مقایسه تاثیر مصرف سافرانال (زعفران) و قرص دیازپام بر کاهش اضطراب و بهبود علایم حیاتی قبل از عمل جراحی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
اهداف
اضطراب قبل از جراحی، یک حالت ناخوشایند است که به واسطه ترس از جراحی ایجاد می شود. هدف این مطالعه، مقایسه تاثیر مصرف سافرانال (زعفران) و قرص دیازپام بر کاهش اضطراب و بهبود علایم حیاتی قبل از عمل جراحی بود.
مواد و روش ها
در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور، 54 بیمار کاندید جراحی اورولوژی (واریکوسل) در بیمارستان 15خرداد شهرستان گناباد در سال 1392 به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شده و با استفاده از جدول اعداد تصادفی، به دو گروه مداخله (29 نفر) و کنترل (25 نفر) تخصیص یافتند. 3 ساعت قبل از جراحی، گروه مداخله mg15 سافرانال و گروه کنترل mg5 دیازپام دریافت کردند. پرسش نامه اضطراب اسپیلبرگر (STAI) قبل از مداخله و در بدو ورود به اتاق عمل توسط بیماران تکمیل شد و علایم حیاتی آنها نیز مورد سنجش قرار گرفت. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS 11.5 و توسط آزمون های مجذور کای و T مستقل صورت گرفت.
یافته ها
پس از مداخله، اضطراب پنهان در گروه سافرانال نسبت به قبل از مداخله (002/0=p) و نیز نسبت به گروه دیازپام (007/0=p) کاهش معنی دار داشت. همچنین فشار خون دیاستولیک در گروه سافرانال نسبت به گروه دیازپام کاهش معنی داری یافت (049/0=p).
نتیجه گیری
مصرف سافرانال قبل از عمل جراحی بیشتر از مصرف دیازپام بر کاهش اضطراب پنهان تاثیر دارد، اما بر اضطراب آشکار تاثیری ندارد. همچنین مصرف سافرانال باعث کاهش بیشتر فشار خون دیاستولیک نسبت به مصرف دیازپام می شود، درحالی که بر فشار خون سیستولیک و ضربان قلب تاثیری ندارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
23 تا 28
لینک کوتاه:
magiran.com/p1801610 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!