فهرست مطالب

طب مکمل - سال سیزدهم شماره 4 (پیاپی 49، زمستان 1402)

فصلنامه طب مکمل
سال سیزدهم شماره 4 (پیاپی 49، زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فتانه هاشم دباغیان، آیدا اصغری*، علیرضا نیکبخت نصرآبادی، سمیرا کدخدایی صفحات 1-10
  مقدمه

  آموزش بالینی از مهمترین دوره های آموزشی در رشته پزشکی است و مطالعات نشان دهنده چالشهای متعدد در این حیطه می باشند. این مطالعه برای بررسی تجارب دانشجویان طب ایرانی از آموزش درمانگاهی در دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه که در سال 1400 به روش کیفی در دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد، پس از اخذ رضایت نامه آگاهانه کتبی، 15 دانشجوی دکترای تخصصی طب ایرانی به روش هدفمند با حداکثر تنوع انتخاب شدند و تجارب آنها از آموزش درمانگاهی به روش مصاحبه نیمه ساختار مند جمع آوری شد. در نهایت متن مصاحبه های پیاده شده چندین بار خوانده و مورد تجزیه و تحلیل محتوایی از نوع قراردادی قرارگرفت.

  یافته ها

  یک درون مایه باعنوان موانع آموزش درمانگاهی و 3 طبقه با عناوین «برنامه آموزشی"، «شیوه های یاددهی" و «امکانات آموزشی»، مشخص شد. عمده مسائل مطرح شده مربوط به برنامه ریزی آموزشی و ویژگیها و توانمندی اساتید در آموزش دادن بود.

  نتیجه گیری

  تجربیات دانشجویان مورد بررسی نشان داد آموزش درمانگاهی طب ایرانی در این دانشگاه نیاز به توسعه برنامه آموزشی و ارتقای اهداف دوره دارد، بطوریکه برای مدیریت بیماریهای شایع علاوه بر غنی تر شدن دوران تئوری، بیماران بیشتری در دوران عملی در حضور اساتید معرفی شوند و مورد مباحثه قرار گیرند. همچنین تنوع بیشتر بیماران، یکسان سازی روش های تشخیص و درمان اساتید و بهینه سازی محیط درمانگاه لازم است.

  کلیدواژگان: آموزش بالینی، آموزش درمانگاهی، طب سنتی ایرانی، تحلیل محتوا، مطالعه کیفی
 • مریم خاندان*، خشایار حاج جعفری، افسر فرود صفحات 11-20
  مقدمه

  طب مکمل و جایگزین شامل عملکردهایی است که به طور متعارف در سیستم مراقبت های بهداشتی غالب ادغام نشده است. لذا به دلیل اقبال فراوان به آن، این مطالعه با هدف بررسی کاربرد انواع طب مکمل و جایگزین در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1402 انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه توصیفی مقطعی 226 مادر باردار دارای پرونده بارداری در سامانه سیب از 54 مرکز بهداشتی درمانی در چهار منطقه جغرافیایی شهر کرمان به صورت تصادفی ساده انتخاب و پس از کسب رضایتنامه آگاهانه، اطلاعات توسط پرسشنامه شامل اطلاعات جمعیت شناختی، نحوه، فراوانی، کاربرد، دلایل استفاده و اثربخشی طب مکمل و جایگزین جمع آوری و توسط نرم افزار SPSSV23 تجزیه و تحلیل شدند. برای توصیف متغیرهای کیفی از تعداد و درصد فراوانی و جهت بررسی همزمان ارتباط مشخصات جمعیت شناختی و استفاده از طب مکمل و جایگزین از رگرسیون لجستیک استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بیش از 80 درصد زنان باردار (189 نفر) از طب مکمل استفاده و بیش از 40 درصد (93 نفر) میزان تاثیرگذاری را زیاد گزارش کرده و بیش از 80 درصد (160 نفر) نیز حداقل یک روش را به کار برده بودند. بیشترین فراوانی استفاده، بخش گیاهان دارویی بود. بالغ بر 78 درصد (178 نفر) بدون مشورت پزشک از طب مکمل استفاده و شایع ترین دلیل استفاده، بی خطر بودن و عوارض کمتر گزارش شد. بیشترین فراوانی روش آشنایی با طب مکمل، از طریق خانواده، دوستان و آشنایان (93/65 درصد، 149 نفر) و کمترین، متخصصان و مراقبین سلامت بود (20/6 درصد، 14 نفر). بین هفته بارداری و استفاده از طب مکمل نیز ارتباط معنی داری مشاهده شد (05/0 <p).

