اثر عصاره هیدروالکلی دو گونه آویشن بر گوارش پذیری مواد مغذی و وضعیت آنتی اکسیدانی جوجه های گوشتی

پیام:
چکیده:
اثر عصاره هیدروالکلیدو گونه آویشن و فلاوومایسین برگوارش پذیریمواد مغذی و وضعیت آنتی اکسیدانی جوجه های گوشتی، با استفاده از 128قطعهجوجه یک ر وزهسویهراس308درقالب طرحکاملا تصادفی با چهار تیمار، چهاربررسی شد. تیمارها شامل شاهد، 05/0 درصد عصاره آویشن دنائی، 05/0 درصد عصاره آویشن کوهی و 1/0 درصد فلاوومایسین بودند. جوجه هایی که در جیره خود فلاوومایسین دریافت کردند، افزایش وزن و ضریب تبدیل بهتری داشتند (05/0p<). تغذیه جیره های حاوی آویشن اثری بر افزایش وزن نداشت ولی پرندگانی که جیره حاوی عصاره آویشن دنائی دریافت کردند، ضریب تبدیل بهتری نسبت به گروه شاهد داشتند (05/0p<). ارتفاع پرز و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت در ژژنوم پرندگانی که با جیره حاوی عصاره آویشن دنائی و یا فلاوومایسین تغذیه شدند، بیشتر بود (05/0p<). سطح پرزها در ژژنوم پرندگانی که با جیره های حاوی افزودنی تغذیه شدند، افزایش یافت (05/0p<). تغذیه جوجه ها با جیره های حاوی عصاره آویشن دنائی و فلاوومایسین سبب کاهش ضخامت لایه ماهیچه ای در ژژنوم آنها شد (05/0p<). گوارش پذیری ماده خشک و ماده آلی با مصرف عصاره آویشن کوهی و فلاوومایسین افزایش یافت (05/0p<). ابقای نیتروژن در پرندگانی که جیره های حاوی افزودنی دریافت کردند، بیشتر از پرندگان شاهد بود (05/0p<). فعالیت سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز خون پرندگان تغذیه شده با عصاره آویشن بیشتر از پرندگان شاهد بود (05/0p<). میزان مالون دی آلدئید گوشت ران پرندگان دریافت کننده جیره حاوی عصاره آویشن کوهی در مقایسه با سایر تیمارها کاهش یافت (05/0p<). بر اساس نتایج این تحقیق، استفاده از 05/0 درصد عصاره آویشن دنائی در جیره جوجه های گوشتی ضریب تبدیل خوراک، شاخص های ریخت سنجی مخاط روده و وضعیت آنتی اکسیدانی بدن را بهبود می بخشد و می تواند به عنوان یک ترکیب محرک رشد پیشنهاد شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
305 -314
لینک کوتاه:
magiran.com/p1882356 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!