طراحی حداقل مجموعه داده های صدمات سوختگی در ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه
صدمات سوختگی از رایج ترین و ویرانگرترین صدمات در سراسر جهان و بخصوص در کشورهای در حال توسعه است. با این وجود، ابزار استانداردی برای گردآوری داده های صدمات سوختگی ایجاد نشده است. هدف این مطالعه طراحی حداقل مجموعه داده ها برای صدمات سوختگی است.
روش کار
مطالعه توصیفی مقطعی بوده و در سال 1393 انجام شد. داده ها از بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران و هرمزگان، مراکز اسناد پزشکی، مراکز اورژانس و مراکز پزشکی قانونی شهر بندرعباس و به علاوه از طریق اینترنت و منابع کتابخانه ای گردآوری شد. پرونده های مورد مطالعه به صورت تصادفی بر اساس رده های T20-T29 از ICD-10 انتخاب شدند. داده ها با استفاده از چک لیست گردآوری شد. به منظور رسیدن به توافق در مورد عناصر داده ای از تکنیک دلفی تصمیم از طریق پرسشنامه استفاده شد. اعتبار محتوا و پایایی پرسشنامه به ترتیب با استفاده از نظرات خبرگان و روش بازآزمایی ارزیابی شد.
یافته ها
حداقل مجموعه داده ای برای صدمات سوختگی طراحی گردید. این حداقل مجموعه داده به دو رده اداری و بالینی تقسیم شد. رده اداری متشکل از 6 بخش و 161 عنصر داده ای و رده بالینی نیز متشکل از 17 بخش و 311 عنصر داده ای بود.
نتیجه گیری
عناصر داده ای یک شکلی در مورد صدمات سوختگی در ایران وجود نداشت. طراحی حداقل مجموعه داده منجر به استاندارسازی و مدیریت موثر داده ها از طریق فراهم کردن عناصر داده ای یک شکل و جامع برای صدمات سوختگی شده و امکان مقایسه اطلاعات در سطوح مختلف، تصمیم گیری و سیاست گذاری اثربخش و پیشگیری از صدمات سوختگی امکان پذیر خواهد شد. به علاوه، کنترل صدمات سوختگی منجر به بهبود کیفیت مراقبت و کاهش هزینه ها خواهد شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
193 تا 204
لینک کوتاه:
magiran.com/p1783393 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!