 درصد به ترتیب در ارومیه، زنجان و بجنورد دارای کمترین و تیمار شاهد با میانگین 94/4±37/57، 03/3±21/45 و 08/3±12/57 درصد دارای بالاترین میانگین درصد آلودگی بود. تیمار کالیپسو با میانگین درصد آلودگی 43/0±02/1 و 44/0 ±00/3 به ترتیب در ارومیه و زنجان و تیمار زولون با میانگین درصد آلودگی 29/0± 65/3 در ارومیه در رده مشابه آماری با دیمیلین قرار گرفتند. جمع بندی نتایج نشان می دهد که ترکیب دیمیلین را می توان، در صورت ضرورت جانشین ترکیبات رایج نمود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
505 -510
لینک کوتاه:
magiran.com/p1781463 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.