فهرست مطالب

صفه - پیاپی 104 (بهار 1403)

مجله صفه
پیاپی 104 (بهار 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • معصومه احمدی، پریسا هاشم پور*، مازیار آصفی، حمید ندیمی صفحات 5-22
  دانشجوی معماری در جریان آموزش در کارگاه طراحی، در اثر تجربه روابط درون فردی و میان فردی پیچیده و هیجانات بسیار، با الزامات هیجانی گسترده ای مواجه می گردد. چگونگی پاسخ به این الزامات که به هوش هیجانی افراد یعنی قابلیت آنها در درک، پردازش، و استفاده از اطلاعات عاطفی در فرایند شناخت و تفکر مربوط می شود، بر میزان توفیق آموزش و یادگیری در کارگاه طراحی عمیقا اثر می گذارد. بر این اساس، در پژوهش حاضر هدف آن است که، با شرح و تبیین اهمیت هوش هیجانی در کارگاه طراحی، کاربست آن در جهت ارتقای اثربخشی آموزش و یادگیری در این عرصه بررسی شود. انگاره کلی پژوهش به لحاظ روش شناسی از نوع پژوهش کیفی و روش پژوهش توصیفی تحلیلی است. در پژوهش حاضر پس از شناسایی الزامات هیجانی دانشجویان در کارگاه طراحی، پاسخ گویی به این الزامات در گرو کاربرد هوش هیجانی در دو بعد همبسته و هم افزای «تنظیم تجارب هیجانی» دانشجویان و «پرورش مهارت های هیجانی» آنان از سوی استاد طراحی دانسته شده است؛ و ازآن رو که، در این نوشتار، پرورش مهارت های هیجانی با هدف ارتقای یادگیری در کارگاه طراحی مستلزم انسجام آموزش هیجانی با آموزش طراحی، بهره مندی از ظرفیت های هیجانی بالقوه عرصه آموزش طراحی، و نیز درونی شدن آموزه های هیجانی قلمداد شده است، پرورش این مهارت ها از طریق آموزش هیجانی غیرمستقیم (مبتنی بر تامل و تمرین)، در چرخه ای هم افزا با ارتقای یادگیری در کارگاه طراحی و با تاکید بر وجوهی، مانند روایت پردازی، گسترش ارتباط و همکاری و طراحی هیجانی، پیشنهاد شده است. حاصل یافته های پژوهش در قالب ملاحظاتی آموزشی به منظور پاسخ گویی به نیازهای عاطفی و تقویت مهارت های هیجانی دانشجویان، به استاد طراحی عرضه شده است. بنابراین نتایج این پژوهش نشان می دهد که تحقق الزامات هیجانی دانشجویان در کارگاه طراحی، علاوه بر هوش هیجانی خود دانشجویان، به هوش هیجانی استاد نیز وابسته است و این هوش هیجانی استاد و نگرش وی نسبت به اهمیت مسائل هیجانی در کارگاه است که فرصت بهره برداری دانشجویان از مهارت های هیجانی خود را فراهم می کند.
  کلیدواژگان: فرایند آموزش طراحی، تنظیم هیجانی، ارتقای مهارتهای هیجانی، ارتباط و همکاری، روایت پردازی
 • اکبر اصغری زمانی، فیروز جعفری، کوثر سخائیان* صفحات 23-40

  با رشد شتابان شهرنشینی در سال های معاصر ایران، شاهد گسترش بیش از پیش شهر ها و افزایش نرح ساخت وساز در آنها هستیم. ازجمله مسائل و چالش های مطرح در شهر های امروزی فقدان توانایی مسئولان و مدیران شهری در کنترل تراکم ارتفاعی و تعادل فضایی است. امروزه احداث ساختمان های بلندمرتبه و نامتناسب موجب ناهمگونی ساختار کالبدی شهرها و رعایت نشدن مقررات و ضوابط شهرسازی گردیده است. بنابراین در پژوهش حاضر تاثیرات احداث ساختمان های بلندمرتبه خارج از ضوابط و مقررات مصوب طرح جامع، بر روی تغییرات مفهوم خط آسمان بررسی شده است. در این تحقیق از روش کتابخانه ای، پیمایش میدانی، و روش ثبت ارزش ها و هویت های بصری بهره گرفته شده است. از نرم افزار آرک مپ برای تحلیل های