شناسایی و تبیین عوامل زمینه ای موثر بر تفکر راهبردی در صنعت پتروشیمی

پیام:
چکیده:

تفکر راهبردی به عنوان رویکردی موثر در توسعه و تعالی، این امکان را برای سازمان ها فراهم می نماید که با درک به موقع تهدیدات و فرصت های محیطی، آینده ای مطلوب را برای خود خلق نمایند . با توجه به تاثیر فراوان عوامل زمینه ای در ظهور، رشد و بکارگیری قابلیت های تفکر راهبردی در سطوح مختلف سازمانی در تحقیق حاضر که ازنظر هدف کاربردی و ازلحاظ چگونگی پردازش داده ها توصیفی همبستگی می باشد پس از مرور ادبیات حوزه پژوهش و نیز با تکیه بر تجربیات مدیران و کارشناسان صنعت پتروشیمی کشور 12 فرضیه به منظور شناسایی عوامل موثر بر تفکر راهبردی تدوین و با استفاده از پرسشنامه ای شامل 35 سوال به بررسی فرضیات در بین تعداد 126 نفر از مجموعه مدیران ارشد و کارشناسان سه شرکت فعال در حوزه پتروشیمی پرداخته شده است. پس از تایید همبستگی معنی دار 8 متغیر مستقل با متغیر وابسته تفکر راهبردی، با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی متغیرهای پیش بین تاییدشده و در قالب مدلی شامل عوامل محیطی، ویژگی های مدیران و پویایی سازمانی سازما ندهی و سپس با استفاده از روش انتگرال میانگین موزون و مجموعه اعداد فازی و بر اساس نظریات تعداد 7 نفر از خبرگان حوزه تحقیق ضرایب اهمیت عوامل و متغیرهای موثر بر تفکر راهبردی تعین گردید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
151 -171
لینک کوتاه:
magiran.com/p1830878 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.