واکنش ژنوتیپ های آفتابگردان به نژادهای زنگ Puccinia helianthi در ایران

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
بیماری زنگ آفتابگردان یکی از مهم ترین عوامل تهدید کننده این گیاه در نواحی مهم کشت در ایران بوده و منابع مقاومت به آن در ژرم پلاسم میزبان دست یافتنی می باشد. طی سال 1389 نمونه های برگ آفتابگردان آلوده به بیماری زنگ از استان های گلستان و آذر بایجان غربی جمع آوری شده و در مجموع هشت جدایه از این مناطق برای شناسایی نژادهای فیزیولوژیک روی رقم حساس رکورد مایه زنی گردیدند. سپس با روش تک پوستول کردن، عمل خالص سازی صورت گرفت. جدایه های قارچ پس از تولید انبوه در اتاقک های مجزای گلخانه بر روی سری نه تایی ارقام افتراقی آفتابگردان مایه زنی گردیدند. نتایج به دست آمده حاکی از تفاوت فیزیولوژیک جدایه های این دو منطقه و وجود دو نژاد مستقل می باشند. با توجه به تشابهات بیماری زایی روی لاین های افتراقی مشترک، نژادهای شماره 302 و 300 به ترتیب برای مناطق گلیداغ (گلستان) و خوی در استان آذربایجان غربی معرفی می شوند. بررسی های مقاومت ژرم پلاسم آفتابگردان به بیماری زنگ نیز در شرایط کنترل شده گلخانه صورت پذیرفت. این آزمایش ها با کاربرد روش مایه زنی گردپاشی با پودر تالک و استفاده از نژادهای شناسایی شده به اجرا در آمدند. نتایج حاصل نشان داد که هیبرید قاسم و لاین نگهدارنده باروری آن به نژاد 302 و هیبرید برزگر و لاین مربوطه آن به هر دو نژاد زنگ مقاوم هستند. از میان شش عدد تک بوته های مقاوم رقم گابور تنها ژنوتیپ G-445 در مقابل هر دو نژاد بیمارگر مقاومت داشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
39 -47
لینک کوتاه:
magiran.com/p1833468 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.