اثربخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر شدت علائم و فاجعه پنداری درد در دانشجویان مبتلا به اختلال ملال پیش از قاعدگی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

تامین سلامت زنان یکی از اهداف اصلی جهت توسعه اجتماعی و اقتصادی جامعه محسوب می شود. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر شدت علائم و فاجعه پنداری درد دانشجویان مبتلا به اختلال ملال پیش از قاعدگی انجام گرفت. روزه بود. بدین منظور 45

مواد و روش ها

روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و دوره ی پیگیری نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و به پرسشنامه ی 370 از بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) ، نفر که تشخیص ملال پیش از قاعدگی را دریافت نمودند، به شیوه تصادفی در 30غربالگری علائم قبل از قاعدگی پاسخ دادند. دوگروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. آن ها در سه مرحله به پرسشنامه های ثبت روزانه ی علائم و فاجعه پنداری درد پاسخ دادند. دقیقه ای دریافت کرد، اما بر گروه کنترل 90 جلسه ی گروهی 8گروه آزمایش درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی را طی و با آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. SPSS-22 هیچ مداخله ای انجام نشد. داده ها توسط

یافته ها

درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی برکاهش شدت علائم (جسمانی و روانشناختی) و فاجعه پنداری درد (نشخوار.) p>0/01فکری، بزرگنمایی و درماندگی) در مراحل پس آزمون و پیگیری تاثیر معنا دار داشت.

نتیجه گیری

درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی به عنوان یک درمان اثربخش برای بهبود شدت علائم و کاهش فاجعه پنداری درد پیشنهاد می گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
52 -65
لینک کوتاه:
magiran.com/p1902110 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.