بررسی ارتباط مولفه های جو ایمنی کارکنان با عملکرد ایمنی در پروژه های ساختمانی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
باوجود پیشرفتهای ایمنی در صنایع ایران، شرایط ایمنی صنعت ساختمان، در سطح مطلوب نبوده و جهت بهبود شرایط کار باید از وجوه مختلف مورد بررسی قرار گیرد. هدف این مطالعه ارزیابی ساختار جو ایمنی در صنعت ساختمان سازی و تاثیر سطح جوایمنی بر عملکرد ایمنی و نیز ارزیابی رابطه جو ایمنی با شاخص تکرار حوادث بود.
روش بررسی
این مطالعه در 4 پروژه ساختمانی انجام گردید. جو ایمنی در بین 226 کارگر این پروژه ها با استفاده از پرسشنامه اعتبار بخشی شده، و سطح عملکرد ایمنی با استفاده از روش شرکت گاز پارس جنوبی شامل چک لیستی از آیتم های مهم در ایمنی ساخت و ساز، ارزیابی شد. جهت ارزیابی ساختار جو ایمنی از تحلیل عاملی اکتشافی و برای ارزیابی ارتباط بین مولفه های جو ایمنی و فاکتورهای عملکرد ایمنی و شاخص تکرار حوادث از آزمون پیرسون استفاده گردید.
یافته ها
31 عدد از سوالات پرسشنامه اصلی در قالب 8 مولفه قرار گرفتند. امتیاز جو ایمنی با بخش اول ارزیابی عملکرد ایمنی (ارزیابی عملکرد ایمنی پیمانکار– بخش 1) ، همبستگی مثبت و معنی دار داشت. همبستگی بین دیگر ابعاد ارزیابی عملکرد ایمنی و مولفه های جوایمنی، علیرغم مقدار بالای آن، معنی دار نبود. امتیاز جو ایمنی، مولفه آگاهی و شناخت مقررات ایمنی و مولفه قوانین و مقررات ایمنی همبستگی منفی و معنی دار با شاخص تکرار حادثه داشتند.
نتیجه گیری
بر اساس نتایج این تحقیق جوایمنی و عملکرد ایمنی در پروژه های ساختمانی با یکدیگر ارتباط دارند. در بین مولفه های جو ایمنی در پروژه های ساختمانی مورد بررسی، مولفه های 1 (آگاهی و شناخت مقررات ایمنی) و 7 (قوانین و مقررات ایمنی) اهمیت بیشتری در ایمنی محیط کار داشته و افزایش امتیاز در این ابعاد با کاهش حوادث همراه بوده است. این مطالعه نشان داد می توان از 6 بعد ابزار ارزیابی عملکرد پیمانکاران شرکت گاز، جهت ارزیابی عملکرد ایمنی و بهداشتی پیمانکاران ساختمانی استفاده نمود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -30
لینک کوتاه:
magiran.com/p1889825 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.