  نتیجه گیری

  با توجه به خاستگاه طب مکمل و جایگزین در میان زنان باردار و تاثیرات بالقوه آن، پیشنهاد می گردد توصیه های در رابطه با استفاده از طب مکمل و جایگزین توسط مراقبین آموزش دیده ارائه شده و در این خصوص به تفاوت های فردی مادران باردار توجه بیشتری گردد.

  کلیدواژگان: کاربرد، طب مکمل و جایگزین، زنان، باردار
 • محمدرضا رجب نژاد، متانت سیفایی* صفحات 21-27
  مقدمه

  مالیخولیا، در طب ایرانی نام بیماری ای است که توسط اکثر طبیبان دوره اسلامی شرح داده شده است. این طبیبان، مالیخولیا را جزو بیماری های مغز طبقه بندی کرده اند. اکثر طبیبان این دوره، مالیخولیا را علتی سوداوی دانسته اند که در آن افکار و عقاید از مسیر طبیعی خود به سمت فساد و خوف تغییر می یابد.

  روش کار

  این پژوهش به روش کتابخانه ای با هدف بررسی دیدگاه و نظرات سید اسماعیل جرجانی طبیب قرن 5-6 ق/11 م در موضوع چیستی مفهوم مالیخولیا انجام شده است. بدین منظور کتاب های تالیفی جرجانی که به شرحی از مالیخولیا پرداخته است مانند «ذخیره خوارزمشاهی، خفی علائی، الاغراض الطبیه و المباحث العلانیه، و یادگار» مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین از نرم افزار نور جهت بررسی واژه های «مالیخولیا»، «مالنخولیا»، «ملنخولیا» و «ماخولیا» در این کتاب ها استفاده شده است.

  یافته ها

  جرجانی تغییر مزاج مغز از غلبه خلط سودا را سبب بروز این بیماری دانسته است. وی شخص مبتلا به اختلال مالیخولیا را فردی می داند که بدون علت و سبب ظاهری، بداندیش، ترسان، اندوه مند، کوفته خاطر و تنگ دل است. جرجانی علامت های نفسانی شخص مبتلا به مالیخولیا را در ماهیت خلط سودا دانسته است.

  نتیجه گیری

  جرجانی به دو نوع مالیخولیای مغزی و مالیخولیا مشارکتی اشاره کرده است. در بحث اعضای مشارکتی، نظر جرجانی در «الاغراض»، تکمیل کننده نظر وی در «ذخیره» است. همچنین براساس دیدگاه جرجانی، جهت بهبود علامت های نفسانی مبتلایان به ماهیت خلط سودا توجه داشت و به اصلاح خلط سودای ناطبیعی در بدن پرداخت.

  کلیدواژگان: جرجانی، مالیخولیا، تاریخ پزشکی، طب ایرانی
 • قربانعلی عقیقی علاقه جنبان، روشنک مکبری نژاد*، کامیاب علیزاده، رضا اسلامی صفحات 28-43
  مقدمه

  در درمان اختلالات جنسی مردان، با توجه به عوارض جانبی داروهای شیمیایی، شناسایی رویکردهای بهداشتی مناسب مانند داروهای گیاهی با عوارض جانبی کمتر، مطلوب تر است. هدف این مقاله تبیین نقش پیاز به عنوان یک درمان مکمل بر بهبود اختلالات جنسی مردان بود.

  روش کار

  این مطالعه با شناسایی و بررسی مطالعات انجام شده به زبان انگلیسی موجود از سال 1990 تا سال 2023 مرتبط با هدف مقاله در پایگاه های جستجوی PubMed، Web of Science، Scopus، Embase و موتور جستجوگر گوگل اسکالر با کلید واژه های Allium cepa، Onion، Male sexual dysfunction، Erectile disorder، Libido، Men’s sexual health و Testosterone انجام شد.

