بررسی تاثیر عصاره کندر و بادرنجبویه به صورت مکمل بر حافظه سالمندان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه
اغلب افراد سالمند به مشکلات مربوط به حافظه و یادگیری دچار می شوند. رویکردهای مختلفی برای بهبود حافظه مطرح شده است که طب مکمل و استفاده از گیاهان دارویی یکی از آن هاست. هدف این مطالعه بررسی تاثیر عصاره کندر و بادرنجبویه به صورت مکمل بر حافظه سالمندان است.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی با طرح موازی دو سو کور است که بر روی 70 سالمند مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر کاشان در سال 1395 انجام شد. از تمام افراد، رضایت نامه آگاهانه دریافت شد. گروه مداخله ترکیب گیاهی کندر و بادرنجبویه و گروه کنترل، دارونما را به مدت یک ماه مصرف کردند. داده ها با استفاده از پرسش نامه های جمعیت شناختی و مقیاس حافظه وکسلر بررسی شد. داده ها با استفاده از آزمون کای اسکوئر، آزمون تی مستقل و آزمون تی زوجی با نرم افزار SPSS نسخه 13 تجزیه وتحلیل شد.
یافته ها
اختلاف معنی داری بین دو گروه ازنظر اطلاعات زمینه ای (سن، جنس، وضعیت تاهل، شغل و میزان تحصیلات) وجود نداشت (5%
نتیجه گیری
ترکیب گیاهی کندر و بادرنجبویه بر حافظه سالمندان تاثیر مثبت داشت. پیشنهاد می شود برای بهبود حافظه در سنین بالا از این ترکیب گیاهی استفاده شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
1968 تا 1977
لینک کوتاه:
magiran.com/p1785527 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!