فهرست مطالب

طب انتظامی - سال هفتم شماره 2 (بهار 1397)
 • سال هفتم شماره 2 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/28
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ابراهیم برارپور *، سعید میرزایی، میثم چاله چاله صفحات 51-55
  اهداف
  سطوح بالای آمادگی جسمانی برای افسران، امری ضروری محسوب می شود. این مطالعه میزان اثربخشی یک دوره 8 هفته ای آموزش تکاور بر آمادگی جسمانی و غلظت هورمون تستوسترون و نسبت هورمون لوئینه کننده به هورمون محرکه فولیکولی را بررسی کرد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل در کلیه دانشجویان سال دوم دانشگاه افسری امام علی(ع) در سال 1394 انجام شد. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 24 نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در 2 گروه 12 نفره آزمایش و کنترل قرار داده شدند. به منظور گردآوری داده ها در سنجش میزان آمادگی بدنی از آزمون های نشستن و رسیدن، 20 متر سرعت، چابکی سنج 4 در 9 متر و پرش سارجنت استفاده شد. اندازه گیری هورمون های موردنظر نیز با استفاده از آزمایش خون مرسوم انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t مستقل در قالب نرم افزار SPSS 21 انجام شد.
  یافته ها
  طی دوره 8هفته ای آموزش تکاور، غلظت هورمون تستوسترون 25/61% کاهش یافت (001/0=p). افزایش توان بی هوازی آزمودنی ها پس از دوره آموزش نیز معنادار بود (14/2=t؛ 044/0=p)؛ اگرچه در نسبت هورمون لوئینه کننده به محرکه فولیکولی و همچنین در شاخص های سرعت، چابکی و انعطاف پذیری آزمودنی ها، اثرگذاری معناداری مشاهده نشد (05/0p>).
  نتیجه گیری
  دوره آموزش تکاور بر کاهش هورمون تستوسترون و افزایش توان بی هوازی سربازان موثر است.
  کلیدواژگان: تمرین، سربازان، تستوسترون، هورمون آزادکننده LH، FSH، آمادگی جسمانی
 • رضا عبدی، لطیفه سادات مردانی * صفحات 57-61
  اهداف
  گسترش روز افزون زندگی شهری- ماشینی سبب افزایش ترافیک شده است که علاوه بر کاهش سرعت جابه جایی، ضایعات جانی و مالی سنگینی بر جوامع تحمیل می نماید. هدف از این مطالعه، بررسی سهم هر یک از ابعاد نابهنجار شخصیتی در پیش بینی رفتار رانندگی با واسطه گری تنظیم هیجان بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش توصیفی- همبستگی در کلیه رانندگان وسایل نقلیه عمومی و خصوصی شهر تبریز و آذرشهر در سال 1395 انجام شد. با روش نمونه گیری در دسترس 300 راننده مرد انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه های رفتار رانندگی منچستر، تنظیم هیجان و ابعاد نابهنجار شخصیت استفاده شد. داده ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری توسط نرم افزار Lisrel 8.85 و SPSS 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  ارزیابی مدل ساختاری با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که تمامی شاخص های برازش این مدل فرضی در محدوده برازش مناسب قرار داشت. ابعاد نابهنجار شخصیت به عنوان متغیر برون زا، به ترتیب با ضرایب استاندارد 45/0- (81/5-=t) و 56/0 (03/8=t) موثر بود. تنظیم هیجان نیز با ضریب استاندارد 15/0- (12/2-=t) بر رفتار رانندگی تاثیرگذار بود.
  نتیجه گیری
  رفتار رانندگی تحت تاثیر ویژگی های شخصیتی و هیجانی است و تنظیم هیجانی پیش بینی کننده مناسبی برای رفتار رانندگی است.
