بررسی متغیر های روان شناختی مرتبط با کیفیت زندگی در بیماران سندرم روده تحریک پذیر

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
در مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر (Irritable Bowel Syndrome-IBS)، مطالعه عوامل روانشناختی ضروری است. هدف این پژوهش مطالعه ویژگی های روانشناختی عاطفه منفی ، بازداری اجتماعی و آستانه تحمل ابهام در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران IBS است.
روش بررسی
در این مطالعه مقطعی، 62 بیمار مبتلا به IBS که به درمانگاه گوارش بیمارستان شهید بهشتی قم مراجعه کرده بودند، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های کیفیت زندگی در بیماران IBS، مقیاس تیپ شخصیتی D (که دو خرده مقیاس عاطفه منفی و بازداری اجتماعی را می سنجد)، و مقیاس تحمل ابهام لین استفاده شد. داده های پژوهش با روش آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
یافته های بدست آمده نشان می دهد که میانگین داده های کیفیت زندگی و تحمل ابهام آزمودنی ها در سطح پایینی قرار دارد، و میانگین عاطفه منفی و بازداری اجتماعی گویای بالا بودن نمرات آزمودنی ها در این متغیرها است. همچنین بین کیفیت زندگی با تحمل ابهام و عاطفه منفی و بازداری اجتماعی همبستگی معنادار وجود دارد (P < 0/05). عاطفه منفی (β = 0/35، p = 0/00)، بازداری اجتماعی (β = 0/28، p = 0/01) و تحمل ابهام (β = -0/28، p = 0/01) از عوامل پیش بینی کننده کیفیت زندگی مبتلایان به IBS است.
نتیجه گیری
این مطالعه نشان داد ویژگی های روانشناختی عاطفه منفی، بازداری اجتماعی و آستانه تحمل ابهام، پیش بینی کننده کیفیت زندگی بیماران IBS است. بنابراین اتخاذ اقداماتی در جهت مداخلات مناسب و ارجاع به روانشناس در جهت تغییر مثبت متغیر های روانشناختی مذکور برای بهبود کیفیت زندگی بیماران IBS توصیه می گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
224 -231
لینک کوتاه:
magiran.com/p1795938 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.