فهرست مطالب

محیط زیست و مهندسی آب - سال چهارم شماره 3 (پاییز 1397)
 • سال چهارم شماره 3 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/21
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مارال رشیدی فرد ، مجید امیری صفحات 184-192
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی آزمایشگاهی تصفیه ی فاضلاب آلوده با هیدروکربن های نفتی با روش UV/O3 می باشد. برای پیش بینی میزان تخریب آلاینده ها غلظت اولیه O3 و آلاینده ها، pH، دمای محلول، زمان واکنش و شدت UV، طراحی شد. برای این منظور از یک راکتور 1 لیتری شیشه ای استوانه ای استفاده شد. منبع تابش، لامپ UV کم فشار جیوه ای با طول موج nm 254 (UV –C 30W) بود که در بالای فتوراکتور با جریان ناپیوسته جهت انجام آزمایش UV/O3 قرار داده شد. غلظت های مختلف O3 (5، 10، 15، 20، 25 و mg/l 30) آزمایش شد. در غلظت mg/l 15 هیدروکربن های نفتی و زمان های ماند 5 10، 30، 20، 40، 50، 60، 100 و min 120 راندمان حذف هیدروکربن های نفتی در سیستم UV/O3 به ترتیب برابر با 15، 28، 31، 36، 42، 52، 56، 73 و 59/5 % به دست آمد. حال آن که راندمان حذف COD در همین زمان های ماند به ترتیب برابر با 22، 38، 45، 5/61، 5/67، 70، 80، 5/88، و 5/76% مشاهده شد. هنگامی که pH اولیه 3، 4، 5، 6، 9، 10، 12 بود، به طور تقریبی راندمان حذف هیدروکربن ها به ترتیب 75٫8، 62، 63٫4، 58، 44٫8، 35٫8 و %30 درصد به دست آمد. نتایج آزمایش ها در این مطالعه نشان می دهد که دوز mg/l 20 O3 در 3= pH و شدت W/cm 2٫8 UV (nm 254) ، شرایط بهینه بهره برداری جهت معدنی شدن هیدروکربن ها باراندمان حذف 73% پس از min 100 زمان واکنش را فراهم کرد.
  کلیدواژگان: هیدروکربن های نفتی، اشعه ی UV، O3، تصفیه ی فاضلاب، راندمان حذف
 • افشین هنربخش ، یاسر استواری صفحات 193-206
  یکی از روش های ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی استفاده از شاخص کیفی آب زیرزمینی (GWQI) می باشد که یک روش ترکیبی از مولفه های کیفی مختلف آب زیرزمینی است. هدف از این مطالعه ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت مرودشت-خرامه برای آشامیدن با استفاده از GWQI با استفاده از فناوری زمین آمار در محیط GIS بود. برای این منظور از میانگین داده های کیفی 5 ساله 49 چاه استفاده گردید. GWQI با استفاده از روش وزن دهی به مولفه های کیفی محاسبه شد. از روش زمین آماری کریجینگ برای بررسی تغییرات مکانی و پهنه بندی مولفه های کیفی و GWQI استفاده گردید. مدل واریوگرام کروی بهترین برازش را بر مولفه های کیفی و GWQI داشت. نتایج نشان داد که مدل واریوگرام کروی با دامنه تاثیرm 19200 برای GWQI مناسب است. بر اساس تحلیل حساسیت EC، TDS و منیزیم بیشترین تاثیر و pH، سولفات و TA کمترین تاثیر را بر GWQI داشتند. دامنه GWQI از 47 تا 1000 در تغییر بود. بر اساس نقشه GWQI قسمت های شمال غربی آبخوان دشت مرودشت-خرامه دارای کیفیت مناسب برای آشامیدن است، در حالی که در قسمت های جنوبی غیرقابل استفاده است.