دوبعدی و از نرم افزار سیتی انجین و آرک سین و اسکچ آپ پرو برای شبیه سازی ارتفاعی، ارزیابی ظرفیت مناسب فضای شهری و شکل قابل قبول ساختمان ها و کالبد شهری، و تحلیل های مورد نیاز استفاده شده است. محدوده های مورد مطالعه از بافت جدید با قدمت کمتر از 20 سال، بافت میانی با قدمت حدود 50 سال، و بافت قدیمی با قدمت بیش از 50 سال (از هسته اولیه شهر) انتخاب شده اند. ارزیابی نتایج به دست آمده از مدل سازی سه بعدی نشان می دهد تراکم فروشی در بافت قدیم برابر4/2٪ ، در بافت میانی 4/3٪، و در بافت جدید 8/8٪ است که میانگین شاخص رویت پذیری خط آسمان یا SVF در آن محدوده ها به ترتیب 70٫63، 46٫45 و 64٫14٪ است. تحلیل نتایج کلی به دست آمده تایید کردند که خط آسمان شهرهای معاصر از الگوی خاصی پیروی نمی کند. همچنین در این پژوهش، دلیل خط آسمان نسبتا نامنظم ناشی از تراکم فروشی بالا، نحوه تراکم دهی، و پهنه بندی ارتفاعی آن محدوده بیان می شود. ازاین رو تدوین قوانین ارتفاعی و پایبندی به اجرای آنها به منظور نیل به انضاط فضایی و همچنین خوانا شدن خط آسمان ضروری است.

  کلیدواژگان: خط آسمان، مدلسازی سه بعدی، شاخص رویت پذیری خط آسمان (SVF)، برنامه ریزی شهری، شهر خوی
 • سید حسین میرزاده*، اعظم افشارنیا صفحات 41-54
  یکی از مهم ترین نقدها به برنامه های جامع، به منزله مهم ترین سند بالادستی برای برنامه ریزی و مدیریت شهرها، طولانی شدن فرایندهای تهیه، بررسی، و تصویب آنهاست. در این پژوهش چرایی این مسئله دنبال می شود. برای پاسخ به این پرسش، مدیران شهرسازی و معماری اداره های کل راه و شهرسازی استان ها جامعه آماری انتخاب گردیدند؛ زیرا آنها از ابتدای فرایند انتخاب مهندسین مشاور، تهیه، بررسی، تصویب، ابلاغ، اجرا، و ارزیابی برنامه های جامع حضور موثری دارند. درواقع، برخلاف سایر افراد و نهادهای ذی نفع یا ذی نفوذ در برنامه های جامع شهری، مدیران شهرسازی استان ها دارای نقش هایی چندوجهی، همه جانبه، و مستمر در خصوص این اسناد توسعه شهری هستند. در این پژوهش عمده تمرکز بر روش پرسش نامه برای استخراج نظرات جامعه آماری است و برای توجیه رویکرد پراگماتیک این پژوهش، در بررسی اجمالی متون نظری مرتبط با پراگماتیسم و برنامه های جامع، از روش مطالعه اسنادی و تحلیل محتوا استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که اتخاذ رویکرد پراگماتیستی می تواند به شناخت هرچه بهتر دلایل طولانی شدن فرایند تهیه، بررسی، و تصویب برنامه های جامع شهری کمک کند. از این حیث و از منظر جامعه آماری این پژوهش، طولانی شدن فرایندهای برنامه های جامع دلایل مختلفی دارد که می توان به ضعف، عدم هماهنگی، به فعلیت نرسیدن قابلیت ها، عدم آموزش کافی نیروهای انسانی متخصص در دستگاه های ذی نفع و ذی نفوذ ملی و محلی، و فقدان شرکت های مهندسین مشاور با تجربه و تخصص کافی در مناقصات تهیه برنامه های جامع برای شهرهای کوچک و متوسط اشاره کرد. درنهایت، باید بدین نکته توجه گردد که وضعیت موجود فرایندهای مرتبط با تهیه، بررسی، و تصویب برنامه های جامع ناشی از قوانین، مقررات، دستورالعمل ها، رویه های اداری و آموزش نیروهای انسانی در سطوح مختلف است که همه این موارد طی دهه های متمادی شکل گرفته و انجام اصلاحات در همه محورها سبب نیل به نتیجه مناسب می شود.
