فهرست مطالب

مجله علوم و فنون باغبانی ایران
سال بیست و چهارم شماره 3 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/02
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فاطمه ناظوری*، فتانه موسی پور، محمدرضا پیرمرادی، سید حسین میردهقان، زهرا محمدی صفحات 317-332

  این پژوهش به منظور بررسی تاثیر تیمار تلفیقی کربوکسی متیل سلولز (CMC) با غلظت های مختلف اسانس میخک هندی (M) بر عمر انباری پسته تر رقم احمدآقایی انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا شد. عامل اول، به صورت غلظت پوشش خوراکی شامل شاهد (آب مقطر)، 5/0 درصد CMC به تنهایی و همراه با سه غلظت مختلف اسانس میخک شامل 400، 800 و 1200 میلی گرم در لیتر، و عامل دوم طول دوره انبارمانی در دو سطح 25 و 50 روز، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در طی دوره انبارمانی، رطوبت پوست و مغز، عطر و طعم مغز در تمام تیمارها کاهش، ولی مقدار نشت یونی، فعالیت آنزیم پراکسیداز، قهوه ای شدن، پوسیدگی و سرمازدگی با افزایش روبه رو شد. میوه های تیمار شده با CMC همراه با 400 و 1200 میلی گرم بر لیتر اسانس میخک، دارای بهترین طعم و مزه در مقایسه با نمونه های شاهد بودند. کم ترین مقدار نشت یونی مربوط به تیمار تلفیقی CMC همراه با 1200 میلی گرم بر لیتر اسانس میخک بود که اختلاف معنی داری با تیمار تلفیقی CMC همراه با 800 میلی گرم بر لیتر نداشت. پسته های تیمار شده با آب مقطر، سطح بالاتری از پوسیدگی (22 درصد)، سرمازدگی (22 درصد) و فعالیت آنزیم پراکسیداز (48درصد) را نسبت به تیمارهای تلفیقی نشان دادند.

  کلیدواژگان: ارزیابی حسی، فعالیت آنزیمی، فساد میوه، سرمازدگی
 • آمنه قربانی، حسن ساری خانی*، علی اصغر زینانلو صفحات 333-344

  پارامترهای فلورسانس و محتوای کلروفیل از مهمترین فاکتورها برای تعیین ظرفیت فتوسنتزی در طول زندگی گیاهان می باشد. در این پژوهش اثر نانو ذرات دی اکسید سیلسیم بر ویژگی های محتوای نسبی آب برگ، پایداری غشای یاخته ای، رنگدانه های فتوسنتزی و کارکرد فتوسیستم II در شرایط تنش شوری کلرید سدیم در پنج رقم زیتون به صورت گلدانی مورد بررسی قرار گرفت. دو رقم زیتون (کرونیکی و کنسروالیا به ترتیب به عنوان شاهد مقاوم و حساس به شوری) و سه نژادگان (دیره، کلاه فرج و شیراز) در مرحله رویشی در دو سطح شوری (صفر و 150 میلی مولار) کلرید سدیم و سه سطح نانوذرات دی اکسید سیلیسیم (صفر، 1 و 2 میلی مولار) بررسی شدند. نتایج نشان داد که در تمامی ارقام مورد بررسی، در تیمار شوری کلرید سدیم، پایداری غشا و محتوای نسبی آب برگ کاهش یافت. در مقابل استفاده از نانو ذرات دی اکسید سیلسیم سبب افزایش محتوای نسبی آب برگ، پایداری غشای یاخته ای و مقدار رنگدانه های فتوسنتزی در هر دو شرایط شاهد و تنش شوری گردید. نژادگان شیراز به دلیل برتری در بیشتر صفات مرتبط با تحمل به شوری در مقایسه با سایر رقم ها، تحمل بیشتری نسبت به شوری کلرید سدیم داشت. در مجموع می توان نتیجه گرفت که تنش شوری سبب کاهش محتوای رنگدانه های فتوسنتزی، محتوای نسبی آب برگ، پایداری غشای یاخته ای و همچنین عملکرد فتوسیستم II شد و نانو ذرات دی اکسید سیلسیم سبب بهبود این صفات گردید. به نظر می رسد کاربرد دی اکسید سیلسیم در غلظت 2 میلی مولار سبب کاهش اثرات مخرب تنش شوری کلرید سدیم در ارقام مورد مطالعه زیتون می شود.