  کلیدواژگان: آب آشامیدن، کریجینگ، آب زیرزمینی، GWQI، WHO
 • معصومه فراستی ، سهیلا فرزی، پژمان پورمحمد صفحات 207-215
  کمبود و بحران آب، بهبود مدیریت و به تبع آن افزایش بازدهی شبکه های آبیاری را ضروری می سازد. از آن جایی که درصد زیادی از زمین های کشاورزی در ایران به صورت جویچه ای آبیاری می شوند، پژوهش درباره ی کاربرد روش مذکور ضروری است. در این پژوهش دقت شبیه سازی مدل های SIRMOD وWinSRFR با داده های برداشت شده در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت. آزمایش های صحرایی در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه انجام شد. خاک مزرعه دارای بافت لوم رسی با چگالی ظاهری g/cm3 18/1 بود که تحت آبیاری جویچه ای قرار گرفت. داده ها از یک جویچه انتها باز به طول m 25 و عرض cm 65، شیب m/m 007/0 با دبی l/s 4 و شرایط آبیاری با جریان پیوسته برداشت شد. نتایج نشان داد که درصد متوسط خطای پیش بینی زمان پیشروی در مدل WinSRFR، به میزان 7 درصد کمتر ازSIRMOD بود. همچنین مقدار λ در شبیه سازی راندمان کاربرد با مدل WinSRFR و SIRMOD به ترتیب به میزان 82/0 و 68/0 بود که به ترتیب میزان خطا را 18و 32 درصد برآورد نمودند. در برآورد متوسط عمق آب نفوذ یافته، مدل های WinSRFR و SIRMOD به ترتیب با مقدار λ، 97/0 و 11/1 متوسط عمق آب نفوذ یافته را تخمین زدند. این نتایج نشان داد مدل WinSRFR با خطای 3 درصدی و با دقت بالاتری نسبت به مدل SIRMOD راندمان کاربرد را شبیه سازی نموده است. نتایج نشان داد مدل WinSRFR مدلی کاربردی و با دقت بالاتر نسبت به مدل SIRMOD است.
  کلیدواژگان: راندمان کاربرد، زمان پیشروی، شبیه سازی، نفوذ
 • عادل سلطانی ، میلاد سلطانی صفحات 216-228
  ارزیابی منابع آب موجود در امتداد مسیرهای مختلف رودخانه در یک حوزه آبخیز برای استفاده بهینه از آن، حفاظت و همچنین برای پیش بینی سیل و جریان حداقل ضروری است. علاوه بر این، شناخت فرآیندهای تولید رواناب برای ارزیابی اثرات تغییرات اقلیمی و کاربری اراضی بر پاسخ هیدرولوژیکی حوضه نیز با اهمیت می باشد. روش های مختلفی برای جداسازی دبی پایه وجود دارد که در این مطالعه از روش های حداقل محلی، بازه ی زمانی متحرک، بازه ی زمانی ثابت، فیلتر عدد برگشتی یک پارامتره و روش فیلتر عدد برگشتی دو پارامتره برای جداسازی دبی پایه در چهار ایستگاه هیدرومتری حوضه رودخانه کرج با دوره ی آماری 21 ساله (1369-1390) استفاده شد و سپس نتایج آن ها به منظور تعیین مناسب ترین روش مقایسه شدند. نتایج نشان داد که در ایستگاه های سیرا-کلوان و نشتارود روش فیلتر عدد برگشتی یک پارامتره با مقادیر آلفای 925/0 و 95/0 به دلیل عدم وجود اختلاف معنی دار بین آن ها و همچنین مقادیر حداقل انحراف استاندارد می توانند روش های مناسبی در برآورد دبی پایه باشند. در ایستگاه های مورد و سیرا نیز روش فیلتر عدد برگشتی یک پارامتره با مقادیر آلفای 95/0 و 975/0 به دلیل عدم وجود اختلاف معنی دار بین نتایج آن ها و همچنین مقادیر حداقل انحراف استاندارد روش های مناسبی در جداسازی دبی پایه تعیین شد. بنابراین روش فیلتر عدد برگشتی یک پارامتره از سرعت بالا در تفکیک هیدروگراف جریان برخوردار بوده و مقادیر پیوسته دبی پایه را می توان به کمک آن بهتر استخراج کرد.
