بررسی رابطه بین پایگاه اقتصادی اجتماعی کارکنان و رفتارهای نوع دوستانه (مورد مطالعه: شرکت نفت کرمانشاه)

نویسنده:
چکیده:
یکی از موضوعات مورد مطالعه ی جامعه شناسان، مسئولیت پذیری اجتماعی است. این پژوهش سعی دارد به بررسی رابطه ی بین پایگاه اقتصادی اجتماعی کارکنان و رفتارهای نوع دوستانه با تاکید بر کارکنان شرکت نفت کرمانشاه بپردازد. برای این کار از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده گردید. جامعه ی آماری کارکنان شرکت نفت کرمانشاه است که تعداد کل آنها برابر 1265 نفر در سال 1391 می باشد. برای سنجش متغیر نوع دوستی از 12 گویه استفاده گردید. نتایج حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های t و تحلیل واریانس انجام گرفت. نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس نشان می دهد که پایگاه اقتصادی اجتماعی پاسخگویان (وضعیت شغلی، میزان درآمد، طبقه ی اجتماعی، میزان تحصیلات، میزان برخورداری از امکانات رفاهی و وضعیت استخدامی) بر روی میزان رفتارهای نوع دوستانه کارکنان تاثیر معناداری دارد. می توان نتیجه گرفت که تفاوت میانگین میزان رفتارهای نوع دوستانه برای کارکنان با پایگاه اقتصادی اجتماعی مختلف ناشی از شانس نبوده و تاثیرگذاری آن بر روی رفتارهای نوع دوستانه بر اساس آماره ی مجذور اتا، می توان انتظار داشت 601/0 از واریانس رفتارهای نوع دوستانه ی افراد ناشی از پایگاه اقتصادی اجتماعی آنها بوده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
79 -112
لینک کوتاه:
magiran.com/p1868154 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!