بررسی تغییرات غلظت هورمون ملاتونین تحت اثر سن و فصل در نریان عرب

پیام:
چکیده:
زمینه مطالعاتی: هورمون ملاتونین به عنوان هورمون فتوپریودیک نقش بسزایی در فعالیت تولیدمثلی حیوانات مزرعه ای، از جمله نریان دارد.
هدف
این آزمایش به منظور بررسی تغییرات غلظت هورمون ملاتونین در سه رده سنی 2 تا 6، 6 تا 10 و 10 تا 14 سال، تحت فتوپریود طبیعی در منطقه دزفول بود.
روش کار
خونگیری از ورید وداج 33 راس نریان اصیل عرب، در فصول تابستان (تیرماه) و زمستان (دی ماه) سال 1391 انجام شد. غلظت هورمون ملاتونین با دستگاه HPLC اندازه گیری شد. مقایسه فراسنجه مذکور بین فصول تابستان و زمستان توسط آزمون T و تفاوت آن ها در دو فصل، در سه رده سنی با تجزیه واریانس (ANOVA) یک طرفه و آزمون چند دامنه ای دانکن با استفاده از برنامه نرم افزار SPSS مورد آنالیز قرار گرفت.
نتایج
میانگین غلظت ملاتونین سرم خون بین فصول تابستان و زمستان دارای تفاوت آماری معنی داری نمی باشد (05/0P>). در هر دو فصل میانگین غلظت ملاتونین در نریان های 2 تا 6 ساله به صورت معنی داری بیشتر از 6 تا 10 و 10 تا 14 ساله ها بود (05/0P<).
نتیجه گیری نهایی: نتایج نشان داد که در نریان عرب، فصل تاثیری بر غلظت ملاتونین سرم خون ندارد ولی با افزایش سن غلظت ملاتونین کاهش می یابد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -10
لینک کوتاه:
magiran.com/p1814903 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!