  کلیدواژگان: زیتون، کلروفیل، تنش شوری، نانوذرات سیلیس، شاخص های فلورسانس کلروفیل
 • سپیده هوشمند، سعیده علیزاده سالطه*، صابحعلی بلند نظر، الیاس آریاکیا صفحات 345-358

  از جمله گیاهان با ارزش ایران، گونه های جنس Artemisia متعلق به تیره Asteraceae می باشند که پراکندگی نسبتا وسیعی در نقاط مختلفی از ایران دارند. پتانسیل آنتی اکسیدانی به میزان قابل توجهی با ماهیت حلال، روش استخراج گیاه جمع آوری شده از هر منطقه، بستگی به پارامترهای زیادی ازجمله آب و هوا، ارتفاع و نور دارد. در این مطالعه، گیاه دارویی افسنطین با نام علمی Artemisia absinthium از 3 ناحیه مختلف ایران جمع آوری و پتانسیل آنتی اکسیدانی این اکوتیپ ها ارزیابی شد. در این پژوهش خواص دارویی ازجمله فعالیت آنتی اکسیدانی (با دو روش DPPH و FRAP)، مقدار فنول و فلاونویید کل در عصاره های قطبی (اتانول) و نیمه قطبی (اتیل استات)، درصد و تنوع ترکیبات اسانس مورد ارزیابی قرار گرفت. اکوتیپ گیلان دارای بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی بود و در مجموع اکوتیپ سمنان کمترین بازداری آنتی اکسیدانی را از خود نشان داد و حلال نیمه قطبی اتیل استات فعالیت احیاکنندگی بالاتری را نشان داد، که این مورد بیانگر این است که نوع حلال مورد استفاده در عصاره گیری بر فعالیت آنتی اکسیدانی بسیار موثر می باشد. در اکوتیپ های بررسی شده از دامنه 65/78 تا 58/92 درصد در روش DPPH و از 76/11 تا 88/18 (در میلی مول آهن) در روش FRAP به دست آمد. اکوتیپ گیلان دارای بیشترین محتوای فنولی در عصاره قطبی و اکوتیپ گلستان بیشترین محتوای فلاونوییدی را در عصاره نیمه قطبی نشان داد. اکوتیپ سمنان بیشترین ترکیبات مونوترپن اکسیژن دار و بیشترین ترکیب در اسانس را در بین دیگر اکوتیپ ها دارا بود. اکوتیپ گلستان دارای بیشترین درصد اسانس در بین دیگر اکوتیپ ها بود. تنوع محتویات فنولی، ترکیبات اسانس و آنتی اکسیدانی مشاهده شده در سه اکوتیپ مورد مطالعه می تواند به علت عوامل مختلف اکولوژیکی، ژنتیکی، جغرافیایی و فاکتورهای تغذیه ای باشد.

  کلیدواژگان: افسنطین، DPPH، FRAP، عصاره قطبی، عصاره نیمه قطبی
 • ارزیابی ویژگی های کمی و کیفی تیپ های مختلف کاهو برای تولید در شرایط گلخانه
  سید حسن موسوی*، محسن خدادادی، ساسان علی نیائی فرد صفحات 359-366

  در این مطالعه ارقام و نژادگان های بومی کشور شامل دو رقم داخلی و شش نژادگان داخلی به همراه پنج نژادگان کاهوی آیسبرگ به منظور تولید در شرایط گلخانه، در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور در کرج مورد ارزیابی قرار گرفتند. شاخص های موثر بر عملکرد مانند طول برگ، عرض برگ، تعداد برگ، شکاف در برگ،  طول هد، قطر هد  فشردگی هد و شاخص های کیفی نظیر تردی بافت، طعم برگ، رنگ برگ، وجود آنتوسیانین مورد بررسی قرار گرفت نتایج پژوهش نشان داد که همبستگی مثبت و معنی دار بین اجزاء عملکرد با عملکرد وجود داشته به طوری که نژادگان های گریزلی، برازجان، بالاترین طول و قطر برگ و هد را داشتند. طول هد بیشترین تاثیر در شاخص عملکرد آزمایش را داشت. بین ارقام و نژادگان های مورد بررسی از نظر   شاخص های کیفی و رسیدگی تنوع وجود داشت. ارقام گریزلی، بومبولا، برازجان، کرج، پیچ اهواز و وارش بازارپسندی و طعم و مزه مناسبتری داشتند. ارقام گریزلی، بومبولا و وارش و نژادگان های برازجان، کرج و پیچ اهواز برای استفاده در برنامه به نژادی و یا کشت در شرایط گلخانه ای انتخاب شدند.

