بررسی رابطه بین دید به بیرون اتاقها و پیکربندی فضاهای اداری بر رضایتمندی کارمندان از مطلوبیت این فضاها

نمونه مورد مطالعه: ساختمان شهرداری منطقه 1 شهرداری تهران
چکیده:
از آنجایی که کارمندان زمان زیادی از عمر کاری خود را در فضاهای اداری سپری میکنند، بررسی رابطه بین مولفه های طراحی محیطی (نظیر دید به بیرون) در فضاهای اداری و رضایتمندی کارمندان میتواند نقش موثری در ارتقای رضایت شغلی و بازدهی کاری آنها داشته باشد. هدف در این تحقیق بررسی جوانب اثر دید به بیرون از طریق پنجره های ساختمان بر میزان رضایتمندی کارمندان از فضاهای اداری است. فرض پژوهشگران این است که افرادی که مناسبترین دسترسی به پنجره ها و بالاترین میزان دید به بیرون را دارند، بالاترین سطح رضایتمندی را از دلبازی محیط کاریشان ابراز میکنند. اما دیده شده که محل قرارگیری کارمندان نیز، بسته به اینکه در چه نقطهای از ساختمان باشند، بر میزان رضایتمندی ایشان از دلبازی و مطلوبیت محل کارشان اثرگذار است. در این تحقیق با ارزیابی شاخصهای دید به درون و دید به بیرون ذکرشده در میان کارمندان مستقر در دو طبقه از ساختمان اداری شهرداری منطقه 1 تهران، سعی شده است نقش هر کدام از آنها مشخص گردد. روش انجام تحقیق در این مطالعه کمی و ابزار گردآوری و تحلیل اطلاعات پرسشنامه به همراه نرم افزارهای SPSS و نرم افزار تخصصی نحو فضا یعنی نرم افزار Depthmap خواهد بود. یافته های تحقیق نشان دادند در مواردی که، علیرغم دید به بیرون مناسب، موقعیت کارمندان از نظر شاخصهای دید به درون فضا در وضعیت بدی است، رضایت افراد به میزان معناداری کاهش یافته و اثر مجاورت با پنجره یا موقعیت مناسب در ارتباط با دید به بیرون در خصوص ایجاد مطلوبیت و حس دلبازی فضا کاهش یافته است. همچنین در این تحقیق پیشنهاداتی برای در نظر گرفتن نقش دید به درون فضا، حین طراحی و معماری بازشوها و ایجاد دید به بیرون ساختمانهای اداری، بیان خواهد شد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
19
لینک کوتاه:
magiran.com/p1844020 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!