  یافته ها

  17 مقاله مرتبط با موضوع پژوهش در مرور نهایی مورد بررسی قرار گرفت. محصولات پیاز (شامل آب، عصاره آبی، پوست، فراکسیون اتیل استات و عصاره دانه) مورد استفاده قرار گرفته بود که اکثرا به صورت خوراکی در یک دوره زمانی 60-10 روز مصرف شده بود.

  نتیجه گیری

  پیاز از طریق افزایش تستوسترون (با مکانیسم های افزایش تولید LH، خاصیت آنتی اکسیدانی، بهبود مقاومت به انسولین، افزایش تولید نیتریک اکسید و تغییر فعالیت پروتئین کیناز فعال شده با AMP 5) و همچنین درمان اختلال نعوظ و از طرفی بهبود وضعیت تولید مثلی با اثرات مثبت بر روی اسپرم (تعداد، بقا و تحرک) و نیز اثرات علیه عوامل عفونی در سیستم تولید مثلی مردان می تواند تاثیر مثبت داشته باشد. در مجموع، شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد پیاز می تواند مشکلات جنسی مردان را بهبود بخشد؛ با این حال، برای تایید این اثر پیاز در انسان انجام آزمایشات بالینی ضروری است.

  کلیدواژگان: اختلالات جنسی مردان، تستوسترون، پیاز، طب ایرانی
 • مریم فیروزی نیاکی، علیرضا براری*، آسیه عباسی دلویی، حسین عابد نطنزی صفحات 44-53
  مقدمه

  مداخلات ورزشی همراه با گیاهان دارویی در پیشگیری یا کاهش علائم سرطان و عوارض جانبی ناشی از درمان سرطان موثر است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر شش هفته تمرینات تناوبی و عصاره هیدرو الکلی گزنه بر عوامل رشد و ایمنی در موش های C57BL/6 مبتلا به سرطان ملانوما بود.

  روش کار

  در این تحقیق تجربی، 20 سر موش C57BL/6 به صورت تصادفی به چهار گروه کنترل (سرطانی)، تمرین (سرطانی)، گزنه (سرطانی) و تمرین-گزنه (سرطانی) تقسیم شدند. یک هفته پس از القا سرطان ملانوما، گروه تجربی میزان 30 mg/kg/day عصاره هیدرو الکلی گیاه گزنه را به روش خوراکی و به مدت هشت هفته مصرف کردند. برنامه تمرین تناوبی شامل دویدن روی تردمیل هر جلسه 60 دقیقه با سرعت 28 متر بر دقیقه، پنج روز هفته و به مدت شش هفته اجرا شد. میزان بیان ژن فاکتور تبادل نوکلئوتیدی (Apg2)، آنتی ژن 4 مرتبط با لنفوسیت T سیتوتوکسیک (CTLA-4)، پروتئین مرگ برنامه ریزی شده-1 (PD-1) و پروتئین 2 متصل شونده به فاکتور رشد شبه انسولین (IGFBP2) موش ها به روش RT-PCR اندازه گیری شد. داده ها به روش تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی داری P<0.05 تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  تمرینات تناوبی منجر به افزایش معنی دار بیان ژن APG2، CTLA4 و کاهش IGFBP2 شد (001/0>P). عصاره گزنه منجر به کاهش معنی دار IGFBP2 شد (010/0>P). تمرینات تناوبی همراه با عصاره گیاه گزنه منجر به افزایش معنی دار بیان ژن APG2 و کاهش IGFBP2 نسبت به گروه گزنه شد (001/0>P). بین میانگین بیان ژن PD-1 در گروه های مختلف تفاوت معنی-داری وجود نداشت (158/0=P).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج، تمرین تناوبی به همراه مصرف هیدرو الکلی گزنه نسبت به تمرین تناوبی و مصرف هیدرو الکلی گزنه به تنهایی مزایای بیشتری در جهت تنظیم بیان ژن برخی عوامل رشد و ایمنی در سرطان ملانوما به همراه دارد.