  کلیدواژگان: عملکرد، آیسبرگ، تنوع، انتخاب، نژادگان، رقم
 • عزیز رضایی*، رحیم نیکخواه، محمدامین کهنمو صفحات 367-376

  میوه توت فرنگی پس از برداشت به دلیل تنفس شدید، بافت لطیف، میزان آب فراوان، و حساسیت زیاد به  عوامل بیماری زا،  حساس و فسادپذیر بوده و به همین دلیل عمر انبارمانی کوتاهی دارد. این مطالعه به منظور بررسی اثر پوشش های خوراکی موسیلاژ و اسانس های گیاهی بر افزایش عمر انبارمانی و حفظ کیفیت میوه توت فرنگی رقم پاروس در مدت 12 روز  نگهداری در انباری با دمای 4 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5±75 درصد، طراحی و اجرا شد. اثر اسانس های آویشن، زنیان و موسیلاژ های اسفرزه و کتان و ترکیب آن ها با یکدیگر، جهت پوشش دار نمودن میوه توت فرنگی استفاده شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا و پارامترهایی مانند درصد پوسیدگی، سفتی بافت میوه، اسکوربیک اسید، مواد جامد محلول کل (TSS)، اسیدیته قابل تیتراسیون (TA) و اسیدیته (pH) آب میوه 4، 8 و 12 روز پس از انبارمانی اندازه گیری شد. براساس نتایج  با پیشرفت زمان انبارداری در پارامترهایی مانند ویتامین ث، TA، سفتی بافت و آنتوسیانین روند کاهشی و در درصد پوسیدگی و pH آب میوه روندی افزایشی داشتند. به طور کلی تیمار های پوششی موسیلاژ و اسانس به تنهایی یا ترکیب با یکدیگر برای نگهداری و پس از برداشت توت فرنگی رقم پاروس مناسب می باشد. تیمار ترکیبی اسفرزه به همراه اسانس های آویشن و زنیان با داشتن بیش ترین تاثیر بر خصوصیات کمی و کیفی میوه های توت فرنگی در این پژوهش به عنوان تیمارهای برتر معرفی می گردد.

  کلیدواژگان: اسفرزه، آویشن، آنتوسیانین، زنیان، کتان
 • آرزو منگلی پور رباط، جلال غلام نژاد*، مصطفی شیرمردی، مریم دهستانی، الهه زمانی، ناصر محمدی صفحات 377-386

  مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر عصاره های اسپند، اسطوخودوس، رازیانه و دارچین بر ویژگی های پس از برداشت گل رز  رقم سامورایی انجام شد. برای این منظور، از غلظت های گوناگون عصاره های گیاهی یاد شده به همراه پاتوژن قارچی Botrytis cinerea و کلرید کلسیم استفاده شد. یافته ها نشان داد که دارچین و اسپند با غلظت 2000 پی پی ام، بیشترین عمر گلجایی و کمترین تغییرات را در وزن گل از خود نشان دادند، در حالی که آب مقطر بیشترین تغییرات را در قطر گل نشان داد. علاوه بر این، اسپند، در غلظت 2000 پی پی ام، بالاترین محتوای نسبی آب برگ را به همراه داشت، در حالی که دارچین، در همان غلظت، بالاترین محتوای نسبی آب گلبرگ را نشان داد. شایان ذکر است که تیمار شاهد و رازیانه با غلظت های 500 و 1000 پی پی ام کمترین عمر گلدهی را به همراه داشت. بر اساس این نتایج، می توان استنباط کرد که تیمار دارچین و اسپند به عنوان ترکیبات طبیعی برای افزایش عمر گل رز بریده شده رقم سامورایی  نویدبخش است.

  کلیدواژگان: کلرید کلسیم، Botrytis cinerea، عمر گلجایی، رز، عصاره گیاهی
 • قاسم اخبارفر، علی نیکبخت*، نعمت الله اعتمادی صفحات 387-402

  زردبرگی و خزان زودرس سبب اختلال در رشد درختان چنار فضای سبز شهرهای ایران شده است. آزمایش حاضر با هدف مطالعه تاثیر درون درمانی با سیستم کم فشار شرکت فرت اینجکت با منابع آهن و عصاره جلبک دریایی در کاهش زردبرگی درختان چنار در مقایسه با کاربرد خاکی سکوسترون آهن در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار، اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل تزریق ترکیب آمینوکلات، گلوکونات، سیترات و سولفات آهن با عصاره جلبک دریایی در مقایسه با کاربرد خاکی سکوسترون آهن و شاهد بود. محتوی کلروفیل، آهن برگ، نسبت Fv/Fm، محتوای آب نسبی برگ، دی اکسید کربن اتاقک روزنه، فتوسنتز، سرعت تعرق، کارایی مصرف آب و کیفیت ظاهری درختان ارزیابی شد. ترکیب آمینو کلات آهن 4%+ عصاره جلبک 2% و گلوکونات آهن 4%+ عصاره جلبک دریایی 2% در مقایسه با سایر تیمارها سبب بیش ترین افزایش معنی دار کلروفیل برگی، مقدار آهن، محتوی آب نسبی برگ، فلورسانس کلروفیل، کیفیت ظاهری و بهبود پارامترهای فتوسنتزی درخت شد. به طور کلی، تزریق ترکیب آهن و عصاره جلبک به دلیل اثر آهن در سنتز کلروفیل و تحریک رشد توسط عصاره جلبک دریایی مفید بود.

