کاربرد رویکردهای احتیاطی و مرکانتیلیستی در شناسایی تعیین کننده های تغییرات ذخایر بین المللی در کشورهای اوپک

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
اهمیت نقش ذخایر بین المللی در تامین مالی کسری تراز پرداخت ها و ایجاد تعادل در بازار ارز، باعث توجه ویژه ی کشورهای جهان به این ذخایر طی دهه های اخیر شده است. از طرف دیگر برخی از ویژگی های اقتصادی در کشورهای گروه اوپک مانند وابستگی شدید اقتصادی به درآمدهای نفتی و عدم انعطاف پذیری در نظام ارزی، باعث اثرگذاری نوسان های قیمت نفت بر سطح ذخایر بین المللی در این کشورها می شود. بر این اساس با توجه به اهمیت نقش ذخایر بین المللی در اقتصاد کشورها و همچنین به دلیل محیط اقتصادی کشورهای گروه اوپک، در این مطالعه بر اساس دو رویکرد احتیاطی و مرکانتیلیستی، تعیین کننده های تغییرات ذخایر بین المللی در کشورهای گروه اوپک با استفاده از روش میانگین گروهی ترکیبی طی دوره ی 2016-1973 ارزیابی شده است. بر اساس نتایج، رویکردهای احتیاطی و مرکانتیلیستی تایید می شوند و متغیرهای هزینه ی تعدیل، هزینه ی فرصت، عامل محرکه ی افزایش ذخایر، تغییرات تولید ناخالص داخلی سرانه، درجه ی باز بودن تجاری، نظام ارزی و شوک های مثبت و منفی قیمت نفت (استخراج شده بر اساس روش مارکف-سوئیچینگ)، به عنوان تعیین کننده های ذخایر بین المللی شناخته شدند و ضرایب این متغیرها در الگوها معنادار و علامت آن ها نیز موافق انتظار است.
زبان:
فارسی
صفحات:
89 تا 124
لینک کوتاه:
magiran.com/p1813415 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!