ارزیابی عکس العمل دو گونه Bromus tomentellus Boiss و Festuca ovina نسبت به متغیرهای محیطی با الگوی جمعی تعمیم یافته ((GAM در مراتع منطقه آبخیز گلندرود استان مازندران

چکیده:
بررسی شکل نمودار پاسخ گونه های گیاهی نسبت به متغیرهای محیطی یکی از مسائل و موضوعات اساسی در علم بوم شناسی (اکولوژی) مرتع است. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی پاسخ گونه های Bromus tomentellus و Festuca ovina در منطقه آبخیز گلندرود استان مازندران نسبت به متغیرهای محیطی با الگوی جمعی تعمیم یافته بود.برای انجام پژوهش حاضر، 153 پلات یک متر مربعی در طول شیب ارتفاعی برداشت شدند. نمونه برداری با روش تصادفی-سیستماتیک انجام و در سطح نمونه گیری، حضور دو گونه B tomentellus و F. ovina، ارتفاع از سطح دریا، شیب و جهت ثبت شد. همچنین در مرکز هر پلات، نمونه های خاک از عمق صفر تا 20 سانتی متری برداشت شدند. در هر پلات ویژگی های خاک شناسی شامل pH محلول، نیتروژن (N)، هدایت الکتریکی (EC)، کربن آلی، درصد شن، سیلت و رس اندازه گیری شدند. برای بررسی شکل نمودار پاسخ برای متغیرهای یاد شده، از الگوی GAM با پراکنش دوجمله ای استفاده شد. داده ها با نرم افزار R، نسخه 3.0.2، تحلیل و ارزیابی شد. نتایج نشان دادند که متغیر ارتفاع از سطح دریا مهم ترین عامل تاثیرگذار بر احتمال حضور گونه B. tomentellus است؛ درحالی که مهم ترین متغیر تاثیرگذار بر حضور گونه F. ovina، متغیر درجه حرارت و درصد شیب است. مقدار رس و سیلت، شاخص هایی هستند که تاثیر منفی بر توزیع دو گونه B. tomentellus وF. ovina داشته اند و با افزایش درصد رس و سیلت خاک امکان حضور هردو گونه کاهش یافته است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
79 -94
لینک کوتاه:
magiran.com/p1791492 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.