ارزیابی کیفی و تهیه نقشه های پتانسیل های خوردگی و رسوب‏گذاری آب زیرزمینی مرودشت

پیام:
چکیده:
تعیین پتانسیل خوردگی و رسوب‏گذاری یکی از با اهمیت ترین جنبه های کیفی منابع آب های زیرزمینی در مصارف مختلف می باشد. بنابراین، هدف از این پژوهش تعیین پتانسیل های رسوب‏گذاری و خوردگی با استفاده از شاخص های لانژلیر و رایزنر و تهیه نقشه های این شاخص ها و مولفه های موثر بر آن ها در آب زیرزمینی دشت مرودشت است. برای این منظور از تعداد 49 حلقه چاه کشاورزی در 5 سال نمونه برداری و مولفه های سختی کل (TH) ، کل جامدات محلول (TDS) ، قلیائیت کل (TA) و pH اندازه گیری شد. از روش زمین آماری کریجینگ ساده برای پهنه بندی شاخص رایزنر و لانژلیر و مولفه های آن ها استفاده گردید. نتایج نشان داد مدل کروی بهترین برازش را برای این شاخص ها داشت. دامنه تاثیر از 15752 تا 32711 متر برای مولفه ها متغیر بود و همچنین کلاس هم بستگی مکانی از خوب تا متوسط تغییر داشت. میانگین شاخص لانژلیر 58/0 بود که پتانسیل رسوب‏گذاری کم تا متوسط را نشان داد. میانگین شاخص رایزنر 3/6 بود که بیانگر پتانسیل خوردگی کم آبخوان دشت مرودشت است. بر اساس نقشه های پهنه بندی در قسمت های شمالی منظقه مولفه های TH و TDS و به دنبال آن ها شاخص لانژلیر بیشترین مقدار را داشت که پتانسیل رسوب‏گذاری متوسط را نشان می دهد. در این قسمت تاثیر سازندهای کربناتی احتمالا عامل افزایش شاخص لانژلیر ارزیابی شد. به طور کلی، آب های زیرزمینی مرودشت از نظر پتانسیل های خوردگی و رسوب‏گذاری کیفیت متوسطی دارند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
229 -240
لینک کوتاه:
magiran.com/p1910054 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.