رقابت ها و چالش های پیش روی بانکداری موبایلی (مقایسه بانک های دولتی و خصوصی شهرستان زنجان)

چکیده:
امروزه یکی از شیوه های نوین که در عرصه خدمات بانکی مورد توجه اساسی قرا ر گرفته است، عرضه خدمات مالی و بانکی با استفاده از خدمات تلفن همراه است. همانطور که تکنولوژی موبایل توسعه یافته است، بانکداری موبایلی هم به عنوان بخشی از زندگی روزانه پذیرفته شده است. هدف این تحقیق مقایسه چالش های پیش روی بانکداری موبایلی در میان بانک های خصوصی شهر زنجان می باشد. در این پژوهش به صورت موردی بانک های ملت و صادرات به صورت نمونه انتخاب گردیده اند. هدف تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی پیمایشی می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و جامعه آماری مورد بررسی کلیه مدیران، معاونان و کارشناسان شبکه بانک های صادرات و ملت شهر زنجان می باشند. بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون لوین، برابری واریانس متغیرهای توانایی فنی، حفظ امنیت اطلاعات، فرهنگ سازی، سهولت کاربرد و نوآوری خدمات رد و تنها برابری واریانس برای متغیر ضمانت های قانونی پذیرفته شده است. همچنین برابر ی میانگین متغیرهای حفظ امنیت اطلاعات، ضمانت های قانونی، فرهنگ سازی و نوآوری خدمات رد، و برابری میانگین متغیرهای توانایی فنی و سهولت کاربرد تایید شده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
39 -56
لینک کوتاه:
magiran.com/p1902147 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.