  کلیدواژگان: سرطان ملانوما، تمرین تناوبی، عصاره گزنه، عوامل رشدی، شاخص های ایمنی
 • مهشید گنجوری، فاطمه گلشنی*، آنیتا باغداساریانس، ابراهیم واحد صفحات 54-64
  مقدمه

  افسردگی یکی از شایع ترین اختلالات روان پزشکی است و درصد بالایی از افرادمبتلا (دوسوم کل آنها) علائم اضطرابی برجسته ای دارند. لذا وجود یک روش درمانی طبیعی، ساده، در دسترس و مقرون به صرفه، مورد نیاز هر فرد مبتلا به افسردگی است. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثر بخشی طب مکمل (آیورودا)، درمان شناختی-رفتاری و تلفیق این دو درمان با یکدیگر بر اضطراب در زنان افسرده بود

  روش کار

  پژوهش بصورت نیمه آزمایشی به اجرا درآمد. نمونه آماری شامل 40 نفر از زنان 25-45 ساله که با تشخیص روانپزشک و انجام آزمون افسردگی بک (به منظور غربالگری)، مبتلا به افسردگی متوسط بودند با روش نمونه گیری هدفمند و با امضای فرم کتبی رضایتنامه آگاهانه وارد مطالعه شدند و در چهار گروه 10 نفره با روش تخصیص تصادفی ساده قرارگرفتند، به مدت 10 هفته بر اساس پروتکل های موجود، تحت درمان شناختی-رفتاری، آیورودا و تلفیق این دو باهم قرار گرفتند، پیگیری دوماهه نیز به عمل آمد. ابزارهای گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های تست افسردگی بک ویراست دوم (1996) و اضطراب حالت-صفت اشپیل برگر (1983) بود و برای بررسی پژوهش از طرح تحلیل آنوای دو عاملی آمیخته با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 در سطح معناداری 0٫05 استفاده شد.

  یافته ها

  آزمون اثر بین گروهی در اضطراب حالت (003/0=P) و اضطراب صفت معنادار بود (001/0>P). مقدار جزئی اتا مشخص کرد که تقریبا 31 درصد از تغییرات در اضطراب حالت و 46 درصد در اضطراب صفت بوسیله گروه های درمانی قابل تبیین است. نتایج حاصل از مقایسه میانگین های بین گروه ها با آزمون توکی نشان داد که در متغیر اضطراب صفت بین درمان شناختی-رفتاری و درمان به روش آیورودا وهمچنین درمان تلفیقی 4/7 ± 53/1 تفاوت معنا دارای وجود داشت (001 / 0<p)، همچنین در اضطراب حالت بین درمان شناختی-رفتاری و درمان به روش آیورودا 43/5 ± 88/1 و بین درمان شناختی-رفتاری و درمان تلفیقی 133/7 ± 88/1 تفاوت معنا دار وجود داشت (003/0=P) بین گروه آزمایشی آیوردا و درمان تلفیقی تفاوت معناداری وجود نداشت. (001/0= P)

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده تلفیق دو روش درمانی شناختی رفتاری و آیورودا می تواند در کاهش اضطراب زنان افسرده اثر بخشی بهتر و پایدارتری داشته باشد.

  کلیدواژگان: آیورودا، افسردگی، اضطراب، درمان شناختی-رفتاری
 • حیدر موسوی، احسان محمدزاده، هاجر بدری، اسماعیل نجفی، گلچین موسوی تکانتپه، شهرام نظری* صفحات 65-73
  مقدمه

  انار گیاهی با سابقه کهن می باشد که کاربرد زیادی در علوم پزشکی داشته و اجزای آن به طور مجزا خواص متعددی دارند. هدف از پژوهش کنونی سنتز عصاره پوست انار و بررسی اثرات ضد باکتریایی آن بر روی گروهی از باکتری های روده ای و مقایسه خواص ضدباکتریایی آن با فنل می باشد.

  روش کار

  مطالعه به صورت تجربی در اردیبهشت 1402 در آزمایشگاه میکروبیولوژی دانشکده علوم پزشکی خلخال انجام گردید. عصاره پوست انار با روش هیدرو الکلی استخراج گردید. اثر ضد باکتریایی عصاره پوست انار و فنل به روش انتشار دیسک و میکرو براث دایلوشن بر روی تعدادی از گونه های استاندارد از باکتری های روده ای انجام شد. تمامی آزمایشات بر اساس دستورکارهای موسسه استانداردهای آزمایشگاهی و بالینی (CLSI) انجام گردید. این مطالعه با کد اخلاق IR.KHALUMS.REC.1402.006 در کمیته اخلاق دانشکده علوم پزشکی خلخال به ثبت رسیده است.

