پهنه بندی استان اصفهان از لحاظ تنوع زیستی گیاهان زراعی طی سال های 1390-1381

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
تنوع زیستی کشاورزی از عوامل کلیدی تعیین کننده ی پایداری اکوسیستم های زراعی محسوب می شود. حفظ تنوع زیستی و مدیریت کارآمد آن نقش مهمی در دستیابی به معیارهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پایداری اکوسیستم های زراعی دارد. از این رو لازم است با بررسی دقیق روند تغییرات تنوع در چشم اندازهای کشاورزی، ضمن حفظ آن، در جهت مدیریت صحیح تنوع با توجه به ویژگی های منطقه ای نیز اقدامات موثری صورت پذیرد. در این راستا، مطالعه ی حاضر با هدف ارزیابی و تحلیل تغییرات تنوع زیستی گیاهان زراعی استان اصفهان طی سال های 1390-1381 با استفاده از شاخص های اکولوژیکی تنوع، شامل شاخص غنای مارگالف، شاخص یکنواختی گونه ای و شاخص تنوع شانون به اجرا در آمد. بررسی روند تغییرات شاخص های مورد ارزیابی نشان داد که طی بازه زمانی 1390-1381، سطح زیرکشت، شاخص یکنواختی، شاخص تنوع شانون و تنوع بتای گونه های زراعی استان به طور معنی دار کاهش یافته است. روند کاهشی شاخص شانون گیاهان زراعی استان اصفهان حاکی از کاهش تنوع زیستی محصولات زراعی این استان طی بازه ی زمانی مورد مطالعه می باشد، به طوری که مقدار شاخص شانون محصولات زراعی استان از حدود 30/2 در سال های ابتدایی دهه ی 80 به حدود 15/2 در سال های انتهایی آن کاهش یافته است. نتایج نشان داد که کاهش معنی دار یکنواختی توزیع سطح زیرکشت در نتیجه ی عواملی همچون کاهش معنی دار سطح زیرکشت به دلیل بروز خشکسالی های مداوم و تغییر کاربری اراضی، دلیل اصلی کاهش تنوع زیستی محصولات زراعی استان اصفهان طی بازه زمانی مورد مطالعه بوده است. براساس نتایج تجزیه ی کلاستر نیز شهرستان های استان اصفهان از لحاظ شاخص تنوع شانون گیاهان زراعی در 6 گروه جای گرفتند.
زبان:
فارسی
صفحات:
89 تا 101
لینک کوتاه:
magiran.com/p1792837 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!