  کلیدواژگان: برنامه جامع، طولانی شدن، فرایند، شهر، پراگماتیسم
 • سعیده اسدی، علی شرقی*، زهیر متکی، بهرام صالح صدق پور صفحات 55-68
  زلزله پدیده ای مکان بنیان و مخرب است که منجر به تجارب استرس زا، ادراکات متفاوت، و مجموعه وسیعی از پیامدهای تروماتیک برای بازماندگان می گردد که با تغییرات عمیق در شبکه شناختی و پیوندهای عاطفی با مسکن با کارایی ماوای امن همراه است. نقش طولانی مدت چنین تجارب و ادراکاتی بر رابطه بازمانده خانه و عملکرد آن در بازتوانی روانی ظاهر می گردد. بدین دلیل، در تحقیق حاضر، با استفاده از نظریه زمینه ای و مبتنی بر تجربه زیسته طولانی بازماندگان زلزله 1382 بم در مسکن بازسازی شده، روابط مذکور بادقت بررسی شده است. هدف تحقیق استخراج مقولات موثر بر التیام پیامدهای تروماتیک زلزله است. بر اساس یافته های حاصل از 23 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته به روش نمونه گیری هدفمند و تحلیل یافته ها در قالب گروه های تمرکز 3 تا 5نفره مشارکت کنندگان، 370 کد باز (مفهوم)، 91 مفهوم اصلی، 7 مقوله فرعی در کدگذاری محوری، و 10 مقوله اصلی در کدگذاری گزینشی شناسایی گردیدند. طبق یافته ها، به واسطه ادراک زلزله در خانه، ترس از محبوس شدن در فضاهای بسته و کوچک، و ترس از قرار گرفتن در فضاها با ارتفاع سقف بلند و ارتفاع طبقات منجر به استرس های محیطی شده است. اطمینان مجدد به ایمنی مسکن بازسازی شده، در ویژگی های حمایت کننده از اقدامات کاهنده آسیب پذیری و رفتارهای حفاظتی مانند اطمینان از امکان فرار به واسطه گشودگی و خوانایی فضاها، اعتماد به ایمنی سازه و تکنولوژی ساخت، و اجتناب از مصالح و روش ها و ویژگی های آسیب پذیر معماری مسکن قبل از زلزله جستجو شد. همچنین در فرایند بازسازی از دیدگاه جامعه، عوامل موثر در تسریع بازسازی مسکن و احیای شانیت جامعه بر التیام آلام جامعه و بازتوانی نیز اثرگذار بوده اند. از سوی دیگر، مفاهیم دلبستگی های مکانی و رضایتمندی به مثابه عوامل مداخله گر در تسهیل این فرایند ظاهر گردیده اند. طبق نتایج، ماهیت زلزله و تجربه آن در خانه منجر به هم گرایی ذهن جمعی در سوگیری های شناختی رفتاری پس از آن در محیط زندگی می گردد و این یافته در شناخت مقولات موثر بر التیام جمعی کارآمد خواهد بود.
  کلیدواژگان: بازسازی مسکن، التیام پیامدهای تروماتیک سانحه، زلزله 1382 بم، نظریه زمینه ای
 • شهریار ناسخیان*، دلارام تکبیری، مهدی صادق احمدی صفحات 69-89
  در میان روش های شناخت ارزش های معماری بومی، معرفی الگوهای ساخت و معماری بیش از گذشته مورد توجه است. این روش به مستندسازی دقیق میراث معماری می انجامد و در هنگام برنامه ریزی در زمینه احیا و مرمت، این داده ها کارکردی درخور می یابند. آنچه نتیجه این روند را متمایز می کند تا یک روستا همچون موزه و روستای دیگر دارای حیات پویا باشد، نوع نگرش به کیفیت الگوهاست. معماری بومی، از یک سو، متاثر از ویژگی های محیط طبیعی و از سوی دیگر، از نگرش های فرهنگی و رویدادهای تکرارشونده رخ داده در آن مکان تاثیر می پذیرد. در این پژوهش هدف مطالعه الگوهای مکانی و رویدادی در معماری بومی یک روستا بر اساس الگویی روش مند و تکرارپذیر است. در این پژوهش کیفی با