  کلیدواژگان: شخصیت، آسیب شناسی روانی، هیجان، رانندگی خودرو
 • امیرحسین اکبری، بهرامعلی قنبری هاشم آبادی *، محمد جواد اصغری ابراهیم آباد، مریم آزادگان مهر صفحات 63-67
  اهداف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش اختلالات شخصیت در تبیین نارسایی کنش های اجرایی زندانیان انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش توصیفی-همبستگی در کلیه مردان زندانی واحدهای مشاوره زندان مرکزی شهر مشهد در سال 1396 انجام شد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی یک واحد 100 نفره از میان واحدهای مشاوره جوانان انتخاب شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه چند محوری شخصیتی میلون و مقیاس نارسایی کنش های اجرایی بارکلی استفاده شد. تحلیل همبستگی و ارزیابی قدرت اختلالات شخصیت در تبیین نارسایی کنش های اجرایی به ترتیب با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام انجام شد. تمامی محاسبات در قالب نرم افزار SPSS 21 انجام شد.
  یافته ها
  نمره کل نارسایی کنش های اجرایی 83/45±98/182 به دست آمد که بیشترین نمره مربوط به شخصیت افسرده با میانگین 80/22±97/72 بود. اختلال شخصیت وابسته در رده اول (01/0=p؛ 55/0=r) و پس از آن شخصیت وسواسی (01/0=p؛ 52/0=r) به ترتیب بیشترین رابطه را با نمرهٔ کل نارسایی در کنش های اجرایی داشتند. با توجه به نتایج آزمون، اختلالات وسواسی، وابسته و شخصیت اسکیزوتایپال به ترتیب با ضرایب پیش بینی 34/0-، 30/0 و 24/0 دارای بیشترین قدرت تبیین نارسایی کنش های اجرایی بودند.
  نتیجه گیری
  برخی از اختلالات شخصیت می توانند در نارسایی کنش های اجرایی نقش موثری داشته باشند.
  کلیدواژگان: کنش های اجرایی، اختلال شخصیت، زندان، مجرم
 • حجت الله جاویدی *، احمد علی گودرزی، سید ابراهیم حسینی صفحات 69-73
  اهداف
  سلامت روان به عنوان یکی از مولفه های مهم بهداشت عمومی، ایجادکننده توازن در زندگی و مقاومت در برابر مشکلات است. هدف از این پژوهش بررسی رابطه هوش هیجانی و سلامت روان زندانیان بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش توصیفی-همبستگی بر 614 نفر از زندانیان زندان عادل آباد شیراز انجام شد. نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسش نامه هوش هیجانی برادبری-گریوز و چک لیست سنجش نشانه های اختلال روان شناختی استفاده شد. روابط ابعاد مختلف هوش هیجانی و علایم اختلال روان شناختی با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان در قالب نرم افزار SPSS 23 بررسی شدند..
  یافته ها
  میانگین علایم اختلالات روان شناختی 42/17±31/60 و هوش هیجانی کلی 46/14±22/97 به دست آمد. هوش هیجانی کلی با علایم اختلالات روان شناختی رابطه منفی و معناداری (23/0r=؛ 001/0p<) داشت. میان ابعاد مختلف هوش هیجانی و علایم اختلالات روان شناختی نیز رابطه منفی و معناداری در سطح 001/0p< مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  هوش هیجانی در زندان نیز همانند شرایط عادی می تواند ابزار مناسبی برای مقابله با استرس باشد و سلامت روانی فرد را موجب شود. در شرایط خاص زندان، بعد مدیریت رابطه از ابعاد هوش هیجانی نقش مهم تری ایفا می کند.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، سلامت روان، نشانه های روان شناختی، زندانیان
 • اکبر محمدی *، امیر کارگرشاکر صفحات 75-80
  اهداف
  سوء مصرف مواد محرک به ویژه مت آمفتامین ها یکی از معضلات بهداشتی-اجتماعی قرن 21 است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی ماتریکس بر میزان ولع مصرف، سر سختی و بهزیستی روانی معتادان وابسته به مت آمفتامین بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل در 3 مرکز ترک اعتیاد شهر تهران در تابستان 1395 انجام شد. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 30 نفر از سوء مصرف کنندگان وابسته به مت آمفتامین به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد ولع مصرف، سرسختی و بهزیستی روانی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از روش آنالیز کواریانس مانکوا در قالب نرم افزار SPSS 21 انجام شد.
