مقایسه کیفیت خواب در پرستاران بخش سوختگی با سایر بخش های بالینی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
خواب با کیفیت به صورت دستیابی فرد به خواب عمیق تعریف می شود. بیش از نیمی از پرستاران از اختلالات خواب رنج می برند. هدف مطالعه حاضر مقایسه کیفیت خواب درک شده در پرستاران بخش سوختگی با سایر پرستاران است.
روش بررسی
در یک طراحی مقطعی در بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1395، 55 پرستار شاغل در بخش سوختگی با نمونه ای معرف از پرستاران سایر بخش های بالینی مورد مقایسه قرار گرفتند. نسخه استاندارد پرسشنامه سنجش کیفیت خواب پیتسبورگ برای آنها تکمیل شد. داده ها توسط SPSS نسخه 5/11 مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
تمام پرستاران بخش سوختگی (55 نفر، 100%) و 96% از سایر پرستاران (48 نفر) اختلال خواب داشتند که تفاوت آماری معنی داری بین این دو وجود نداشت. تنها کارآیی خواب در پرستاران بخش سوختگی (85% بدون اختلال خواب) بهتر از پرستاران سایر بخش ها (64% بدون اختلال خواب) بود(01/ 0p=). کیفیت خواب به طور معنی داری با افزایش سن (02/0=p و 23/0-=r) و افزایش سابقه کار (01/0=p و 23/0-=r) کاهش می یافت اما با اضافه کاری (38/0=p و 08/0-=r) رابطه ای نداشت.
نتیجه گیری
با توجه به شیوع بالای اختلالات خواب، به نظر می رسد مداخلات غربالگری باید در نظام پرستاری مورد توجه قرار گیرد. امیدواریم این رویکرد بتواند منجر به شروع زودهنگام مداخلات درمانی برای کاهش و یا حتی حذف بار ناشی از اختلال خواب شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
26 -35
لینک کوتاه:
magiran.com/p1835711 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!