تغییرهای فیزیکوشیمیایی و ترکیب های زیست فعال میوه پرتقال خونی رقم سانگین در دوره رسیدن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
رنگ قرمز ناشی از آنتوسیانین باعث بهبود ویژگی‏های کیفی میوه‏های پرتقال خونی می‏شود. شناخت تغییرهای فیزیکوشیمیایی و ترکیب های زیست فعال میوه پرتقال خونی مانند آنتوسیانین در دوره رسیدن می تواند امکان تعیین بهترین زمان برداشت با بیشترین کیفیت میوه را فراهم آورد. به منظور بررسی تغییرهای فیزیکوشیمیایی و ترکیب های زیست فعال میوه پرتقال خونی رقم سانگین در دوره رسیدن میوه، آزمایشی در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در سه زمان برداشت (255، 285 و 315 روز بعد از مرحله تمام گل) با چهار تکرار انجام شد. نتیجه ها نشان داد مقدار سفتی میوه در زمان سوم نمونه برداری کاهش یافت که تفاوت معنی داری با مرحله دوم نمونه برداری (285 روز بعد از تمام گل) نداشت. مقدار آنتوسیانین کل در دوره آزمایش ابتدا افزایش و سپس کاهش یافت که نشان دهنده شروع تجزیه شدن آنتوسیانین در میوه های روی درخت بود، به طوری که در 315 روز بعد از مرحله تمام گل، مقدار آنتوسیانین کل نسبت به زمان دوم نمونه برداری 37% کاهش یافت. فعالیت آنتی اکسیدانی، مقدار فنول کل و آسکوربیک اسید میوه در سه مرحله نمونه برداری به طور معنی داری افزایش یافت. به طور کلی، با افزایش زمان ماندگاری میوه‏ها روی درخت ممکن است آنتوسیانین تجزیه شده و کیفیت میوه‏ها کاهش یابد. بنابراین برای برداشت میوه‏های پرتقال خونی رقم سانگین با بیشترین کیفیت لازم است افزون بر در نظر گرفتن شاخص طعم به دیگر ویژگی‏های فیزیکوشیمیایی و ترکیب های زیست فعال به‏ویژه آنتوسیانین توجه کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
365 تا 376
لینک کوتاه:
magiran.com/p1891964 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!