  کلیدواژگان: آهن، تزریق تنه، عصاره جلبک دریایی، زرد برگی
 • پریسا حیاتی، مهدی حسینی فرهی، غلامرضا عبدی *، محسن رادی، لیلا تقی پور صفحات 403-418

  عروسک پشت پرده یا فیسالیس (Physalis peruviana L.) میوه ای پرطرفدار است که به دلیل وجود خواص تغذیه ای و دارویی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این میوه ارزشمند دارای عمر کوتاهی می باشد و تاکنون تحقیقات بسیار کمی در زمینه فیزیولوژی پس از برداشت آن صورت گرفته است. بدین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح به طور کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. فاکتور اول سطوح مختلف غلظت های گاما آمینو بوتیریک اسید (0، 5، 10 و  15 میلی مولار)، فاکتور دوم زمان انبارداری در 3 سطح (7، 14 و 21 روز نگهداری در دمای 15 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 70 درصد) و فاکتور سوم مرحله برداشت (بر اساس رنگ ظاهری میوه در دو سطح سبز مایل به زرد و نارنجی) بود. نتایج به دست آمده نشان داد که میزان کاهش وزن در میوه های تیمار شده با گابا در پایان دوره انبارداری نسبت به میوه های شاهد کمتر بود و بیشترین میزان کاهش وزن (62/12 درصد) پس از 21 روز انبارمانی در میوه های شاهد نارنجی رنگ، در مقایسه با سایر تیمارها به دست آمد. سفتی بافت میوه های تیمار شده با گابا در پایان دوره انبارمانی کاهش کمتری نسبت به میوه های تیمار نشده نشان داد، به طوریکه بیشترین کاهش سفتی پس از 21 روز انبارمانی، در میوه های شاهد نارنجی رنگ مشاهده شد. کاربرد گابا میزان پوسیدگی را به طور معنی داری کاهش داد. بیشترین میزان فعالیت آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز، گوایاکول پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز در میوه های تیمار شده با 15 میلی مولار گابا در مقایسه با میوه های شاهد مشاهده شد. در نهایت کاربرد پس از برداشت گابا در غلظت 15 میلی مولار برای حفظ کیفیت میوه فیسالیس پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: شاخص طعم، درصد پوسیدگی، سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز، گوایاکول پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز
 • فراز امیری، عبدالحسین ابوطالبی جهرمی *، عبدالرسول ذاکرین، حامد حسن زاده خانکهدانی، عبدالکریم اجرایی صفحات 419-432

  فلفل دلمه ای (Capsicum annuum L.) از سبزی های میوه ای، یکساله و متعلق به تیره Solanaceae است که زیستگاه اصلی آن کشور مکزیک و منطقه ی آمریکای جنوبی است و جایگاه ویژه ای در رژیم های غذایی جوامع مختلف دارد. تجمع بیش از حد نیترات و نیتریت، از معیارهای کاهش دهنده ی کیفیت در سبزیجات محسوب می شود. در این پژوهش اثر محلول پاشی هیومیک اسید و عصاره ی مرزنجوش بر میزان نیترات، نیتریت و برخی صفات کمی، کیفی و بیوشیمیایی دو رقم فلفل دلمه ای گلخانه ای مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمارها عبارت بودند از (شاهد، اسیدهیومیک 2/0، 6/0 و 1 درهزار و عصاره ی گیاه دارویی مرزنجوش 3 و 6 درصد) که تمامی تیمارها به صورت محلول پاشی و در 12 هفته متوالی بر روی گیاهان صورت گرفت. در این پژوهش صفاتی از قبیل میزان نیترات و نیتریت میوه، طول میوه، قطر میوه، تعداد میوه در بوته، TSS، میزان پتاسیم و کلسیم میوه، عملکرد کل، میزان آنتوسیانین و درصد کاهش وزن در پس از برداشت، مورد سنجش قرار گرفت. براساس نتایج تیمار اسید هیومیک 6/0 در هزار در رقم تارانتو نسبت به شاهد و سایر تیمارها به ترتیب با مقدار 2/52 و 2/3 میلی گرم بر کیلوگرم از میزان نیترات و نیتریت مطلوبتری برخوردار بود. تیمار اسیدهیومیک 6/0 در هزار در رقم تارانتو منجر به افزایش طول میوه و تعداد میوه در بوته و در رقم پارامو منجر به افزایش TSS میوه شد. در مقایسه ی اثر رقم بر صفات مورد بررسی، رقم تارانتو نسبت به پارامو در اغلب صفات، پتانسیل بهتری از خود نشان داد. نتایج این پژوهش بیانگر این مطلب بود که تیمار اسید هیومیک 6/0 در هزار نسبت به شاهد و سایر تیمارها از میزان نیترات و نیتریت کمتر و مطلوبتری برخوردار بود.