  یافته ها
  در گروه آزمایش پس از اعمال روش درمانی در شاخص های ولع مصرف، سرسختی و بهزیستی روانی به صورت معناداری بهبودی ایجاد شد (05/0p<).
  نتیجه گیری
  درمان ساختارمند ماتریکس سبب کاهش ولع مصرف، افزایش سرسختی و افزایش بهزیستی روانی در معتادان وابسته به مت آمفتامین می شود.
  کلیدواژگان: ولع مصرف، سر سختی ذهنی، بهزیستی روانی
 • رضا کاظمی *، شهریار حسنی، سونیا دیده روشنی صفحات 81-86
  اهداف
  وابستگی به مواد یک اختلال مزمن و بازگشت کننده است که هزینه های سنگینی بر افراد، خانواده ها و جامعه تحمیل می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثربخشی مصاحبه انگیزشی در تغییر سبک زندگی و کاهش میل به مصرف مواد در معتادان انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل در 3ماهه اول سال 1395 اجرا شد. 30 نفر از معتادانی که به مراکز بهبودی اقامتی میان مدت شهرستان اردبیل مراجعه کرده بودند با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در 2 گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های سبک زندگی و کاهش میل به مصرف مواد استفاده شد. تفاوت های ایجادشده در شاخص های مورد بررسی در 2 گروه با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره در قالب نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل شدند.
  یافته ها
  افزایش میانگین نمرات شاخص سبک زندگی و کاهش شاخص میل مصرف در گروه آزمایش معنادار بود. تفاوت میانگین نمرات شاخص سبک زندگی (408/14=F) و میل مصرف (345/26=F) و مولفه های آن دو، در گروه آزمایش و کنترل نیز معنادار بود (01/0p<).
  نتیجه گیری
  افزودن مصاحبه انگیزشی به برنامه های درمانی معتادان می تواند در تغییر سبک زندگی و کاهش میل به مصرف مواد موثر باشد.
  کلیدواژگان: مصاحبه انگیزشی، میل به مصرف، سبک زندگی
 • مسعود مرشدی *، افشین خارا صفحات 87-95
  مقدمه
  با عنایت به قوانین موجود می توان به چهار نوع مسئولیت پزشک اشاره کرد؛ اخلاقی، مدنی،کیفری و انتظامی. با توجه به دعاوی ‏مطروحه علیه پزشکان، اکثر شکایت ها در ایران، جنبه مدنی و مالی دارند و تعقیب کیفری یا انتظامی پزشک کمتر مطرح است. ‏هدف این مقاله مروری، بررسی مبانی و انواع مسئولیت های پزشک با توجه به قانون مجازات اسلامی بود.‏
  نتیجه گیری
  در موارد تخلف پزشکی، پاسخ کیفری از طریق تعیین دیه یا ارش اعلام می گردد و هر چند از لحاظ قانونی دارای ماهیات ‏گوناگونی است، لیکن در این موارد صرفا جنبه مدنی دارد. با اتکاء به چنین نظریه ای، می توان بدون مراجعه به دستگاه ‏قضایی به موضوع رسیدگی کرد و از طرح دعاوی در مراجع قضایی خودداری نمود. سیاست جنایی، تقنینی یا قضایی و اجرایی ‏ممکن است همسو یا متفاوت باشد. بررسی ماهیت دیه، مقررات موجود و مقررات بیمه ای پزشکان می تواند ما را به ارایه ‏راهکارهای مفیدی هدایت نماید که هم برای جامعه پزشکی و هم جامعه قضایی و نیز مردم و همچنین بیمه مفید و مثمر ثمر ‏باشد.‏
  کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری، مسئولیت اخلاقی، مسئولیت انتظامی، پزشک، قانون
|
 • E. Bararpour *, S. Mirzaee, M. Chale Chale Pages 51-55
  Background
  The aim of this study was to investigate the Effect of 8 weeks Ranger training course on Testosterone and LH / FSH of the cadets’ University of Imam Ali.
