بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای مدیران با توانمندسازی روان شناختی و نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان آموزش و پرورش اردبیل)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

عامل اساسی و موثر هر سازمان مدیران آن سازمان، به ویژه مدیران بااخلاق می باشند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و توانمندسازی روان شناختی و نوآوری سازمانی کارکنان انجام گرفته است. روش پژوهش، توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری همه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان اردبیل به تعداد 6000 نفر بود. نمونه آماری 361 نفر به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش سه پرسشنامه استاندارد، اخلاق حرفه ای قاسم زاده و همکاران (2014)، توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر (1995) و پرسشنامه نوآوری سازمانی هانگ و همکاران (2011) بود. نتایج تحلیل های آماری نشان داد رابطه بین اخلاق حرفه ای مدیران با توانمندسازی روان شناختی و نوآوری سازمانی کارکنان مثبت و معنادار است. به عبارت دیگر، اخلاق حرفه ای مدیران تاثیر چشمگیری بر توانمندسازی و نوآوری سازمانی دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
61 تا 100
لینک کوتاه:
magiran.com/p1843021 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!