  یافته ها

  مقدار حداقل غلظت بازدارندگی عصاره پوست انار برای باکتری های شیگلا دیسانتری، اشرشیاکلی، کلبسیلا پنومونیه و آنتروباکتر آئروژنز به ترتیب برابر 5/12%، 5/12%، 25% و 25/6% بدست آورده شد. همچنین مقدار MBC عصاره پوست انار برای باکتری های شیگلا دیسانتری، اشرشیاکلی، کلبسیلا پنومونی و آنتروباکتر آئروژنز برابر 25% بدست آمد. قطر هاله عدم رشد برای باکتری های شیگلا دیسانتری، اشرشیاکلی، کلبسیلا پنومونیه و آنتروباکتر آئروژنز به ترتیب 18، 19، 16 و 22 میلی متر بدست آمد.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش کنونی نشان می دهد که عصاره هیدروالکلی پوست انار در حذف باکتری های روده ای بسیار موثر است. همچنین در زمان تماس کوتاه تر نسبت به فنل باعث حذف این باکتری ها می شود.

  کلیدواژگان: پوست انار، عامل ضد باکتریایی، عصاره هیدروالکلی، باکتری های روده ای، فنل
 • فاطمه زرشناس، سیده مریم نجیبی، عزیزالله دهقان، صادق امیری، محمدهاشم هاشم پور* صفحات 74-83
  مقدمه

  با توجه به افزایش اقبال عمومی به استفاده از طب سنتی و مکمل در بیماری های مختلف، اتخاذ سیاست مناسب منوط به اطلاع از میزان استفاده مردم از این روش درمانی، نوع استفاده آن ها، ویژگی های افراد استفاده کننده و غیره می باشد. این مطالعه با هدف بررسی الگوی استفاده از طب سنتی و مکمل و داروهای گیاهی در افراد مبتلا به HIV/AIDS در شهرستان فسا انجام شد.

  روش کار

  این پژوهش یک مطالعه مقطعی است که بر روی 96 بیمار مبتلا به HIV/AIDS در مرکز مشاوره بیماری های رفتاری شهرستان فسا انجام شد. حجم نمونه بصورت سرشماری تعیین شد. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده شد: یک پرسشنامه محقق ساخته برای بررسی استفاده بیمار از طب سنتی و پرسشنامه بررسی کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت ویژه افراد مبتلا به ایدز. داده ها با استفاده از آمار توصیفی، رگرسیون لجستیک، مجذور کای و تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  از 96 بیمار 12/78 درصد از آن ها از طب سنتی استفاده می کردند. فراوان ترین نوع طب مکمل مورد استفاده در بیماران حجامت و گیاهان دارویی بود. بابونه و آویشن پرمخاطب ترین گیاهان مورد استفاده بودند. بیشترین علت استفاده از بابونه جهت تسکین روانی بوده و غالبا آویشن را جهت افزایش سلامت عمومی بدن و سایر علل مصرف می کردند.

  نتیجه گیری

  با توجه به فراوانی قابل توجه استفاده از طب سنتی در این بیماران، لازم است سیاست ها و پاسخ عملی مناسب به افزایش استفاده از طب سنتی و مکمل تعبیه شود تا این خدمات بصورت ایمن، به موقع و با کیفیت کافی در دسترس مردم قرار گیرد.

  کلیدواژگان: طب سنتی و مکمل، طب ایرانی، ایدز، HIV، AIDS
|
 • Fataneh Hashem Dabaghian, Aida Asghari*, Alireza Nikbakhtnasrabadi, Samira Kadkhodai Pages 1-10
  Introduction

  Clinical education is one of the most important parts of training courses in the field of medicine and studies show many challenges in this field. This study was conducted to find the experiences of Persian medicine students in the field of ambulatory education in Iran University of Medical Sciences.

  Methods

  This qualitative study was conducted in 1400 using a content analysis approach. The Ph.D. students of Persian medicine were selected using a purposeful sampling with maximum diversity, and their experiences from ambulatory training were collected using a semi-structured interview method. Finally, the text of the conducted interviews was read several times and subjected to content analysis.

  Results

  After interview with 15 students and saturating the data, three main categories including "educational program", "teaching methods" and "educational facilities" were identified. The main issues were related to educational planning and the characteristics and ability of teachers in teaching.

