مقایسه اثربخشی پیاده روی همراه با تمرینات کششی و مصرف دارچین بر دیسمنوره اولیه

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
دیسمنوره اولیه به گرفتکی قسمت پایینی شکمی اطلاق می شود که بلافاصله و یا در طول قاعدگی رخ می دهد و تاثیر منفی بر کیفیت زندگی زنان دارد. هدف از مطالعه حاضر مقایسه اثربخشی پیاده روی همراه با تمرینات کششی و مصرف دارچین بر دیسمنوره اولیه بود.
روش کار
در این مطالعه نیمه تجربی 59 دختر غیرفعال با دیسمنوره متوسط و شدید به صورت تصادفی و در دسترس انتخاب و به گروه های کنترل، تمرین، دارچین و تمرین + دارچین تقسیم شدند. برنامه تمرینی شامل 6 تمرین کششی (30-45 دقیقه در روز) و پیاده روی (25- 45 دقیقه در روز) ، سه جلسه در هفته و طی 8 هفته بود. دارچین (کپسول 500 میلی گرمی) با شروع درد و 72 ساعت اولیه قاعدگی مصرف شد. شدت و مدت درد قاعدگی به ترتیب با استفاده از مقیاس های آنالوگ بصری و قاعدگی کوکس تعیین شد. از آزمون های آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر و یک راهه برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
یافته ها
هرسه مداخله با کاهش معنی دار شدت و مدت درد دیسمنوره، پس از 4 و یا 8 هفته همراه بودند اما تفاوت معنی داری بین اثر بخشی این مداخله ها در شدت و مدت درد دیسمنوره وجود نداشت. به علاوه تاثیر 8 هفته ای هر یک از مداخله ها بر شدت درد و مداخله ترکیبی بر مدت درد در مقایسه با 4 هفته بیشتر بود.
نتیجه گیری
مداخله های غیردارویی پیاده روی همراه با تمرینات کششی، مصرف دارچین و مداخله ترکیبی می توانند شدت و مدت درد دیسمنوره را دختران غیرفعال کاهش بخشند و به عنوان شیوه های درمانی بی خطر و موثر برای دیسمنوره اولیه مورد توجه قرار گیرند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -19
لینک کوتاه:
magiran.com/p1890306 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.