  کلیدواژگان: آنتوسیانین، پتاسیم، کلسیم، پس از برداشت
 • فاطمه رستگار، حمید زارع *، فرشاد صادقی صفحات 433-448

   برخی شاخص های ریخت شناسی، ویژگی مناسبی برای تمایز ارقام انجیر هستند که می توانند به عنوان شناسه جهت طبقه بندی این گونه مورد استفاده قرار گیرند. از این رو در پژوهش حاضر برای شناسایی اختصاصی  چهار رقم انجیر از  ویژگی های فیزیولوژیکی و رویشی و تعیین عمر انبارداری استفاده شد. این پژوهش در قالب طرح  بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ارقام انجیر سبز، غنی، فریدونی و سفیدک در روستای مشایخ، بخش دشمن زیاری، شهرستان ممسنی در سال 1401 انجام شد. نتایج نشان داد که عادت رشد، رنگ جوانه انتهایی، رنگ دمبرگ، شکل میوه، رنگ زمینه پوست میوه، رنگ شاخه یکساله، شکل لوب اصلی برگ، تراکم شاخه، افتادگی شاخه و قدرت رشد چهار رقم انجیر را می توان به عنوان صفات کلیدی در شناسایی ارقام به کار برد. رقم غنی دارای بالاترین نشت یونی  برگ به میزان %92/24 بود. رقم سبز به ترتیب با 13/8 و 06/11 میلی گرم بر گرم بیش ترین میزان کلروفیلa و کاروتنوئید را در برگ داشت. رقم فریدونی بیش ترین میزان مواد جامد %66/18  و بالاترین تعداد میوه (33/7) در شاخه،  کمترین وزن تر و خشک میوه، ماده خشک برگ، کمترین میزان نشت یونی (%37/15) را داشت.  کمترین طول برگ (09/94 میلی متر)، تعداد برگ (33/3)، تعداد میانگره (66/5)، و بیش ترین طول دم میوه (81/15 میلی متر) در رقم سفیدک مشاهده شد. با توجه به تجزیه خوشه ای و صفات ریخت شناسی رقم های غنی و سفیدک دارای قرابت بیش تری نسبت به هم بودند و ارقام فریدونی و سبز هم در یک گروه قرار گرفتند. عمر انباری رقم غنی نسبت به سایر ارقام بیش تر بود.

  کلیدواژگان: انجیر، صفات ریخت شناسی، عمر انباری
|
 • Fatemeh Nazoori*, Fattaneh Mosapour, Mohamadreza Pirmoradi, Seyd Hossein Mirdehghan Pages 317-332

  A study was carried out to investigate the effect of combined treatment of carboxymethyl cellulose (CMC) with different concentrations of Inian clove essential oil (M) on the storage life of Ahmad Aghaei pistachio cultivar. This research was carried out as a factorial experiment based on completely randomized design. Treatments in two levels, one concentration of edible coating: control (distilled water), 0.5% CMC along with three different concentrations of M oil including; 400, 800 and 1200 mgL-1 and the second factor of the storage period was investigated at two levels (25 and 50 days). The results showed that during storage period, hull and kernel moisture, aroma and taste decreased in all treatments, but the amount of ion leakage, peroxidas activity, browning, decay and chilling injury were increased. The application of CMC along with 400 and 1200 mgL-1 of M recorded the best taste compared to the control sample. The lowest of ion leakage was related to the combined treatment of CMC with 1200 mg, which was not significantly different from the combined treatment of CMC with 800 mgL-1. Pistachios treated with distilled water showed a higher level of decay (22%), chilling injury (22%) and peroxidase enzyme activity (48%), compared to the combined treatments.