  Conclusions

  The experiences of the students showed that the educational program and objectives of the ambulatory education need to be improved, so that in order to manage common diseases, in addition to enriching the theoretical period, more patients should be introduced and discussed in the practical period in the presence of teachers. Also, more variety of patients, unification of diagnosis and treatment methods of teachers and optimization of the clinic environment are necessary.

  Keywords: clinical education, Persian medicine, content analysis, qualitative study ​​​​​​​
 • Maryam Khandan*, Khashayar Hajjafari, Afsar Foroud Pages 11-20
  Introduction

  Complementary and alternative medicine includes functions not conventionally integrated into the dominant healthcare system. Therefore, due to its great popularity, this study was done to investigate the application of complementary and alternative medicine in pregnant women referring to Kerman University of Medical Sciences health care centers in 2023.

  Methods

  In this cross-sectional descriptive study, 226 pregnant mothers with pregnancy records in the "Sib system" from 54 health centers in four geographical regions of Kerman were selected by simple random sampling. Information was collected by a questionnaire including demographic information, method, frequency, application, reasons for use, and effectiveness of complementary and alternative medicine and analyzed by SPSSV23 software. The qualitative variables were described using frequency and percentage. The relationship between demographic variables and the application of complementary and alternative medicine was determined by logistic regression.

  Results

  The results showed that more than 80% (n=189) of pregnant women used complementary medicine, more than 40% (n=93) reported high effectiveness, and more than 80%tried (n=160) at least one method. The most frequent use was in the herbal medicine section. More than 78% (n=178) used complementary medicine without doctor consultation, and the most common reason for use was safety and fewer side effects. The most frequently familiar way with complementary medicine was through family, friends, and acquaintances (65.93%, n=149), and the least was the health professionals and caregivers (6.20%, n=14). A significant relationship was observed between gestational age and the use of complementary medicine (P<0.05).

  Conclusions

  It is suggested that according to the origin of complementary and alternative medicine among pregnant women and its potential effects, trained specialists and caregivers provide recommendations regarding the use of complementary and alternative medicine. In this regard, pay more attention to the individual differences of pregnant mothers.

  Keywords: Application, Complementary, Alternative Medicine, Women, Pregnant
 • MohammadReza Rajabnejad, Metanat Seyfaie* Pages 21-27
  Introduction

  Melancholia in Iranian medicine is the name of a disease that was described by most of the physicians of the Islamic period. These physicians have classified melancholia as a brain disease. Most of the physicians of this period considered melancholia as a cause of Black bile in which thoughts and opinions change from their natural path towards corruption and fear.

  Methods

  This research with the aim of examining the views and opinions of Seyyed Ismail Jurjani, a physician of the 5th-6th century AH/11th century, on the topic of what is the concept of melancholia. For this purpose, the authored books of Jurjani, which has given an explanation of melancholy, such as "Zakhireye Khwarazmshahi, Khofi Alayee, Al-Aghrād al-Tibbīyah wa al-Mabāhith al-Alāīyah, and Yadegar" have been examined. Also, Noor software was used to examine the words "Melancholia", "Malencholia", "Melencholia" and "Macholia" in these books.

  Results

  Jurjani considered the change in the temperament of the brain from soda as the cause of this disease. He considers a person suffering from melancholia to be a person who feels fear without reason and is sad and suspicious. Jurjani considered the emotional symptoms of a person suffering from melancholia to be in the nature of soda.

  Conclusions

  Jurjani has mentioned two types of cerebral melancholia and cooperative melancholia. In the discussion of cooperative members, Jurjani's opinion in "Al-Aghrād" complements her opinion in "Zakhire". Also, based on Jurjani's point of view, she paid attention to the nature of phlegm soda in order to improve the emotional symptoms of the sufferers and corrected the abnormal soda phlegm in the body.

  Keywords: Jurjani, Melancholia, medical history, Iranian medicine
 • Gorbanali Aghighi Alaghejonban, Roshanak Mokaberinejad*, Kamyab Alizadeh, Reza Eslami Pages 28-43
  Introduction

  The treatment of male sexual disorders, considering the side effects of chemical drugs, it is more desirable to identify appropriate approaches such as herbal medicines with fewer side effects. The aim of this study was to explain the role of onion (Allium cepa) as a complementary treatment in improving male sexual disorders. 

