اثر سطوح مختلف تفاله انگور بر عملکرد تولید و کیفیت داخلی تخم مرغ در دما و زمان های مختلف نگهداری

چکیده:
آزمایشی به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف تفاله انگور بر عملکرد مرغ های تخم گذار و ماندگاری کیفیت تخم مرغ طی نگهداری در دما و زمان های مختلف طراحی شد. تعداد 160 قطعه مرغ تخم گذار لگهورن به صورت چهار تیمار با پنج تکرار و هشت مرغ در هر تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی برای سطوح صفر، 5/1، 3 و 5/4 درصد تفاله انگور استفاده و عملکرد تولید آنها به مدت هشت هفته بررسی شد. در پایان دوره، شش تخم مرغ از هر تکرار مربوط به سطح 5/4 درصد تفاله، در دماهای 4 و 27 درجه سانتیگراد و زمان های 1، 7 و 30 روز پس از تولید، نگهداری و کیفیت داخلی آنها بررسی شد. نتایج نشان داد که با تغذیه 5/4 درصد تفاله انگور به مدت هشت هفته، درصد تولید، وزن تخم مرغ، توده تخم مرغ و ضریب تبدیل خوراک برای تولید تخم مرغ پرندگان تحت تاثیر قرار نگرفت، اگرچه مصرف خوراک کاهش یافت (05/0>P). نتایج آزمایش نگهداری تخم مرغ در دما و زمان های مختلف نیز نشان داد که با افزایش سطح تفاله به 5/4 درصد، pH سفیده کاهش و واحد هاو افزایش یافت. اثرات متقابل نیز نشان داد که 5/4 درصد تفاله انگور در جیره، توانست به طور معنی داری تغییرات pH سفیده و واحد هاو را در طول زمان نگهداری محدودتر کند. به طور کلی، می توان تا 5/4 درصد تفاله انگور در جیره مرغ های تخم گذار در دوره پس از تولک بری اجباری بدون اثر منفی بر عملکرد استفاده کرد و خاصیت آنتی اکسیدانی تفاله انگور می تواند افت کیفی تخم مرغ را در زمان نگهداری محدودترکند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
81 -91
لینک کوتاه:
magiran.com/p1810164 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!