کیفیت سنجی غیر مخرب انگور رقم عسگری بر پایه طیف سنجی فروسرخ نزدیک

پیام:
چکیده:
برای اندازه گیری ویژگی های کیفی میوه ها و سبزی ها از روش های مخرب و غیر مخرب متعددی استفاده می شود. روش های مخرب عمدتا هزینه بر و وقت گیر هستند. در این پژوهش، برخی ویژگی های کیفی میوۀ انگور رقم عسگری شامل مواد جامد حل شدنی (SSC) ، اسید قابل تیترکردن (TA) ، pH، و فنل کل (TP) با طیف سنجی فروسرخ نزدیک (NIRS) اندازه گیری شدند. بدین منظور از 110 نمونه در دامنۀ طیفی 1700-900 نانومتر طیف سنجی شد و بلافاصله از روش های شیمیایی برای اندازه گیری ویژگی های کیفی انگور رقم عسگری استفاده گردید و پس از آن مدل های کالیبراسیون برای ارتباط بین داده های طیفی و داده های حاصل از روش های شیمیایی تدوین شدند. بهترین مدل های رگرسیون حداقل مربعات جزیی (PLS)
دارای ریشۀ میانگین مربعات خطای پیش بینی (RMSEP) 580/0 درجه بریکس، 020/0 درصد، 125/0 و 441/23 میلی گرم بر لیتر و ضریب همبستگی (rp) 927/0، 806/0، 898/0 و 866/0 به ترتیب برای SSC، TA، pH و TP بودند. مقایسۀ میانگین های پیش بینی شده با بهترین مدل های برازش و اندازه گیری شده با روش های مرجع برای هر صفت نشان می دهد که بین مقادیر اندازه گیری شده و پیش بینی شده با بهترین مدل در سطح احتمال 5 درصد اختلاف معنی دار وجود ندارد. نتایج این پژوهش همچنین نشان می دهد که NIRS می تواند روشی سریع برای اندازه گیری برخی ویژگی های کیفی درونی انگور رقم عسگری، حتی ویژگی هایی باشد که اندازه گیری آنها دشوار است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -24
لینک کوتاه:
magiran.com/p1887945 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.