  Method

  This review identified the existing studies from the beginning to 2023 related to the purpose of the article in PubMed, Web of Science, Scopus, Embase, and Google Scholar databases with keywords “Allium cepa, Onion, Male sexual dysfunction, Erectile disorder, Libido, Men's sexual health, and Testosterone”.

  Results

  Totally, 17 articles related to the research topic were included in the final review. Onion products (including juice, aqueous extract, skin, ethyl acetate fraction, and seed extract) were used, mostly orally consumed over a period of 10-60 days. 

  Conclusion

  Onion through increasing testosterone (with the mechanisms of increasing LH production, antioxidant properties, improving insulin resistance, increasing nitric oxide production, and changing the activity of AMP 5-activated protein kinase) as well as treating erectile dysfunction and on the other hand improving reproductive status with positive effects on sperm (number, survival and motility) and its effects against infectious agents may have positive effects on male reproductive system. Although, there is a lot of evidence that onions can improve male sexual disorders, clinical trials are necessary to confirm this effect of onion in humans.

  Keywords: male sexual disorders, testosterone, onion, Iranian medicine
 • Maryam Firoozi, Alireza Barari*, Asieh Abbassi Daloii, Hossein Abednatanzi Pages 44-53
  Introduction

  Exercise interventions combined with medicinal plants are effective in preventing or reducing cancer symptoms and side effects caused by cancer treatment. The aim of this study was to investigate the effect of interval training and consumption of Urtica dioica hydroalcoholic extract on selecteted factors of immune and growth in C57BL/6 rats with melanoma cancer.

  Methods

  In this experimental study, 20 C57BL/6 rats were randomly divided into four groups include control (cancer), Urtica dioica (cancer), and Urtica dioica - interval training (cancer). Experimental groups received nettle extract of 30 mg daily per kilogram of body weight. The interval exercise program included running on a treadmill 60 minutes at a speed of 28 meters per minute, five days a week for six weeks. Levels of nucleotide exchange factor (Apg-2), heat shock protein 70 (HSP70), cytotoxic T lymphocyte-associated antigen 4 (CTLA-4), programmed death protein-1 (PD-1), insulin-like growth factor-binding protein 2 (IGFBP2) of rats was measured by Real Time PCR method. The data were analyzed and analyzed by One -way variance analysis and the Toky's test at the P<0.05.

  Results

  interval training led to significant increase in gene expression of APG2, CTLA4 and decrease in IGFBP2 (P<0.001). Urtica dioica extract led to significant decrease in IGFBP2 (P<0.010). interval training with Urtica dioica extract led to significant increase in gene expression of APG2 and decrease in IGFBP2 compared to the Urtica dioica group (P<0.001). There was no significant difference between the mean of PD-1 gene expression in different groups (P=0.158).

  Conclusions

  According to the results, interval training with Urtica dioica hydroalcoholic consumption has more advantages in regulating gene expression of some growth and immune factors in melanoma cancer than interval training and Urtica dioica consumption alone.

  Keywords: Melanoma cancer, Interval training, Urtica dioica, Growth, Immune factors
 • Mahshid Ganjoori, Fatemeh Golshani*, Anita Baghdasarians, Ebrahim Vahed Pages 54-64
  Introduction

  Depression is one of the most common psychiatric disorders a high percentage of patients with depression (two-thirds of them) have prominent anxiety symptoms. Hence, the existence of a natural, simple, accessible, and affordable treatment method is required by every person suffering from depression. The purpose of the study is to compare the effectiveness of Ayurveda knowledge as a complementary medicine approved by the World Health Organization (WHO), with cognitive-behavioral therapy (CBT) and the combination of the two, on reducing anxiety in depressed women.

  Methods

  The research was a semi-experimental pre-test-post-test type with a control group. The statistical population includes 40 women aged 45-25 who were diagnosed with moderate depression by a psychiatrist and took the Beck depression test. They volunteered to participate in this research by filling and signing the informed consent form. Participants were placed in four groups of 10 people with a simple random allocation method, underwent cognitive-behavioral therapy, Ayurveda and combination of the two for 10 weeks based on the protocols. Data collection tools were Beck depression inventory (BDI-II) (1996) & Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI) (1983). The data were analyzed using two-way ANOVA with repeated measures.