  کلیدواژگان: آب پایه، تفکیک هیدروگراف، فیلتر عددی برگشتی، سد کرج
 • افشین هنربخش ، محمد مهدی سوری، یاسر استواری صفحات 229-240
  تعیین پتانسیل خوردگی و رسوب‏گذاری یکی از با اهمیت ترین جنبه های کیفی منابع آب های زیرزمینی در مصارف مختلف می باشد. بنابراین، هدف از این پژوهش تعیین پتانسیل های رسوب‏گذاری و خوردگی با استفاده از شاخص های لانژلیر و رایزنر و تهیه نقشه های این شاخص ها و مولفه های موثر بر آن ها در آب زیرزمینی دشت مرودشت است. برای این منظور از تعداد 49 حلقه چاه کشاورزی در 5 سال نمونه برداری و مولفه های سختی کل (TH) ، کل جامدات محلول (TDS) ، قلیائیت کل (TA) و pH اندازه گیری شد. از روش زمین آماری کریجینگ ساده برای پهنه بندی شاخص رایزنر و لانژلیر و مولفه های آن ها استفاده گردید. نتایج نشان داد مدل کروی بهترین برازش را برای این شاخص ها داشت. دامنه تاثیر از 15752 تا 32711 متر برای مولفه ها متغیر بود و همچنین کلاس هم بستگی مکانی از خوب تا متوسط تغییر داشت. میانگین شاخص لانژلیر 58/0 بود که پتانسیل رسوب‏گذاری کم تا متوسط را نشان داد. میانگین شاخص رایزنر 3/6 بود که بیانگر پتانسیل خوردگی کم آبخوان دشت مرودشت است. بر اساس نقشه های پهنه بندی در قسمت های شمالی منظقه مولفه های TH و TDS و به دنبال آن ها شاخص لانژلیر بیشترین مقدار را داشت که پتانسیل رسوب‏گذاری متوسط را نشان می دهد. در این قسمت تاثیر سازندهای کربناتی احتمالا عامل افزایش شاخص لانژلیر ارزیابی شد. به طور کلی، آب های زیرزمینی مرودشت از نظر پتانسیل های خوردگی و رسوب‏گذاری کیفیت متوسطی دارند.
  کلیدواژگان: شاخص رایزنر، شاخص لانژلیر، کیفیت آب، کریجینگ
 • فرناز دانشور وثوقی ، رضا شاکر صفحات 243-253
  بررسی تغییرات منابع آب زیرزمینی در برنامه ریزی و مدیریت پایدار منابع آب هر منطقه از اهمیت فراوانی برخوردار است. هدف از این پژوهش، بررسی روند موجود و دوره زمانی موثر در روند تراز آب زیرزمینی در مقیاس ماهانه در 15 ایستگاه پیزومتری دشت اردبیل با استفاده از روش های ناپارامتری من-کندال، ابزار پیش پردازش زمانی (تبدیل موجک گسسته) و روش پیش پردازش مکانی (نقشه خود سازمانده) است. ابتدا روش خوشه بندی نقشه خود سازمانده برای تقسیم مکانی تراز آب زیرزمینی به خوشه های همگن استفاده شد. سپس تبدیل موجک برای استخراج ویژگی های دینامیکی و چند مقیاسی برای نا ایستایی داده های تراز آب زیرزمینی پیزومترهای مرکزی در سطح 3 استفاده شد. آزمون من-کندال به ترکیبات مختلفی از تبدیل موجک گسسته بعد از حذف ارتباط معنی دار مرتبه اول برای محاسبه زیر سری جزئی مسئول در روند سری های زمانی پیزومترهای مرکزی اعمال شد. نتایج روند منفی را در منطقه مورد مطالعه نشان داد. در بیشتر سری های زمانی تراز آب زیرزمینی زیر سری جزئی در سطح 3 در ترکیب با زیرسری تقریبی به عنوان مولفه زمانی تاثیرگذار شناخته شد.