  Keywords: Chilling injury, Enzyme activity, Fruit decay, Sensory evaluation
 • Ameneh Ghorbani, Hassan Sarikhani*, AliAsghar Zeinanloo Pages 333-344

  Fluorescence parameters and chlorophyll content are the most important factors to determine the photosynthetic capacity during the life of plants. In this research, the effect of SiO2 nanoparticles was investigated on the characteristics of RWC, membrane stability, photosynthetic pigments and the functioning of photosystem II under sodium chloride salinity stress conditions in five olive cultivars. Two olive cultivars (Koroneiki and Conservalia as salinity-resistant and sensitive controls, respectively) and three selected genotypes (Deira, Kolahfaraj and Shiraz) at two levels of salinity (0 and 150 mM sodium chloride) and three levels of nanoparticles of SiO2 (0, 1 and 2 mM) were investigated. The results showed that in all investigated cultivars, membrane stability and relative water content decreased in sodium chloride salinity treated plants. On the other hand, the application of SiO2 nanoparticles increased the relative water content, membrane stability and the amount of photosynthetic pigment in both control and salinity conditions. Shiraz genotype is more tolerant to sodium chloride salinity due to its superiority in most traits related to salinity tolerance compared to other cultivars. The results showed that application of SiO2 nanoparticles increased photosynthetic pigments under salinity stress. In general, it can be concluded that salinity stress reduced the content of photosynthetic pigments, relative water content, membrane stability and also the performance of photosystem II, and SiO2 nanoparticles improved these traits. It seems that the application of SiO2 at a concentration of 2 mM reduces the destructive effects of sodium chloride salinity stress in the studied olive cultivars.

  Keywords: olive, chlorophyll, salinity stress, silica nanoparticles, chlorophyll fluorescence indicators
 • Sepideh Houshmand, Saeideh Alizadeh- Salteh*, Sahebali Bolandnazar, Elyas Aryakia Pages 345-358

  Among the valuable plants of Iran, the Artemisia species belongs to the Asteraceae family, which is relatively widely distributed in different parts of Iran. Considering that the antioxidant potential is significantly dependent on the nature of the solvent, the extraction method of the plant collected from each region also depends on many parameters such as weather, altitude, and light. In this study, wormwood (Artemisia absinthium) was collected from three different regions of Iran and the antioxidant potential of these ecotypes was evaluated. In this research, the medicinal properties, including the antioxidant content (by DPPH and FRAP assays), flavonoid content (TFC), and total phenol (TPC) were evaluated in polar (ethanol) and semi polar (ethyl acetate) extracts, and the percentage and variety of essential oil compounds were evaluated. The Gilan ecotype has the most antioxidants, The Semnan ecotype showed the least antioxidant inhibition, and the non-polar solvent ethyl acetate showed a higher regenerating activity, which indicates that the type of solvent used in extraction is very effective for antioxidant activity. The AC values of the ecotypes ranged from 78.65 to 92.58 % extract (by DPPH assay) and from 11.76 to 18.88 Mmol Fe (by FRAP assay) respectively. Gilan ecotype has the highest phenolic content in polar extract, and the Golestan ecotype showed the highest flavonoid content in non-polar extract. Semnan ecotype had the most oxygenated monoterpene compounds, and the most composition in essential oil among other ecotypes. Golestan ecotype had the highest percentage of essential oil among other ecotypes. The diversity of phenolic contents, essential oil, and antioxidant compounds observed in the three studied ecotypes can be due to various ecological, genetic, geographical, and nutritional factors.

  Keywords: Artemisia absinthium, DPPH, FRAP, Polar extract, Semi polar extract
 • Evaluation of Quantitative and Qualitative Traits of Different Lettuce Types for Production in Greenhouse Condition
  Seyyed Hassan Mousavi*, Mohsen Khodadadi, Sasan Aliniaeifard Pages 359-366

  In this study, lettuce cultivars and genotypes native to the country, including two domestic cultivars and six domestic genotypes along with five iceberg lettuce genotypes were evaluated for production in greenhouse conditions. Evaluation was performed in the research greenhouse of the Horticultural Sciences Research Institute in Karaj. The greenhouse experiment was carried out in a randomized complete block design with three replications in spring of 2018. In this study different indices including, number of leaves, leaf length and width, head length and diameter, depth of incisions leaf, , head firmness and yield and qualitative indices like leaf color, texture tenderness, the presence of anthocyanin and maturity were measured. Data were analysed with SPSS ver.16, means comparison was done with Duncan test. Correlation of quantitative traits with yield was done by person test and regression of independent variables with yield was done by linear stepwise method. Results showed a significant positive correlation between the yield and variables including head length and diameter, leaf length and width, leaf numbers. So that, Grizzly cultivar and Borazjan accession with the most head and leaves’ length and diameter had the highest yield in the experiment. Linear regression of the traits with yield revealed that only head’s length had the significant effect on the yield. There were variations in quantitative traits and maturity between accessions and cultivars. The cultivars Bombola, Grizzly, Borazjan, Peache-Ahvaz and Varesh had the good marketable, taste and flavour. Altogether, the superior accessions and cultivars such as Bombola, Grizzly, Borazjan, Peache-Ahvaz and Varesh for using in breeding program or cultivation under greenhouse condition were selected.

