اثربخشی مصاحبه انگیزشی در تغییر سبک زندگی و کاهش میل به مصرف مواد در معتادان

پیام:
چکیده:
اهداف
وابستگی به مواد یک اختلال مزمن و بازگشت کننده است که هزینه های سنگینی بر افراد، خانواده ها و جامعه تحمیل می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثربخشی مصاحبه انگیزشی در تغییر سبک زندگی و کاهش میل به مصرف مواد در معتادان انجام شد.
مواد و روش ها
این پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل در 3ماهه اول سال 1395 اجرا شد. 30 نفر از معتادانی که به مراکز بهبودی اقامتی میان مدت شهرستان اردبیل مراجعه کرده بودند با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در 2 گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های سبک زندگی و کاهش میل به مصرف مواد استفاده شد. تفاوت های ایجادشده در شاخص های مورد بررسی در 2 گروه با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره در قالب نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل شدند.
یافته ها
افزایش میانگین نمرات شاخص سبک زندگی و کاهش شاخص میل مصرف در گروه آزمایش معنادار بود. تفاوت میانگین نمرات شاخص سبک زندگی (408/14=F) و میل مصرف (345/26=F) و مولفه های آن دو، در گروه آزمایش و کنترل نیز معنادار بود (01/0p<).
نتیجه گیری
افزودن مصاحبه انگیزشی به برنامه های درمانی معتادان می تواند در تغییر سبک زندگی و کاهش میل به مصرف مواد موثر باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
81 -86
لینک کوتاه:
magiran.com/p1812844 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!