شناسایی و تحلیل موانع پیاده سازی برنامه های استراتژیک در شرکت های صنعتی با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه ای

پیام:
چکیده:

هدف تحقیق حاضر شناسایی و تحلیل موانع پیاده سازی برنامه های استراتژیک در شرکت های صنعتی با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه ای در قالب مطالعه ی موردی در شرکت های صنعتی شهرستان سمنان می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران شرکت های صنعتی فعال در شهرستان سمنان و نمونه آماری 10 نفر از این افراد می باشند که با استفاده از روش قضاوتی انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها یک پرسشنامه است که قابلیت اعتبار آن با استفاده از روش روایی محتوا و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تایید شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که موانع عملیاتی، ساختاری، انسانی، ارتباطی و راهبردی بر پیاده سازی برنامه های استراتژیک در شرکت های صنعتی تاثیرگذار هستند. همچنین از بین موانع مذکور، موانع انسانی بیشترین تاثیر و موانع ارتباطی کمترین تاثیر را بر پیاده سازی برنامه های استراتژیک در شرکت های صنعتی دارا می باشند. در مجموع با توجه به داده های گردآوری شده و تحلیل های انجام شده، مدل مفهومی تحقیق پذیرفته شد

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
133 -152
لینک کوتاه:
magiran.com/p1876882 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.