  Keywords: Yield, Iceberg, Diversity, Selection, Cultivar, Genotype
 • AZIZ Rezayee*, Rahim Nikkhah, MohammadAmin Kohanmoo Pages 367-376

  After harvesting, strawberry fruit is sensitive and susceptible to pathogens due to its bitterness, soft texture, high water content, and therefore has a short storage life. This study was designed and implemented in order to investigate the effect of mucilage edible coatings and plant essential oils to increase the storage life and maintain the quality of digital Paros strawberries during 12 days of storage in a warehouse with a temperature of 4 degrees Celsius and a relative humidity of 75±5%. The effect of essential oils of thyme (Thymus vulgaris), ajowan (Trachyspermum ammi L.) and mucilage of psyllium (Plantago ovata L.) and flax (Linum usitatissimum L.) and their combination with each other were used to coat strawberry fruit. Factorial experiment in the form of completely randomized design and parameters such as percentage of decay, firmness of fruit tissue, ascorbic acid, total soluble solids (TSS), titratable acidity (TA) and acidity (pH) of fruit juice 4, 8 and 12 days It was measured after storage. Based on the results, with the progress of storage time, there was a decrease in parameters such as vitamin C, TA, tissue firmness and anthocyanin, and an increase in the decay percentage and pH of fruit juice. In general, mucilage and essential oil coating treatments alone or in combination with each other are suitable for the storage and after harvesting of Paros variety strawberries. The combined treatment of psyllium along with essential oils of thyme and ajowan having the greatest effect on the quantitative and qualitative characteristics of strawberry fruits is introduced as the best treatments in this research.

  Keywords: Ajowan, Anthocyanin, Flax, Psyllium, Thyme
 • Arezoo Mangolipour Robat, Jalal Gholamnezhad*, Mostafa Shirmardi, Maryam Dehestani, Elaheh Zamani, Naser Mohammadi Pages 377-386

  The present study aimed to investigate the impact of extracts from Harmel, Lavender, Fennel, and Cinnamon on the post-harvest characteristics of "Samurai" rose flowers. To this end, various concentrations of the aforementioned plant extracts were employed, along with fungal pathogen Botrytis cinerea and calcium chloride. The findings demonstrated that Cinnamon and Harmel, at a concentration of 2000 ppm, exhibited the highest vase life and the least changes in flower weight, whereas distilled water manifested the highest changes in flower diameter. Furthermore, Harmel, at a concentration of 2000 ppm, yielded the highest relative leaf water content, while Cinnamon, at the same concentration, demonstrated the highest relative petal water content. Notably, the control and fennel treatments at 500 and 1000 ppm resulted in the lowest flowering life. Based on these results, it can be inferred that Cinnamon and Harmel treatments show promise as natural compounds for enhancing the flowering life of cut "Samurai" rose flowers.

  Keywords: Calcium chloride, Botrytis cinerea, Vase life, Rose, Plant extract
 • Ghasem Akhbarfar, Ali Nikbakht*, Nematollah Etemadi Pages 387-402

  Leaf chlorosis and early leaf loss disturb the growth of plane trees in the urban landscape of Iranian cities. The present experiment was conducted to study the effect of trunk injection using the low-pressure Fertinyect endotherapy system with iron sources and seaweed extract for reducing leaf chlorosis of plane trees compared to soil application of iron sequestrone in the randomized complete block design with 3 replications. The experimental treatments included the injection of iron amino chelate, iron gluconate, iron citrate, and iron sulfate in combination with seaweed extract compared to the soil application of iron sequestrone and the control. Chlorophyll content, leaf iron, Fv/Fm ratio, leaf relative water content, stomatal carbon dioxide, photosynthesis, transpiration rate, water use efficiency and tree visual quality were evaluated. The iron amino chelate 4% + seaweed extract 2% and iron gluconate 4% + seaweed extract 2% compared to other treatments led to the most significant increase in leaf chlorophyll, iron content, leaf relative water content, Fv/Fm ratio, tree visual quality, and the improvement of the photosynthetic parameters. In general, trunk injection with iron in combination with seaweed extract was beneficial due to the effect of iron on chlorophyll synthesis, and growth stimulation by seaweed extract.

