اصلاح کاتالیست زئولیت در فرآیند تولید دیمتیل اتر از متانول از طریق افزودن بهبود دهنده آلومینافسفات به ساختار کاتالیست

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
در این مقاله، ابتدا کاتالیست زئولیت از طریق روش هیدرو ترمال سنتز شد. این کاتالیست با پایه زئولیتی سنتز شده و آلومینافسفات به ساختار کاتالیست افزوده شده است. نتایج نشان داد وجود آلومینافسفات بر کارکرد کاتالیست بسیار موثر است. بر اساس نتایج بدست آمده بهترین شرایط کارکرد زمانی اتفاق می افتد که نسبت آلومینافسفات به آلومینا در کاتالیست 0.7وزنی باشد و همچنین راکتور در دمای oC 485و میزان سرعت فضایی WHSV برابر h-1 0.8عمل کند. ساختار و موفولوژی کاتالیست سنتز شده با آنالیزهای XRD ،SEM، XRF ،BET بررسی شد. این کاتالیست در فرایند تبدیل متانول به دی متیل اتر در یک راکتوربستر ثابت تحت شرایط عملیاتی دمای 485 درجه سانتی گراد، فشار 1اتسمفر ، و دبی خوراک 5/0 سی سی بر دقیقه از خوراک (متانول خالص) ارزیابی شد.نتایج ازمایشات نشان داد که با افزایش میزان آلومینافسفات به آلومینا میزان تبدیل متانول افزایش یافته تا اینکه در یک مقداری ثابت می شود و در نسبت های بالاتر از 7/0 تغییری نمی کند.و همچنین با افزایش دما میزان تبدیل متانول افزایش می یابد به گونه ای که این مقدار در دمای oC 485 به 84درصد می رسد.
کلیدواژگان:

فرایند تبدیل متانول به دی متیل اتر، بهبود دهنده های فلزی، راکتور بستر ثابت، کاتالیست ZSM-5

زبان:
فارسی
صفحات:
73 تا 83
لینک کوتاه:
magiran.com/p1862527 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!