مقایسه مدل های مختلف برای برآورد وراثت پذیری صفات کیفیت تخم مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی

چکیده:
هدف از تحقیق حاضر، برآورد و مقایسه مولفه های واریانس و وراثت پذیری صفات کیفیت تخم مرغ در مرغ های بومی استان خراسان رضوی با مدل های مختلف بود. به این منظور، 1000 تخم مرغ مربوط به 775 مرغ دارای شجره از مرکز اصلاح نژاد مرغ بومی خراسان رضوی در سن 28 و 29 هفتگی جمع آوری شده و کیفیت اجزای خارجی و داخلی آنها اندازه گیری شد. صفات مورد بررسی با استفاده از روش بیز و 6 مدل حیوانی با استفاده از نرم افزار Gibbs3f90 آنالیز شدند. مدل مناسب برای هر صفت با استفاده از معیار انحراف اطلاعات تعیین شد. نتایج نشان داد که استفاده از مدل های دربردارنده ی اثرات ژنتیکی مادری و محیط دائمی مادری برای ارزیابی تمام صفات کیفیت تخم مرغ مورد مطالعه به غیر از قطر سفیده و شاخص سفیده در مرغ های بومی خراسان رضوی مناسب تر است. وراثت پذیری مستقیم از 08/0 برای صفت ارتفاع سفیده تا 28/0 برای صفات وزن تخم مرغ و وزن پوسته برآورد شد. وراثت پذیری مادری نیز از 03/0 برای صفت شاخص زرده تا 13/0 برای صفات ارتفاع سفیده و وزن پوسته به دست آمد. نتایج نشان داد که در نظر گرفتن اثرات مادری در مدل، منجر به برآورد نا اریب وراثت پذیری مستقیم برای بیشتر صفات مورد بررسی می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
461 -470
لینک کوتاه:
magiran.com/p1820360 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.