بررسی عوامل موثر در توانمندسازی کودکان کار و خیابان: نقش سرمایه اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی

چکیده:
بروز آسیب های اجتماعی گوناگون و فقدان برنامه ریزی در این حوزه، امکان ادامه ی رشد طبیعی و زندگی کودکان را مختل و جوامع را با پدیده ی نوظهور کودکان کار و خیابان روبرو ساخته است. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی بررسی عوامل موثر در توانمندسازی کودکان کار و خیابان بر مبنای مطالعه ای توصیفی همبستگی بوده است. جامعه ی آماری پژوهش شامل کارکنان ستادهای توانمندساز شهر تهران به تعداد 600 نفر می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ی 39 سوالی است که روایی آن به دو روش محتوایی و سازه و پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ (908/0) تایید گردیده است. نتایج نشان داد که گر چه وجود مولفه های سرمایه ی اجتماعی اعم از اعتماد، انسجام و مشارکت در بین کارکنان ستادهای توانمندساز به شکل مستقیم بر ارتقاء توانمندی های کودکان کار و خیابان تاثیرگذار نبوده است، ولی شکل گیری روابط اجتماعی مستحکم بین مددکاران موجب خلق شبکه های گسترده ی ارزش ساز اجتماعی با رویکرد کارآفرینانه گردیده و ظرفیت سازی در کودکان آسیب پذیر را به صورت غیر مستقیم فراهم ساخته است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
57 -78
لینک کوتاه:
magiran.com/p1868155 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
امکان پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.