  Materials And Methods
  24 students were randomly selected and divided into experimental and control groups. Subjects performed functional tests and blood sampling in a pretest. Then the experimental group performed 8 weeks of Ranger training program and the control group did not do any exercises. To collect the data in the post-test, the subjects performed the tests again. Independent t-test was used to analyze inferential statistics using SPSS / 21 software.
  Results
  The results showed that Ranger training had a significant effect on testosterone levels and anaerobic power of students.
  Conclusion
  In general, optimization training program to enhance the physical performance of the operating pressure can be logically viewed with some adverse effects on physical performance during the course.
  Keywords: Ranger Training Course, Testosterone, LH, FSH, Anaerobic Power, Speed, Agility, Flexibility
 • R. Abdi, L. Mardani * Pages 57-61
  Aims: The growing urban-machine life has increased traffic, which, in addition to reducing the speed of displacement, imposes significant financial losses on societies. The purpose of this study was to investigate the contribution of each abnormal personality dimension to predicting driving behavior by mediating emotional regulation.
  Materials and Methods
  This descriptive-correlation study was carried out in all public and private vehicle drivers of Tabriz and Azarshahr, Iran, in 2015. 300 men driver were selected by sampling method. To collect data, Manchester Driving Behavior Questionnaire, emotional regulation and abnormal personality dimensions were used. Data were analyzed using structural equation modeling method using Lisrel 8.85 and SPSS.20 software.
  Findings: The evaluation of structural model using structural equation modeling method showed that all fitness indexes of this hypothesized model were in proper fitting range. The abnormal dimensions of personality as an exogenous variable were effective with coefficients of -0.45 (t=-5.81) and 0.56 (t=8.03), respectively. The emotional regulation also influenced driving behavior with a coefficient of -0.15 (t=-2.12).
  Conclusion
  Driving behavior is influenced by personality and emotional characteristics, and emotional regulation is a good predictor of driving behavior.
  Keywords: Character, Psychopathology, Emotion, Automobile Driving
 • A. Akbari, B. Ghanbari Hashemabadi *, M. Asghari Ebrahimabad, Maryam Azadeganmehr Pages 63-67
  Aims: The purpose of this study was to investigate the role of personality disorders in explanation of executive functions deficiency in offenders.
  Materials and Methods
  This descriptive-correlation study was performed in all male prisoners of Mashhad, Iran, Central Prison Advisory Units in 2017. Using a random sampling method, a unit of 100 individuals was selected among youth counseling units. In order to collect data, the Millon Clinical Multiaxial Inventory and Barkley Deficits in Executive Functioning Scale were used. Correlation analysis and power evaluation of personality disorders in explanation of executive functions deficiency were done using Pearson correlation and stepwise multiple regression tests, respectively. All calculations were performed as SPSS 21 software.
  Findings: The total score of executive functions deficiency was 182.98±45.83, which was the highest score for depressed personality with mean 72.92±80.8. The dependent personality disorder in first (r=0.55; r=0.55) and after that the obsessive-personality disorder (r=0.52; r=0.52) were in the highest correlation with total score of executive functions deficiency. According to the experimental results, obsessive compulsive, affective and schizotypal personality disorders with predictive coefficients of -0.34, 0.30 and 0.24, had the highest ability to explain the failure of executive actions.
  Conclusion
  Some of the personality disorders can have an effective role in executive functions deficiency.
  Keywords: Executive Functions, Personality Disorder, Prison, Offender
 • H. Javidi *, A. Goodarzi, Ebrahim Hosseini Pages 69-73
  Aims: Mental health is one of the important components of public health, creating a balance in life and resistance to problems. The purpose of this study was to investigate the relationship between emotional intelligence and mental health in prisoners.
  Materials and Methods
  This descriptive-correlation study was conducted on 614 prisoners in Adelabad prison in Shiraz, Iran. Samples were selected through systematic random sampling. Bradbury Gray's Emotional Intelligence Questionnaire and Psychometric Disorders Symptom Scale Checklist were used to collect data. The relationship between different dimensions of emotional intelligence and psychological disorder were analyzed using Pearson correlation coefficient and simultaneous regression analysis using SPSS 23 software.