  کلیدواژگان: دشت اردبیل، دوره زمانی موثر، زیرسری، ناپارامتری، نقشه خودسازمانده
 • محسن کاظمی ، الیاس ابراهیمی خرم آبادی، آمنه اسکندری تربقان، رضا ولی زاده صفحات 252-265
  امکان آلودگی آب های سطحی به رنگ سافرانین و در نتیجه مصرف آن توسط دام های نشخوارکننده اجتناب ناپذیر می باشد، از این رو اثر سافرانین به عنوان یک آلاینده آبی همراه با جاذب های ارزان قیمت بر فعالیت های تخمیری میکروارگانیسم های شکمبه در محیط کشت، بررسی شد. سافرانین (صفر، 5 و ppm 10( همراه با بنتونیت سدیم فرآوری شده (بنتوفید) و خاکستر پوست خربزه (صفر، 4 و mg 8) در یک محیط کشت در قالب طرح فاکتوریل 3×2×3 استفاده شد. همچنین اثر این جاذب ها در حذف سافرانین اضافه شده به آب در زمان های 3 و h 24 انکوباسیون بررسی شدند. بیشترین میزان حذف سافرانین از آب (در غلظت ppm 5) برای بنتونیت سدیم و خاکستر پوست خربزه به ترتیب برابر با 90 و %80 در زمان h 24 انکوباسیون تعیین شد. با افزایش غلظت رنگ از 5 به ppm 10، کارایی هر دو جاذب در جذب رنگ کاهش یافت. با افزایش سافرانین از صفر به ppm 10 در محیط کشت، پتانسیل تولید گاز، تولید تجمعی گاز در زمان های 12، 24 و h 48 انکوباسیون، ME، SCFA، NEl، تولید پروتئین میکروبی و OMD در مقایسه با تیمار شاهد کاهش معنی داری نشان داد. پتانسیل تولید گاز نیز با افزایش غلظت هر دو جاذب از صفر به چهار درصد، کاهش معنی داری نشان داد. مقادیر TVFA و NH3-N محیط کشت نیز با افزایش سافرانین از صفر به ppm 5، کاهش معنی داری نسبت به تیمار شاهد نشان داد. در مجموع هر دو جاذب، قادر به حذف کارآمد سافرانین از محیط آب بودند، ولی به نظر می رسد کارایی بنتونیت سدیم در حذف رنگ بیشتر از خاکستر باشد.
  کلیدواژگان: بنتونیت سدیم، تولید گاز، خاکستر پوست خربزه، سافرانین
 • صادق رمضانیان باجگیران ، سپهر دلقندی، سعید ضمیری صفحات 266-273
  تصفیه آب از دیر باز مورد توجه بشر بوده است. آب یکی از خالص ترین مواد موجود در روی کره زمین و در عین حال از پیچیده ترین محلولهاست. بنابراین توجه بیشتری از صنعت؛ ملت؛ دولت و همه عناصر هر کشوری را به خود جلب خواهد کرد. روند افزایش آلودگی و به دنبال آن کاهش کیفیت منابع آبی، لزوم مدیریت مناسب بر این منابع را جهت مصارف گوناگون ضروری می نماید. رودخانه زشک - شاندیز یکی از مهمترین رودخانه های دائمی استان خراسان رضوی است که درغرب شهر مشهد قرار دارد. بررسی کیفیت آب این رودخانه از آن جهت که آب رودخانه در طول مسیربرای مصارف کشاورزی در باغات و مزارع استفاده می شود و قسمتی از آن نیز در بندگلستان ذخیره و برای مصارف باغات داخل شهر مشهد مورد استفاده قرار می گیرد دارای اهمیت است. در این تحقیق از روش انعقاد و لخته سازی با استفاده از دو ماده منعقد کننده (اهک و آلوم) ودستگاه جارتست برای بهبود بخشیدن به پارامتر های آلاینده رودخانه زشک شاندیز استفاده شده است. در میان دو ماده ی منعقد کننده ی آهک و آلوم ؛آهک بهترین ماده ی منعقد کننده انتخآب شد چرا که TSS و کدورت را نسبت به ماده ی منعقد کننده ی دیگر به نسبت بیشتری پایین آورد. مقدار آهک اضافه شده به آب برحسب گرم به ازای هر یک لیتر آب رودخانه زشک شاندیز در بازه ی 4/0 گرم در لیتر بهترین نتیجه را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: تصفیه آب، لخته سازی، غلظت، آهک و آلوم، TSS
|
 • Maral Rashidi Fard, Majid Amiri Pages 184-192
  The purpose of this study was to experimentally investigate the treatment of petroleum hydrocarbons-contaminated wastewater using UV/O3 method. To predict the degree of pollutant destruction, the initial concentrations of O3 and pollutant, pH, solution temperature, reaction time and UV intensity were designed. For this purpose, 1-liter cylindrical glass reactor was used. The radiation source was a low-pressure mercury UV lamp with 254-nanometer wavelength (30 W UV-C) placed on the top of the batch photoreactor in order to perform UV/O3 experiments. Different concentrations of O3 (5, 10, 15, 20, 25, and 30 mg/l) were tested. In a concentration of 15 mg/l petroleum and contact time of 5, 10, 30, 20, 40, 50, 60, 100, and 120 minutes, the removal rate of hydrocarbons in the UV/O3 system was 15, 28, 31, 36, 42, 52, 56, 73, and 59.5%, wheras, the COD removal efficiency at the same contact times was 22, 38, 45, 61.5, 67.5, 70, 80, 88.5, 76.5% respectively. When the initial pH was 3, 4, 5, 6, 9, 10, and 12, the approximately efficiency of hydrocarbon removal was 75, 8, 62, 63, 4, 58, 44, 8, 35, 8, and 30% respectively. The results of this study showed that 20 mg/l O3 dose at pH = 3 and UV intensity of 2.8 W/cm (254 nm), the optimal utilization conditions for mineralization of hydrocarbon provide 73% removal after
  Keywords: Petroleum Hydrocarbons, UV Ray, O3, Wastewater Treatment, Removal Efficiency
 • Afshin Honarbakhsh, Yaser Ostovari Pages 193-206
  One method of groundwater quality assessment is applying Groundwater quality index (GWQI), which is a combinational method of different quality parameters of groundwater. The aim of this study was to estimate the Marvdasht-Kharameh Plain groundwater quality for drinking by employing GWQI along with applying geostatistics technology in GIS environment. For this purpose, the norm of five years quality data of 49 wells were used. GWQI was estimated by applying inverse distance weighting method to quality parameters. Kriging geostatistics pattern was used for assessing spatial changes and mapping the quality parameters and GWQI. Spherical variogram pattern had the best fitting on quality parameters and GWQI. The results illustrated that spherical variogram pattern with 19200 m effective range is appropriate for GWQI. Based on sensitivity analysis, EC, TDS, and Mg had the most and pH, sulphate and TA had the least influence on GWQI. The GWQI range was variable from 47 to 1000. Upon to GWQI map, the north-western parts of Marvdasht-Kharameh Plain aquifer had suitable quality for drinking while it was not suitable to use in southern parts of aquifer.
  Keywords: Drinking Water, Kriging, Groundwater, GWQI, WHO
 • Masoumeh Farasati, Soheila Farzi, Pejman Pourmohammad Pages 207-215
  Shortage and water crisis have made it essential to improve management and consequently to increase the efficiency of irrigation systems. Since a large percentage of agricultural lands in Iran are irrigated by furrow irrigation, research on this method application is required. In this study, the simulation accuracy of WinSRFR and SIRMOD models were compared and analyzed with the data taken from the farm of Agricultural Faculty, Razi University, Kermanshah, Iran, where the field experiments were also performed. The farm soil had clay loam texture with bulk density of 1.18 g/cm3 under furrow irrigation. The length, depth, slope, and flowrate of the open-ended furrow under continuous flow were 25 m, 65 cm, 0.007 m/m and 4 l/s respectively. The results showed that the percentage of average prediction error of advance time in the WinSRFR model was 7 percent less than the SIRMOD model. The value of λ in simulation of WinSRFR and SIRMOD models was 0.82 and 0.68 respectively, which estimated the error rate of 18 and 32 percent, respectively. In estimating the average infiltrated depth, the WinSRFR and SIRMOD models estimated the average infiltrated water depth with λ = 0.97 and λ = 1.11, respectively, showing that the WinSRFR model has carried out the simulation of application efficiency with a three-percent error and with higher accuracy than the SIRMOD model. The results showed that WinSRFR model is more applicable and higher accuracy than the SIRMOD model.
  Keywords: Application Efficiency, Advance Time, Simulation, Infiltration
 • Adel Soltani, Milad Soltani Pages 216-228
  Assessing existing water resources along with different routes of the river in a watershed is essential for its optimum use, conservation, and predicting flood and minimum flow. In addition, identification of runoff production processes is also important for assessing the effects of climate change and landuse on the hydrologic response of the watershed. There are several methods for separating base flow. In this study, the minimum local methods, sliding intervals, fixed intervals, one -parameter recursive digital filter and two -parameters recursive digital filter method were used for separating base flow at four hydrometric stations of Karaj River basin with a statistical period of 22 years (1991-2012). Then, the results were compared to determine the most appropriate method. The results showed that at Sierra-Kalvan and Nashtarod stations, the one-parameter recurrsive filter method with alpha of 0.925 and 0.950 could be a suitable method for estimating the base flow, due to the lack of significant differences between their results, as well as the minimum standard deviation. For Mored and Sierra stations, the one -parameter recursive digital filter with alpha values ​​of 0.950 and 0.975 was considered as a suitable method in separating base flow because of the lack of significant differences between their results as well as the standard deviation. The one -parameter recursive digital filter, therefore, has high spped in separating the flow hydrograph and can determine the continuous values of base flow.
  Keywords: Base flow, Hydrograph Separation, Recursive digital filter, Karaj Dam
 • Afshin Honarbakhsh, Mohammad Mahdi Soori, Yaser Ostovari Pages 229-240
  Determination of corrosion and scaling potential is one of the most important quality aspects of groundwater resources in different uses. Therefore, the aim of this research work was to determine the corrosion and scaling potential of Marvdasht Plain groundwater using Langelier saturation and Ryznar stability indices and their mapping through GIS. For this purpose, 49 agricultural wells were sampled for five years and total hardness (TH), total dissolved solids (TDS), total alkalinity (TA) and pH were measured. The ordinary kriging geostatistical method was applied for mapping the Langelier saturation and Ryznar stability indices and their components. The results showed that the spherical model was most fitted for these indices. The eefective domin varied from 15752 to 32711 m for the components and the spatial correlation class changed from good to fair. The mean Langelier index was 0.58 showing low to fair scaling potential. The mean Ryznar index was 6.2 indicating low corrosion potential of Marvdasht Plain Aquifer. Based on the zoning maps, the northern parts of the area showed the highest TH and TDS components followed by Langelier index, showing fair scaling potential. In this part, the effect of carbonate formations was evaluated as the probable contributor of the increasing the Langelier index. In general, the Marvdasht groundwater has fair quality in terms of corrosion and scaling potential.
  Keywords: Kiriging, Langelier index, Ryznar index, water quality
 • Farnaz Daneshvar Vousoughi, Reza Shaker Pages 243-253
  Study of changes in groundwater resources has great importance on planning and management of sustainable water resources in any region. The goal of this study was trends and dominant period investigation in groundwater level data at monthly timescales in fifteen piezometers of Ardabil plain using non-parametric Mann–Kendall (MK), temporal pre-processing (discrete wavelet transform) and spatial pre-processing (self-organizing map) methods. In first step, a Self-Organizing-Map (SOM)-based clustering technique was used to identify spatially homogeneous clusters of groundwater level (GWL) data. At second step, the wavelet transform (WT) was also used to extract dynamic and multi-scale features of the non-stationary GWL for central piezometers at 3 level. At last step, The MK test were applied to different combinations of DWT after removing the effect of significant lag-1 serial correlation to calculate components responsible for trend of the time series. The results showed that negative trend is prevalent in the case study; generally, wavelet-based detail at level 3 plus the approximations time series was conceded as the dominant periodic component.
  Keywords: Ardabil Plain, Dominant Period, Non-Parametric, Self-Organizing Map, Sub-Series
 • Mohsen Kazemi, Elias Ibrahimi Khorram Abadi, Ameneh Eskandary Torbaghan, Reza Valizadeh Pages 252-265
  The possibility of contamination of surface waters by the safranin dye and its consumption by ruminants is inevitable subsequently; hence the effect of using safranin as a water pollutant with low-cost absorbents on fermentation activities of ruminal microorganisms was investigated in a culture medium. Safranin, at three levels (0, 5 and 10 ppm) with processed sodium bentonite (SB) and ash prepared from Cucumis Melo L. skin, each at three levels (0 and 4 and 8 mg) were used with a factorial experiment 3×2×3 in a laboratory medium. Removal effect of safranin in water was also investigated at 3 and 24 h incubation. The maximum removal rate of safranin from water (5 ppm) for SB and melon peel ash was determined 90 and 80%, respectively at 24 h incubation. Removal percentage of safranin by two adsorbents, decreased when safranin increased from 5 to 10 ppm. In response to increasing the safranin levels from 0 to 10 ppm in the culture medium, potential gas production, and cumulative gas production after 12, 24 and 48 h incubation, ME, SCFA, NEl, MPY, and OMD decreased significantly compared to the control group. The gas production potential decreased when levels of both adsorbents increased from 2 to 4%. The amounts of TVFA and ammonia nitrogen in the culture media decreased when safranin concentration increased from 0 to 5 ppm. Generally, both adsorbents were able to remove safranin from the water, efficiency. The SB also appears to be more effective in eliminating of safranin rather than ash.
  Keywords: Sodium Bentonite, Gas production, Melon Peel Ash, Safranin
 • Sadegh Ramezanian Bajgiran, Sepehr Delghandi, Saeid Zamiri Pages 266-273
  Water has long been a debate about human attention. This colorless liquid is one of the purest materials available on Earth and yet the most complex hosting solution. Thus, more attention from industry, national government and all elements of each country will draw. Increasing pollution and the subsequent decline in water quality, the need for proper management of these resources is essential for a variety of uses. River zoshk- shandiz one of the most important river in the west of the city of Mashhad in Khorasan Razavi province is permanent Check the water quality of the river since the river water for agricultural purposes in gardens and farms along the way and some of it is used for storage and for use in gardens in the city of Mashhad band golestan used is important. In this study, coagulation, flocculation using a two-coagulant (lime and alum) to improve the parameters of the jar test apparatus was used for river pollution zoshk shandiz. Among the coagulant substance of lime and alum, lime coagulants best material was selected because the TSS and turbidity coagulant substance other than to tend to bring down. The amount of lime added to the water in grams per liter of water River zoshk-shandiz in the range of 0/4 grams per liter will show the best results.
  Keywords: Water purification, Flocculation, Concentration, Lime, alum, TSS