تنوع ژنتیکی و آنالیز فیلوژنتیکی ناحیه D-loop ژنوم میتوکندری گوسفند نژاد بلوچی

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
توالی یابی ژنوم میتوکندری یکی از رایج ترین روش های طبقه بندی تکاملی حیوانات می باشد. به منظور بررسی تاریخچه تکاملی گوسفند نژاد بلوچی واقع در منطقه شرق کشور ایران، از 30 نمونه گوسفندان واقع در مرکز اصلاح نژاد شمال شرق کشور به صورت تصادفی خونگیری شد. بعد از استخراج DNA توسط کیت DIAtom DNA Prep و تکثیر ناحیه D-loop میتوکندری ژنوم به کمک پرایمر های اختصاصی، تولی یابی انجام پذیرفت. بررسی کیفیت توالی ها، ساختار نوکلئوتیدی و جهش های مربوطه با استفاده از نرم افزارهای مختلف انجام شد. هشت زیر گروه هاپلوتایپی هر یک با فراوانی 4/7، 4/7، 81/14، 11/11، 51/18، 81/14، 11/11 و 81/14 مشاهده و تنوع ژنتیکی موجود در بین 27 نمونه 005/0± 0131/0 محاسبه شد که این مقدار در محدوده ی متوسط تنوع نوکلئوتیدی در یوکاریوت ها قرار داشت. آنالیز فیلوژنتیکی این نمونه ها نشان داد که گوسفند نژاد بلوچی در گروه هاپلوتایپی A واقع شده است. از آنجا که خاستگاه اصلی هاپلوتایپ A مربوط به آسیا و خاور میانه می باشد و با توجه به نتایج مطالعات قبلی بر روی گوسفندهای بومی ایران که حاکی از قرار گرفتن این گوسفندان در هاپلوتایپ مذکور می باشد، قرار گرفتن گوسفند بلوچی نیز در این هاپلوتایپ قابل توجیه است.
زبان:
فارسی
صفحات:
131 تا 139
لینک کوتاه:
magiran.com/p1870258 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!