ارزیابی روش های جداسازی آب پایه در حوزه آبخیز سد کرج

پیام:
چکیده:
ارزیابی منابع آب موجود در امتداد مسیرهای مختلف رودخانه در یک حوزه آبخیز برای استفاده بهینه از آن، حفاظت و همچنین برای پیش بینی سیل و جریان حداقل ضروری است. علاوه بر این، شناخت فرآیندهای تولید رواناب برای ارزیابی اثرات تغییرات اقلیمی و کاربری اراضی بر پاسخ هیدرولوژیکی حوضه نیز با اهمیت می باشد. روش های مختلفی برای جداسازی دبی پایه وجود دارد که در این مطالعه از روش های حداقل محلی، بازه ی زمانی متحرک، بازه ی زمانی ثابت، فیلتر عدد برگشتی یک پارامتره و روش فیلتر عدد برگشتی دو پارامتره برای جداسازی دبی پایه در چهار ایستگاه هیدرومتری حوضه رودخانه کرج با دوره ی آماری 21 ساله (1369-1390) استفاده شد و سپس نتایج آن ها به منظور تعیین مناسب ترین روش مقایسه شدند. نتایج نشان داد که در ایستگاه های سیرا-کلوان و نشتارود روش فیلتر عدد برگشتی یک پارامتره با مقادیر آلفای 925/0 و 95/0 به دلیل عدم وجود اختلاف معنی دار بین آن ها و همچنین مقادیر حداقل انحراف استاندارد می توانند روش های مناسبی در برآورد دبی پایه باشند. در ایستگاه های مورد و سیرا نیز روش فیلتر عدد برگشتی یک پارامتره با مقادیر آلفای 95/0 و 975/0 به دلیل عدم وجود اختلاف معنی دار بین نتایج آن ها و همچنین مقادیر حداقل انحراف استاندارد روش های مناسبی در جداسازی دبی پایه تعیین شد. بنابراین روش فیلتر عدد برگشتی یک پارامتره از سرعت بالا در تفکیک هیدروگراف جریان برخوردار بوده و مقادیر پیوسته دبی پایه را می توان به کمک آن بهتر استخراج کرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
216 -228
لینک کوتاه:
magiran.com/p1910053 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.