بررسی سروکانورشن تست پوستی سل در پرسنل بیمارستان رازی قائم شهر در سال های 96-1394

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
سل بیماری مسری است که توسط باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ایجاد می شود. نزدیک به 30 درصد جمعیت جهان به عامل بیماری سل آلوده هستند که در 10-5 درصد آن ها بیماری سل بروز می کند. هدف از این مطالعه بررسی سروکانورشن تست پوستی سل بوده است.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر مطالعه ای مقطعی بر روی 114 پرسنل بیمارستان رازی قائمشهر در سال های 96-1394 بود. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود و نتایج تست پوستی سل ثبت شد. تجزیه و تحلیل آماری داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 20 صورت گرفت.
یافته ها
8/15 درصد افراد مرد و 2/84 درصد زن بودند. میانگین سنی افراد 03/5 ± 42/29 سال بود. 33 درصد سل نهفته قدیمی داشتند. 4/11 درصد تست پوستی توبرکولین نوبت اول مثبت داشتند و در نوبت دوم 84/36 درصد مثبت شدند. در 44/25 درصد سروکانورشن تست پوستی سل مشاهده شد.4/61 درصد افراد مورد مطالعه سابقه کاری بیشترمساوی 10 سال داشتند که 5/61 درصد پرسنل بخش عفونی بودند. بین سن، جنس و سابقه کاری با نتیجه مثبت تست پوستی سل ارتباط آماری معناداری برقرار بود (به ترتیب 002/0= p، 021/0=p، 01/0= p). اختلاف آماری معنی داری بین نتیجه پوستی تست توبرکولین نوبت اول و دوم وجود داشت (0001/0< p).
استنتاج: پرسنل بیمارستانی به دلیل تماس مستقیم با بیماران مبتلا به سل در ریسک عفونت با عامل بیماری سل می باشند. از طرفی با توجه به سروکانورشن تست پوستی توبرکولین، لازم است به طور سالیانه تحت غربالگری قرار گیرند. ایزولاسیون بیماران سل ریوی مورد توجه قرار گیرد و آموزش های لازم جهت پیشگیری از ایجاد عفونت برای پرسنل مدنظر قرار داده شود و وسایل حفاظت فردی برای کارکنان تهیه گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
158 -163
لینک کوتاه:
magiran.com/p1874091 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.