ساخت، شناسایی و بررسی خواص ضدباکتری نانوذرات MgO در ماتریس زئولیتی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف
آلودگی میکروبی خطر بزرگی برای سلامت انسان محسوب می شود. مطالعات نشان داده اند ترکیبات ضدمیکروبی که ساختارهای نانوذره دارند، علیه عوامل باکتریایی می توانند بسیار کارآمد باشند. نانو ساختارهای اکسیدهای فلزی پتانسیل خوبی برای کاهش آلودگی میکروبی دارند. هدف از این تحقیق بررسی اثر ضدمیکروبی نانوذرات منیزیم اکسید در ماتریس زئولیتی بر علیه باکتری های گرم مثبت و گرم منفی بود.
مواد و روش کار
نانوذراتMgO به طور موفقیت آمیزی با روش واکنش حالت جامد از Mg(NO3)2.6H2O در ماتریس موردنیت بزرگ سنتز شدند. نمونه های سنتزشده با استفاده از XRD، FTIR، SEM و TEM ارزیابی و شناسایی می شوند. فعالیت ضدمیکروبی نانوذرات به روش تعیین حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد و انتشار دیسک، در مقایسه با آنتی بیوتیک های استاندارد، علیه باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا بررسی شد.
یافته ها
نتایج XRD، پیک های پراش برای هر دو ترکیب را در نانوکامپوزیت نشان می دهد. مطالعات XRD نشان می دهد که نانوذرات منیزیم اکسید سنتزشده ساختار مکعبی دارند. میانگین سایز نانوذرات با میکروسکوپ الکترونی عبوری حدود nm14 تخمین زده شد. براساس نتایج به دست آمده این نانوذرات علیه باکتری های انتخاب شده فعالیت ضدمیکروبی دارند.
نتیجه گیری
MgO فعالیت ضدباکتریایی قوی ای را نشان می دهد که از گونه های اکسیژن فعال و خاصیت قلیایی آن منشا می گیرد. نانوذرات MgOبه غشای سلولی آسیب می رسانند و پس از آن باعث نشت محتویات داخل سلولی شده که به نوبه خود منجر به مرگ سلول های باکتریایی می شوند.
زبان:
فارسی
صفحات:
116 تا 124
لینک کوتاه:
magiran.com/p1876079 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!