  Results

  The intergroup effect test was significant in state anxiety (P=0.003) and trait anxiety (P<0.001). The partial ETA value indicated that approximately 31% of the variation in state anxiety and 46% in trait anxiety could be explained by the treatment groups. The results of comparing the averages between the groups with Tukey's test showed that there was a significant difference in trait anxiety between cognitive-behavioral therapy and Ayurvedic therapy as well as combined therapy (1.53 ± 7.4) (P<0.001). ), also there was a significant difference in state anxiety between cognitive-behavioral therapy and Ayurvedic treatment 1.88 ± 5.43 and between cognitive-behavioral therapy and combined therapy 1.88 ± 7.133 (p=0.003). There was no significant difference between the experimental group of Ayurveda and combined treatment. (P = 1.00)

  Conclusions

  According to the obtained results, the combination of cognitive behavioral therapy and Ayurveda can have a better and more stable effect in reducing the anxiety of depressed women.

  Keywords: Ayurveda, CBT, anxiety, depression
 • Heydar Mousavi, Ehsan Mohammadzadeh, Hajar Badri, Esmail Najafi, Golchin Mousavi Tekantapeh, Shahram Nazari* Pages 65-73
  Introduction

  Pomegranate is a plant with an ancient history that has been widely used in medical sciences and its components have many properties. The aim of the present research is to synthesize pomegranate peel extract and investigate its antibacterial effects on a group of bacteria of intestinal bacteria and compare its antibacterial properties with phenol.

  Methods

  In this experimental study, pomegranate peel extract was extracted with the hydro alcoholic method. The Antibacterial effect of pomegranate peel extract was performed via disc diffusion and micro broth dilution methods on standard species of intestinal bacteria. All experiments were performed according to the guidelines of Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). This study has been registered with the ethical code IR.KHALUMS.REC.1402.006 in the Ethics Committee of Khalkhal Faculty of Medical Sciences.

  Results

  The MIC of pomegranate peel extract for Shigella dysentery, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae and Enterobacter aerogenes bacteria were 12.5%, 12.5%, 25% and 6.25%, respectively. Also, the MBC of pomegranate peel extract for Shigella dysentery, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia and Enterobacter aerogenes bacteria were obtained 25%. The zone of inhibition for Shigella dysentery, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae and Enterobacter aerogenes bacteria was 18, 19, 16 and 22, respectively.

  Conclusions

  The results of this study has been showed that the hydroalcoholic extract of the pomegranate peel is very effective in the removal of intestinal bacteria in vitro. Also extract than phenol in lower contact time cause killing these bacteria.

  Keywords: Pomegranate peel, Antibacterial Agent, Hydroalcoholic Extract, intestinal bacteria, Phenol
 • Fatemeh Zarshenas, Seyede Maryam Najibi, Aziazallah Dehghan, Sadegh Amiri, MohammadHashem Hashempur* Pages 74-83
  Introduction

  Due to the increase in public interest in the use of traditional and complementary medicine in various diseases, it is necessary in order to adopt a suitable policy that  know the extent of people's use, the type of use and the characteristics of the people. We aimed to determine the frequency and pattern of complementary and alternative medicine use and the reason of use among patients suffering from HIV/AIDS in Fasa city.

  Methods

  This research is a cross-sectional study that was conducted on 96 patients with HIV/AIDS at the behavioral disease counseling center in Fasa city. The sample size was determined by census. Two questionnaires were used to collect data: a researcher-made questionnaire to examine the frequency of complementary and alternative medicine use and other questionnaire was the Quality of Life of the World Health Organization for people with HIV (WHOQOL-HIV). The data analysis for this study involved the use of descriptive statistics, Chi-squared test, independent t-test, and logistic regression model.

  Results

  Of 96 patients, 78.12% reported using traditional medicine. The most common used type were cupping and medicinal plants. Chamomile and thyme were the most popular herbs used. The most common reason for using chamomile was relaxation, and they often used thyme to increase the general health of the body.

  Conclusions

  It is necessary to implement appropriate policies and practical responses to increase traditional and complementary medicine use so these services are available safely, timely and with sufficient quality.

  Keywords: Traditional, complementary medicine, Persian medicine, AIDS, HIV