شخصیت های اجتنابی در تعاملات زناشویی: یک مطالعه کیفی

چکیده:
مقدمه
ویژگی های شخصیتی زوجین، نقش اساسی در تعاملات زناشویی ایفا می کند. در خانواده هایی که مرد فردی اجتنابی است، به دلیل نقش موثر او در روابط زناشویی و خانوادگی، تعاملات سرد و بی روحی در خانواده حاکم می شود. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های شخصیتی مرتبط با تعاملات زناشویی مردان اجتنابی از دیدگاه متخصصان خانواده بود.
روش
مطالعه کیفی حاضر با رویکرد تحلیل تماتیک صورت گرفت. نمونه گیری به روش هدفمند و مصاحبه ها به صورت نیمه ساختار یافته تا حد اشباع اطلاعات با هشت نفر از متخصصان خانواده انجام شد. سپس، اطلاعات به دست آمده به شیوه تحلیل تماتیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
در تجزیه و تحلیل داده ها، دو طبقه اصلی «ویژگی های خودشکن» و «ویژگی های دیگرشکن» به دست آمد. ویژگی های خودشکن شامل «فرسودگی زناشویی»، «کناره گیری»، «خود حقیرپنداری»، «جمع هراسی» و «دوسوگرایی» و ویژگی های دیگرشکن شامل «کمال گرایی جبری»، «خودمحوری ناسازگارانه»، «خانه های سرد احساسی»، «تغییرگریزی»، «ظاهر اجتماع پسند»، «انفعال جنسی»، «منفعل- مهاجم»، «تنگ نظری مالی» و «کم تحرکی بیانی» بود.
نتیجه گیری
ویژگی های شخصیتی خودشکن و دیگرشکن افراد اجتنابی، از یک سو منجر به آسیب رسیدن به خود آن ها و از سوی دیگر، موجب شکل گیری تعاملاتی سرد در روابط زناشویی می گردد که نارضایتی زناشویی آن ها و همسرانشان و کاهش کیفیت زناشویی، از پیامدهای آن است. در نتیجه، شناسایی این ویژگی ها منجر به شکل گیری راهکارهای نوین در جهت تعدیل و مدیریت این ویژگی ها و متعاقب آن بهبود تعاملات و افزایش کیفیت زناشویی خواهد شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
72 -87
لینک کوتاه:
magiran.com/p1853955 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!