  Keywords: Iron, Trunk injection, Seaweed extract, Leaf chlorosis
 • Parisa Hayati, Mehdi Hosseinifarahi, Gholamreza Abdi *, Mohsen Radi, Leila Taghipour Pages 403-418

  Physalis (Physalis peruviana L.) is a popular fruit, which has received great attention due to its nutritional and medicinal properties. This valuable fruit has a short shelf life and so far, very little research has been done on postharvest physiology of shelf life. For this purpose, a factorial experiment was conducted based on a completely randomized design with three replications. The first factor was the different levels of γ- aminobutyric acid (GABA) concentrations (0, 5, 10 and 15 mM), the second factor was the storage time in three levels (7, 14 and 21 days) and the third factor was the harvesting stage (based on the appearance color of the fruit into two levels: yellowish green and orange). The obtained results showed that the weight loss in fruit treated with GABA at the end of the storage period was lower than untreated fruit, and the most weight loss (12.62%) was found in fruit harvested in the orange stage without any treatment. At the end of the storage period, the fruit firmness in fruit treated with GABA showed a lower decrease compared to the untreated fruit, so that the maximum decrease was observed in the orange stage after 21 days of storage in the untreated fruits. The application of GABA significantly reduced the fruit decay. The highest fruit decay (43.83%) was observed in the fruit harvested at the orange stage without GABA at the end of storage. The results showed that the application of GABA increased the activity of antioxidant enzymes during the storage period compared to untreated fruit. The highest activity of superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), guaiacol peroxidase (GPX) and ascorbate peroxidase (APX) enzymes was observed in fruit treated with 15 mM GABA compared to untreated fruit. Overall, application of GABA after harvesting at a concentration of 15 mM is recommended to maintain the quality of physalis fruit.

  Keywords: Flavour index, Decay percentage, Superoxide dismutase, Catalase, Guaiacol peroxidase, ascorbate peroxidase
 • Faraz Amiri, Abdolhossein Aboutalebi jahromi *, Abdolrasol ZXakerin, Hamed Hasanzadeh Khankahdani, Abdolkarim Ejraee Pages 419-432

  Capsicum annuum L. is an annual fruit vegetable of the family Solanaceae, native to Mexico and South America, and has always had a special place in the diets of various communities. Excessive accumulation of nitrate and nitrite is one of the criteria for reducing the quality of vegetables. In this study, the effect of foliar application of different concentrations of humic acid and Origanum majorana extract on nitrate, nitrite, and some quantitative, qualitative, and biochemical traits of two greenhouse-grown bell pepper cultivars (Paramo and Taranto) was investigated. The treatments were the control, humic acid (0.2, 0.6, and 1 gl-l), and marjoram extract (3 and 6%). All treatments were sprayed on plants for 12 consecutive weeks. In this study, traits such as fruit nitrate and nitrite content, fruit length, fruit diameter, number of fruits per plant, TSS, fruit potassium and calcium content, total yield, anthocyanin content, and weight loss percentage after harvest were measured. The results showed that the Taranto cultivar treated with the humic acid (0.6 gl-l) had better and more desirable nitrate and nitrite levels (52.2 and 3.2 mg/kg, respectively) compared to the control and other treatments. Moreover, the Taranto cultivar treated with the humic acid (0.6 gl-l) showed better results in terms of the fruit length and the number of fruits per plant. The Paramo cultivar treated with the humic acid (0.6 gl-l) had better TSS. Comparing the individual effect of cultivar on the traits showed that the Taranto cultivar had better potential than Paramo in most traits. Results indicated that humic acid 0.6 gl-1 had lower and more desirable nitrate and nitrite compared control and other treatments.

  Keywords: Anthocyanin, Potassium, Calcium, Post-harvest
 • F Rastegar, Hamid Zare *, F Sadaghi Pages 433-448

  Some morphological parameters are suitable indicators for distinguishing Ficus cultivars, which can be used as descriptors for the classification of this species. Therefore, the current research focused on the specific identification of four fig cultivars based on physiological and vegetative characteristics and determining the storage life. This research was arranged as a completely randomized block design with three replications in Sabz, Ghani, Fereydoni and Sefidak fig cultivars in Mashaikh village, Doshmen Ziyari district, Mamsani city in 2022. The results showed that growth habit, terminal bud color, petiole color, fruit shape, fruit skin color, one-year-old branch color, main leaf lobe shape, branch density, branch bending and growth vigour of four fig cultivars can be considered as key traits to identify fig cultivars. Ghani recorded the highest leaf ion leakage (92.24%). The Sabz cultivar had the highest content of leaf chlorophyll a and carotenoids with the value of 8.13 and 11.06 mg/g, respectively. Fereydoni cultivar had the highest percentage of soluble solids (18.66%) and the number of fruits per branch (7.33). The lowest fresh and dry weight of fruit, leaf dry weight matter, and the percent of ion leakage (15.37%) was found in Fereydoni cultivar. The lowest leaf length (94.09 mm), leaf number (3.33), internode number (5.66), and the highest stalk length (15.81 mm) were observed in the Sefidak cultivar. According to the cluster analysis and morphological traits, Ghani and Sefidak cultivars were more closely related to each other, and Fereydoni and Sabz cultivars were also placed in the same group. The storage life of Ghani cultivar was the highest compared with other ones.

  Keywords: Fig, Morphological attributes, Storage life