تعیین غلظت و مدت زمان مطلوب پرایمینگ بذر استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) با عنصر سلنیوم

چکیده:
سلنیوم یک عنصر غذایی ضروری است، ولی نقش آن در گیاهان نیاز به تحقیقات بیشتری دارد. به همین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح آماری کاملا تصادفی در سه تکرار در سال 1394 در دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد تهران اجرا شد. عوامل آزمایش غلظت های مختلف سلنیوم (صفر، 5/0، 1، 5/1 و 2 درصد) و زمان های مختلف پرایمینگ (صفر، 8، 16، 24 و 32 ساعت) بودند. نتایج حاکی از آن است که اثر غلظت و مدت زمان پرایمینگ بر صفات درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، متوسط جوانه زنی روزانه، یکنواختی جوانه زنی، ارزش جوانه زنی، طول گیاهچه و شاخص بنیه بذر معنی دار بود. همچنین اثر متقابل غلظت در مدت زمان پرایمینگ بر صفات سرعت جوانه زنی، متوسط زمان جوانه زنی، سرعت جوانه زنی روزانه، یکنواختی جوانه زنی و طول گیاهچه معنی دار شد. با افزایش غلظت سلنیوم از صفر به 2 درصد، افزایش معنی داری در میانگین صفات درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، متوسط جوانه زنی روزانه، ارزش جوانه زنی و بنیه بذر مشاهده شد به طوری که بالاترین میانگین صفات، در غلظت 2 درصد و کمترین میانگین در غلظت صفر درصد بود. بالاترین سرعت جوانه زنی در پرایمینگ بذر به مدت 8 و 24 ساعت در غلظت 2 درصد با میانگین 50/4 و 33/4 بذر در روز بدست آمد. با افزایش زمان پرایمینگ بذر صفات یکنواختی جوانه زنی و بنیه بذر افزایش یافت و بیشترین میانگین این دو صفت در تیمارهای 24 و 32 ساعت پرایمینگ بود. به طور کلی پرایمینگ بذر با غلظت 2 درصد و به مدت 24 ساعت باعث افزایش معنی دار شاخص های جوانه زنی و شاخص بنیه بذر استویا گردید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
39 -51
لینک کوتاه:
magiran.com/p1860067 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.