انتخاب روستای تاریخی وانشان از توابع شهرستان گلپایگان در استان اصفهان، به مطالعه کیفیت الگوهای معماری پرداخته می شود. بر این اساس، با روندی توصیفی، داده هایی، که از طریق مشاهدات میدانی، کتابخانه ای، مصاحبه، و بررسی های دقیق کالبدی به دست آمده است، به شیوه تحلیل منطقی مطالعه می شود. به این منظور، ابتدا به ویژگی های طبیعی موثر بر شکل گیری معماری بومی روستای یادشده پرداخته و در ادامه عناصر کالبدی در مقیاس خانه ها و رویدادهای مرتبط با هریک شناسایی و ارتباط میان آنها سنجیده می شود. یافته ها نشان می دهد، تمایل اهالی وانشان به بهره مندی هرچه بیشتر از طبیعت سبب ایجاد فضاهایی شده که کیفیت نیمه باز دارند تا ضمن ایجاد آسایش محیطی در فصول مختلف، پاسخ گوی بیشتر فعالیت های روزمره باشند. حیاط، عنصر اتصال دهنده عناصر داخلی خانه، نقشی پراهمیت دارد و الگوی سکون و حرکت را در آن می توان دید. ایوان ها، این فضاهای واسطه، سه نقش مختلف با الگوی رویدادهای مختص خود در خانه های روستا دارند. فضای کبس و خونه نونوایی (آشپزخانه) و طویله دارای دو بخش تفکیک شده هستند که، برای امور مختلف در فصول سرد و گرم، شرایط محیطی مناسبی را فراهم می کنند. به طور معمول اشکوب اول دربرگیرنده فضاهای خدماتی و اشکوب دوم ویژه سکونت است. این تقسیم بندی کارکردی سبب ایجاد حریم خصوصی تر در اشکوب بالا و هم زمان پاسخ مناسبی به تامین گرمایش اتاق های مسکونی در فصول سرد است.
  کلیدواژگان: الگوی مکان، الگوی رویداد، خانه های تاریخی روستای وانشان، معماری روستایی، معماری بومی
 • امید شمس* صفحات 91-104

  حرم امامان عسکریین (ع) یکی از چهار زیارتگاه مهم شیعیان در عراق امروز است. طی سده های گذشته، ایرانیان در بسط و آبادانی و مرمت این زیارتگاه همواره نقشی مهم داشته اند. در دهه های اخیر کالبد این حرم بسیار دگرگون شده و از برخی ارزش های تاریخی و دینی آن، به ویژه ارزش های مربوط به طرز و آداب زیارت، کاسته شده است. برای حفاظت و مرمت این زیارتگاه تاریخی لازم است وضع (یا وضع های) معتبر و اصیل این حرم بازشناسی شود. پرسش های مقاله حاضر اینها هستند: کالبد این حرم پیش از تعمیر اساسی آن در آغاز دوره قاجار چگونه بود؟ و چه اجزا و ساختاری داشت؟ از مهم ترین اسناد تصویری در بازشناسی وضع این حرم در دوره یادشده سند مصوری است به نام طومار زیارتی نیبور. در مقاله حاضر از طریق مطالعه یک یک نگاره های این طومار و بر مینای شناخت زبان تصویری کل طومار و نیز با بهره گیری از اسناد مکتوب دیگر نگاره های مربوط به حرم سامرا تفسیر می شود. مهم ترین یافته این تحقیق این است که کالبد حرم عسکریین در سده دوازدهم، در عین یکپارچگی، متشکل از دو بخش مجزا بود: «مشهد» عسکریین (ع) و «مقام» حضرت صاحب (ع). این دو بخش با یکدیگر مجاور و مرتبط بودند. بنای مشهد عسکریین در سده دوازدهم هجری گنبدخانه ای رواق دار با گنبدی آوگون و احتمالا بدون صحن و مناره بود. بنای مقام حضرت صاحب نیز، برخلاف وضع امروزی آن، گنبدخانه ای بود با گنبدی ارچین بر فراز سرداب مقدس سامرا (سرداب غیبت). راه دسترسی به سرداب مقدس نیز از داخل این گنبدخانه بود و آداب و طرز زیارت این سرداب نیز با این طریق دسترسی تناسب داشت.