  Findings: The mean of psychological disorders and emotional intelligence was 60.31±17.42 and 97.22±14.46 respectively. General emotional intelligence had a negative and significant relationship with the symptoms of psychological disorders (r=0.23; p
  Conclusion
  Emotional intelligence in prison, as in normal situations, can be a good tool for coping with stress and forcing one's mental health. In special prison conditions, the relationship management dimension plays an important role in emotional intelligence.
  Keywords: Emotional Intelligence, Mental Health, Psychological Symptoms, Prisoners
 • A. Mohammadi *, A. Kargar Shaker Pages 75-80
  Aims: Drug abuse especially methamphetamine is one of the 21st century social health outcomes. The purpose of this study was to investigate effectiveness of structured matrix treatment on craving, mental hardiness and well-being on methamphetamine-dependent abusers.
  Materials and Methods
  This quasi-experimental study with pretest-posttest design and control group was carried out in three addiction treatment centers of Tehran in the summer of 2016. 30 individuals of methamphetamine-dependent abusers were selected as samples using available sampling method. For data collection, standard Craving, hardiness and psychological well-being questionnaires were used. Data analysis was done using MANCOVA covariance analysis in SPSS 21 software.
  Findings: In the experimental group, after applying the therapeutic method, indices of craving, hardiness and psychological well-being were significantly improved (p
  Conclusion
  Structural matrix treatment reduces craving, increases hardiness and increases psychological well-being in methamphetamine-dependent abusers.
  Keywords: Craving, Mental Endurance, Mental Health
 • R. Kazemi *, S. Hasani, S. Didehroshani Pages 81-86
  Aims: Dependence on substance is a chronic and recurrent disorder that imposes high costs on individuals, families and the community. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of motivational interviewing in changing lifestyle and reducing drug craving in addicts.
  Materials and Methods
  This quasi-experimental research was carried out with pretest-posttest design and control group in the first 3 months of 2016. 30 addicts who referred to medieval residential treatment centers of Ardabil city, Iran, were selected by available sampling method and randomly divided into 2 groups of experimental and control. The Lifestyle and the reducing drug craving questionnaires were used to collect data. The differences of indices between the 2 groups were analyzed by SPSS ?? software using multivariable analysis of variance.
  Findings: Increase in average lifestyle index scores and decrease in drug craving in the experimental group were significant. The difference in mean score of lifestyle index (F=14.48) and drug craving (F=26.645) and their components were also significant in the experimental and control groups (p
  Conclusion
  Adding Motivational interview to treatment programs of addicts can be effectivein changing lifestyle and reducing drug craving.
  Keywords: Motivational Interviewing, Craving, Lifestyle
 • M. Morshedi *, A. Khara Pages 87-95
  Introduction
  Four types of liabilities of physicians can be noted regarding the existing rules; moral, civil, criminal, ýand disciplinary. Regarding the lawsuits against physicians, most of the complaints in Iran have a civil ýand financial aspect, and criminal or disciplinary prosecution of physician is less considered. The aim ýof this review was to examine the basis and types of liabilities of physicians in accordance with the ýIslamic Penal Code.ý
  Conclusion
  In cases of medical misconduct, the criminal response is announced through the appointment of blood ýmoney or Arsh, and although it is legally of different kinds, in these cases, it has only a civil aspect. ýRelying on such a theory, one can consider the issue without referring to the judiciary and ignoring ýlawsuits in the judicial authorities. Criminal, legislative, or judicial and executive policy may or may ýnot be consistent. Investigating the nature of blood money, the existing regulations, and medical ýinsurance regulations can help us provide useful strategies that will benefit the medical community ýand the judiciary as well as people and insurance.ý
  Keywords: Liability, Legal [https:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh, 68016365], ? Criminal Liability [Not in Mesh], ? Moral Liability [Not in Mesh], ? Disciplinary Liability [Not in Mesh], ? Physicians [https:, www.ncbi.nlm.nih.gov, mesh, 68010820], ? Law [https: