شدت حضور علف های هرز باریک برگ گندم وحشی یونانی (Triticum boeoticum Boiss) و جودره (Hordeum spontaneum K.Koch) در سطح مزارع گندم دیم استان لرستان XML

چکیده:
به منظور تعیین کانون های آلودگی علف های هرز باریک برگ گندم وحشی و جودره در سطح مزارع گندم دیم استان لرستان شاخصی با عنوان شاخص شدت حضور علف هرز تعریف شد. شاخص شدت حضور گویای سهم هر مزرعه از کل آلودگی موجود در ناحیه مورد نظر است. ارتفاع بهینه حضور برای گندم وحشی 1856 متر و برای جودره 1703 متر از سطح دریا برآورد شد. دامنه ارتفاعی مشاهده علف هرز جودره در سطح مزارع گندم دیم استان لرستان 3/81 درصد بیشتر از دامنه ارتفاعی مشاهده علف هرز گندم وحشی بود. این موضوع گویای احتمال تهاجم بیشتر علف هرز جودره در گستره ارتفاعی وسیع تری است. مناطق شمال شرق خرم آباد، شرق الیگودرز، نواحی مرکزی سلسله و شرق با داشتن مزارع آلوده با شاخص شدت حضور بیشتر از 3/0 درصد به عنوان مهمترین کانون های آلودگی علف هرز گندم وحشی در سطح استان لرستان شناسایی شدند. در بین شهرستان های آلوده به علف هرز گندم وحشی بیشترین میانگین شاخص اهمیت نسبی (44 درصد) به شهرستان دلفان تعلق داشت، که این موضوع گویای اهمیت بیشتر آلودگی علف هرز گندم وحشی در مقایسه با سایر علف های هرز باریک برگ در این شهرستان است. میانگین اهمیت نسبی علف هرز گندم وحشی برای شهرستان الیگودرز 6/34 درصد، سلسله 2/34 درصد و خرم آباد 6/20 درصد بود. میانگین شاخص شدت حضور علف هرز جودره برای شهرستان خرم آباد 45/0 درصد، دورود 44/0 درصد، کوهدشت 34/0 درصد و سلسله 28/0 درصد بود. مزارع گندم دیم واقع در نیمه شمالی شهرستان خرم آباد، نواحی شرقی شهرستان کوهدشت، نواحی مرکزی شهرستان سلسه و نواحی شرقی دورود به عنوان کانون های اصلی آلودگی علف هرز جودره در استان لرستان شناسایی شدند. بالاترین سطح میانگین شاخص اهمیت نسبی علف هرز جودره (7/50) به شهرستان کوهدشت مربوط بود، که گویای اهمیت بیشتر علف هرز جودره در مقایسه با سایر علف های هرز باریک برگ در این شهرستان است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
231 -243
لینک کوتاه:
magiran.com/p1864921 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.