  کلیدواژگان: حرم عسکریین(ع)، کارستن نیبور، طومار زیارتی، مشهد عسکریین(ع)، مقام حضرت صاحب(ع)
|
 • Masoumeh Ahmadi, Parisa Hashempour *, Maziar Asefi, Hamid Nadimi Pages 5-22
  The architecture student encounters extensive emotional challenges in design studios, which is due to complex interpersonal and intrapersonal relationships and the emotional aspects of training. The way to respond to these requirements involving people's emotional intelligence – their ability to understandprocess and use emotional information in the process of cognition and thinking –is influential in their learning. By explaining the importance of emotional intelligence, this study focuses on the design studio in order to improve learning. After identifying emotional requirements of students, it considers responding to these requirements depending on the application of emotional intelligence in two interconnected dimensions, and synergising 'regulation of emotional experiences' of students and 'developing their emotional skills' by design tutors. Since nurturing emotional skills aimed at improving learning requires a coherence of emotional education with design training, the utilisation of the potential capacities of design training and the internalisation of emotional teachings has been recognised.Also suggested is the development of these skills in a synergistic cycle by promoting learning in the design studio and through the application of indirect emotional training (based on reflection and practice) in the context of design training, and using methods such as narrative, communication, cooperation and emotional design. The results are presentable to design tutors in the form of recommendations to meet the emotional needs of students and strengthen their emotional skills.They show that the fulfilment of students' emotional requirements in the design studio depends on both the tutor's and the student's emotional intelligence, and that it takes the tutor's emotional intelligence and their attitude towards the importance of emotional issues in the design studio,to provide students with the opportunity to utilise their emotional skills.
  Keywords: Design education process, emotion regulation, Enhancing emotional skills, communication, collaboration, narration
 • Akbar Asghari Zamani, Firouz JaFari, Kowsar Sakhaeian * Pages 23-40

  With the country'saccelerating urbanisation, we are witnessing expansions and increasing new constructions in Iranian cities. One of the challenges raised in today's cities is the inability of their managers to control height and spatial balance, with the construction of high-rise,out-of-sale buildings causing heterogeneity in the physical structure of cities and their non-compliance with urban planning regulations. In response, this research investigates the effects of unruly high-rise developments on the skyline. Library methods, field survey anddocumentation of values and visual identities have been used here. ArcMap has been used for 3D analyses, and CityEngine and ArcScene for height simulations and analyses (skyline, graph skyline, etc.). The evaluation of the results obtained from 3D modelling shows that overdevelopment occurs at the rate of 2.4%, 3.4% and 8.8% in old, intermediate and new areas, and the average of SVF index in those areas is 70.63, 46.45 and 64.14% respectively. The analysis of the general results confirmed that the skyline of contemporary cities does not follow a specific pattern. Also, this research explains the reason for the relatively irregular skyline caused by the overdevelopment rights sales, and the method of densification and height zoning of that area. Therefore, it is necessary to formulate height laws and adhere to their implementation in order to achieve spatial consistency and also to make the skyline legible.

  Keywords: Skyline, Urban Congestion, 3D Modelling, Sky view factor (SVF), Khoy
 • Seyyed Hossein Mirzadeh *, Azam Afsharnia Pages 41-54
  A range of criticisms have been put forward about urban master plans – the most important strategic documents for the planning and management of cities (or towns) – and their quality. The most important of these is about their prolonged processes of preparation, review, and approval as the main hinderance for efficiency and productivity. This pushes plans and programmes away from the realities at the time of approval, and makes them practically ineffective. In response, some urban planning experts are after fundamental changes in the process of preparation, review, and approval of master plans. This research focuses on finding reasons for prolonged processes, because without that all efforts to implement new approaches are doomed to fail, the experience of preparing urban structural-strategic plans in Iran being apoint in the case.To answer the main question of this research, urban planning managers of road and urban development in all provinces of Iran are selected to answer questionnairesdue to their seminal roles in the selection of consulting engineers, preparation, review, approval, communication, and even implementation of the urban master plans. Results show a variety of reasons for prolongation of the process, the most important of which being weaknesses, discordances, non-realisation of potentials, the lack of adequate training of experts, and the absence of experienced consulting engineers involving in preparation of master plans. The weakness of the experts and management bodies of institutions and groups causes problems such as the adoption of piecemeal approaches in master plans, or failures in fulfilling basic requirements for preparation of the plans such as acquiring updated aerial photographs, and as a result, it takes a long time bringingconsultation contracts to a conclusion.
