تاثیر عصاره تاننی استخراج شده از محصول فرعی پسته با حلال های مختلف بر تجزیه پذیری پروتئین کنجاله سویا در شکمبه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
تانن ها توانایی کاهش تجزیه پذیری پروتئین در شکمبه و افزایش پروتئین عبوری به روده کوچک را دارند. این آزمایش با هدف بررسی تاثیر عصاره تاننی استخراج شده از محصول فرعی پسته با حلال های آب، اتانول 70 درصد و متانول 80 درصد بر تجزیه پذیری پروتئین کنجاله سویا در شکمبه انجام شد. مقادیری از عصاره ها به کنجاله سویا اضافه شد تا غلظت تانن اضافه شده به مخلوط به 5/0 و یک درصد رسید. در کنجاله سویای بدون عصاره (شاهد) و کنجاله های سویای عمل آوری شده با غلظت های 5/0 و یک درصد از سه نوع عصاره (شش تیمار) ، میزان ناپدیدشدن شکمبه ای و پس از شکمبه ای و همچنین تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و پروتئین خام با سه تکرار اندازه گیری شد. برای تعیین میزان ناپدیدشدن و تجزیه پذیری نمونه ها در شکمبه، از سه راس گاو نر اخته شده تالشی با فیستولای شکمبه ای، و برای تعیین میزان ناپدیدشدن پس از شکمبه ای از دستگاه شبیه ساز هضم استفاده شد. فرآوری کنجاله سویا با یک درصد تانن از عصاره آبی، 5/0 و یک درصد تانن از عصاره های اتانولی و متانولی سبب کاهش ناپدیدشدن شکمبه ای پروتئین خام گردید (01/0> P) ، بدون آن که میزان ناپدیدشدن ماده خشک و پروتئین خام در کل دستگاه گوارش را تغییر دهد. فرآوری کنجاله های سویا با 5/0 و یک درصد تانن استخراج شده با آب، اتانول و متانول، غلظت پروتئین های با تجزیه پذیری سریع را کاهش داد (01/0> P). به طور کلی تانن عصاره های آبی، اتانولی و متانولی محصول فرعی پسته می توانند تجزیه پروتئین کنجاله سویا در شکمبه را کاهش دهند، هرچند استفاده از عصاره آبی محصول فرعی پسته اقتصادی و کاربردی تر است.
زبان:
فارسی
صفحات:
243 تا 255
لینک کوتاه:
magiran.com/p1882339 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!