اثرات عصاره جلبک دریایی Gracilaria arcuata روی تحریک آپوپتوز سلول های سرطانی کولورکتال

پیام:
چکیده:
 
زمینه و هدف
ازجمله معضلات شایع در دنیای پزشکی مسئله مقاومت سلول های سرطانی در برابر داروهای ضد سرطان بوده است لذا یافتن ترکیبات ضد سرطانی جدید با کمترین اثرات جانبی امری لازم و ضروری به نظر می رسد، در این راستا تا کنون پژوهش های متعددی بر روی انواع جلبک های دریایی انجام شده است. این مطالعه به منظور بررسی اثرات عصاره های جلبک Gracilaria arcuata روی تحریک آپوپتوز سلول سرطانی کولورکتال و اثر روی قطعه قطعه شدن DNA طراحی شده است. این مطالعه به صورت In vitro study انجام شد.
روش بررسی
عصاره های آبی و آلی جلبک تهیه و اثرات ضد سرطانی عصاره های جلبک ذکرشده به روش های MTT Assay، رنگ آمیزی تریپان بلو، آپوپتوز و قطعه قطعه شدن DNA مورد مطالعه قرار گرفت.
یافته ها
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که در تعیین خواص ضد سرطانی به روش تست MTT و تریپان بلو، عصاره متانولی جلبک گراسیلاریا آرکواتا با 91/0± 45/44 میکروگرم بر میلی لیتر غلظت بیشترین اثر را بر مرگ سلول های سرطانی داشت و کمترین اثر مربوط به عصاره های ان هگزان (22/1 ± 22/70 میکروگرم بر میلی لیتر) و اتیل استات (67/2 ± 55/70 میکروگرم بر میلی لیتر) بود (p<0. 05). نتایج برای تست تریپان بلو نیز منطبق بر تست MTT بود اما میزان زنده مانی متفاوت بود. برای تعیین اثر عصاره متانولی جلبک مذکور بر آپوپتوز سلولی از دو روش فلوسایتومتری و قطعه قطعه شدن DNA استفاده شد. عصاره ی جلبک گراسیلاریا آرکواتا به صورت وابسته به دوز در غلظت 16/1010 میکروگرم بر میلی لیتر دارای آپوپتوز 5/7 درصدی بود که اثر آپوپتوزی قابل ملاحظه ای را نشان نداد.
نتیجه گیری
این نتایج نشان می دهد که عصاره جلبک گراسیلاریا آرکواتا می تواند دارای اثرات ضد سرطانی علیه سلول های سرطانی کولورکتال باشد و نیاز به مطالعات تکمیلی و بررسی ساختار شیمیایی ترکیبات زیست فعال دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
281 -292
لینک کوتاه:
magiran.com/p1923847 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!