  Keywords: master plan, Prolongation, Process, City, Pragmatism
 • Saeedeh Assadi, Ali Sharghi *, Zoheir Mottaki, Bahram Saleh Sedghpour Pages 55-68
  A place-based and destructive phenomenon, earthquakes lead to stressful experiences of variouskinds, and a wide range of traumatic consequences for survivors, accompanied by profound changes in the cognitive network and emotional bonds to the concept of house as a safe haven. The long-term impacts of such experiences and perceptions appear in the survivor-home relationships and survivors' recovery. Using the Grounded Theory and based on the long-term lived experiences of the 2003 Bam earthquake survivors in reconstructed houses, the present study investigates survivor-home relationships. The aim is to extract the categories that mitigatetraumatic consequences of an earthquake and promote healing. Based on the findings of 23 in-depth and semi-structured interviews by purposive sampling method and the findings in focus groups of three to five participants, 370 open codes (concepts), 91 main concepts and seven sub-categories in axial coding, and 10 main categories in selective coding were identified. According to the findings, the experience of earthquakesathome causes fears of being trapped in closed and small spaces, of being in spaces with high ceilings and of being in upper floors. The reassurance of the safety of reconstructed houseswere sought in features that support vulnerability mitigation measures and protective behaviour, such as ensuring the possibility of evacuation due to openness and legibility of living spaces, trust in structural safety and construction technology and avoiding vulnerable materials, techniques and features of pre-earthquake houses.Furthermore, the effective housing reconstruction accelerating and restoring the community's dignity were found effective in healing and recovery.On the other hand, the concepts of place attachment and satisfaction were found to be interventive in facilitating this process.According to the results, the nature of the earthquake and the following experiences at home, leads to the formation of collective cognitive-behavioural mentalities in the living environment, and this in turn helps achieving a betterunderstandingof collective healing.
  Keywords: housing reconstruction, Healing the traumatic consequences of the earthquake, the 2003 Bam earthquake, Grounded theory
 • Shahriar Nasekhian *, Delaram Takbiri, Mehdi Sadegh-Ahmadi Pages 69-89
  In research on vernacular architecture’s values, identifying architectural and construction patterns is increasingly attracting attention. It leads to documentation of the architectural heritage, which in turn helps in revitalisation and restoration planning. It renders one village as an ancient museum, and another as enjoying a dynamic life. Vernacular architecture is influenced by natural environment, as well as local culture and daily life. This research aims to study the patterns of spaces and events in a village to unveil its recurring features: a qualitative research which studies the architectural patterns in the historical village of Vaneshan, near Golpaygan, a town in Isfahan province. The data obtained through observations, library, interviews, and detailed surveys, is studied in a logical-analytic manner. To do so, the natural features affecting the formation of the village's domestic architecture is discussed, followed by the study of architectural elements of houses and the events related to each element.The results show that the desirability of nature has resulted in semi-open spaces: spaces corresponding to most daily activities and provide environmental comfort in different seasons. The yard plays a connecting role for other elements, significantly contributing informingpause and movement patterns. Porches play three different roles. The 'Kebas', the 'Khune nunva-e' (twotypes of kitchens), and the stableconsist of two separate spaces for cold and hot seasons. Normally, the first floor includes service spaces and the second floor is used for living. This functional division, creates more privacy on the second floor, and at the same time, provides suitable answers to heating requirements in liveable rooms in cold conditions.
  Keywords: Patterns of space, Patterns of events, Historical houses of Vanshan village, Vernacular architecture
 • Omid Shams * Pages 91-104

  Al-Askari Shrine is one of the four Shiite shrines in Iraq. Throughout past centuries, Iranians played a key role in the development and conservation of this shrine. In recent decades, this shrine has undergone alterations, both physically and spiritually, with its historical and religious values, especially those of pilgrimage rituals having shrunk. The recognition of the genuine, authentic status of this shrine is a vital prerequisite in preparinga conservation plan. The present paper asks how the structure and parts of the shrine were before its substantial repairs in the early Qajar period. Among pieces of historical evidence, an illustrated pilgrimage scroll called the Niebuhr scroll is essential in recognising the shrine’s building status before the 18th century. In the present paper, the paintings of the shrine will be interpreted based on the visual language of this scroll. The interpretation also uses some written pieces of historical evidence. The paper proposes that before the 18th century the Al-Askari shrine had two separate parts: first, the mausoleum of the two Imams Ali al-Hadi and Hassan al-Askari (the Mashhad), and second a shrine above the holy Cellar, from where Imam Mahdi’s occultation is believed to have occurred (the Maqam). These two parts were adjacent but segregated. The Mashhad had a chamber with a dome on a high drum, and an arcade around, probably without any minaret and courtyard. The Maqam seemingly was a freestanding monument with a muqarnas dome, and without any courtyards. Unlike today, the access way of the Cellar was through a staircase inside the Maqam and its pilgrimage ritual was fitted with this access way.

  Keywords: Al-Askari shrine, Carsten Niebuhr, Pilgrimage scroll, Chamber of Saheb